Views
10 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 SWOT-analyse cloudcomputing Toelichting SWOT-analyse Kracht van de technologie Zwakte van de technologie In het cloudmodel verdwijnt (server)apparatuur uit de school, alle beheer en onderhoud ligt bij de leverancier, inclusief storingen, virus- of beveiligingsincidenten en updates. Investering in capaciteitsaanpassing ligt bij de aanbieder van de diensten. Vanaf elke locatie met internetverbinding kan op elk tijdstip gewerkt worden. 1. Beheer en onderhoud uitbesteed 2. Elastische capaciteit 3. Plaats- en tijdonafhankelijkheid 1. Vaststaande functionaliteit 2. Gegevenstoegang en eigendom 3. Internetverbinding onmisbaar Met de uitbesteding verdwijnt ook de regie op functionele keuzes en ontstaan nieuwe vragen over toegang tot en eigendom van gegevens. De virtuele aard van het internet stelt onder andere privacywetgeving voor nieuwe uitdagingen. Besparingen in tijd en geld bieden ruimte voor ondersteuning van de toepassing van ict in het onderwijsproces. Applicaties kunnen sneller worden geselecteerd, ingezet en weer afgestoten. Cloudplatforms bieden mogelijkheden tot samenwerking binnen, tussen en buiten scholen, de afhankelijkheid van het gebouw vermindert. Kansen voor onderwijs 1. Besparingen, onder andere tijd en geld 2. Implementatiesnelheid, flexibiliteit 3. Online samenwerking altijd, overal Bedreigingen voor onderwijs 1. Baanverlies ict-beheer 2. Complexere privacyvraagstukken 3. Verlies regie functionaliteit en gebruik Aard en omvang van ict-werk in school wijzigen sterk, en dat heeft consequenties voor banen. School verliest regie op de geboden functionaliteit en het gebruik van toepassingen door leerlingen en leraren. Het cloudmenu staat vrij ter beschikking via internet. Privacyvraagstukken vragen om extra aandacht. 1.1 Cloudcomputing Deel 1 Ict-fundament 16/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Adviezen aan het bestuur bij de inzet van cloudcomputing 1. Kies voor bovenschoolse inrichting van cloudplatforms als samenwerking van belang is. Een belangrijke bestuurlijke keuze bij de inrichting van ict-infrastructuur in scholen is welke componenten centraal dan wel decentraal zullen worden ingericht. Voor de cloudplatforms van bijvoorbeeld Microsoft, Google en Apple is zowel een centrale als een decentrale inrichting mogelijk. Betrek in de afweging het volgende. Centrale bovenschoolse inrichting: •• biedt regie en meer mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling tussen scholen binnen het bestuur •• ontlast schoolleiders en scholen in vereiste expertise en inrichting van de omgeving •• leidt tot kostenefficiëntie door centraal ingericht beheer Lokale inrichting: •• geeft ruimte voor eigen keuzes in platforms en structuur, in aansluiting op de specifieke (onderwijs)identiteit van de school •• leidt tot expertise en begeleiding op schoolniveau, daardoor is meer maatwerk en lokale ondersteuning mogelijk Een objectiverend criterium bij deze beslissing is de vraag in hoeverre de specifieke inrichting van een ict-component daadwerkelijk bijdraagt aan de identiteit van de school. Voor generieke cloudplatforms zal dat niet snel het geval zijn, voor leermiddelen vaak wel. 2. Creëer bewustzijn over belangen, borg onafhankelijke besluitvorming. •• Kostenvoordelen van cloud zitten voor scholen in besparing op arbeidstijd en inperking van vrijheid van handelen van beheerders. Diezelfde mensen zijn vaak als deskundigen betrokken bij de discussie over inzet van cloudcomputing. Dit kan de eigen ict-beheerder zijn, maar ook de ingehuurde beheerpartij. Zorg voor onafhankelijkheid in de besluitvorming rond ict en cloud. •• Inherente standaardisatie in cloudtoepassingen vraagt om functionele compromissen. De 80/20 regel zegt dat de laatste 20 procent functionaliteit 80 procent van de kosten vertegenwoordigt. In de praktijk betekent dit dat exact vasthouden aan alle volledige functionele wensen besparingen met cloud tenietdoen. Zorg voor een objectieve discussie en de bereidheid compromissen te sluiten over gewenste functionaliteit en kijk naar het totale kostenplaatje dat de grenzen van functies en afdelingen overschrijdt. 3. Stel de ‘Pas toe of leg uit’-richtlijn in. Een ‘pas toe of leg uit’-richtlijn geeft mensen binnen de organisatie de ruimte om zelfstandig en slagvaardig te handelen binnen de regel ‘we gebruiken de standaard cloudplatforms binnen onze instelling’. Uitzonderingen op de regel zijn mogelijk, maar dienen vooraf en onderbouwd aangevraagd te worden. De richtlijn biedt een kader voor bewuste beslissingen over extra investeringen op basis van objectieve argumentatie die op termijn opnieuw overwogen kan worden. Zo kan ontbrekende essentiële functionaliteit in het onderwijsproces of borging van privacywetgeving reden zijn voor inrichting of voortzetting van eigen voorzieningen of maatwerk in een cloudtoepassing. 1.1 Cloudcomputing Deel 1 Ict-fundament 17/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Schoolgids - Visio
Deel 1 - Visio
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Schoolgids 2011-2012 - Commanderij College
Identiteit - CSG Calvijn
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
Folder Accountancy & IT
20150409_Levenswijs Mediawijs6
zesjescultuur-westenberg-van-driel
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO
MAGAZINE
MAGAZINE
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
Onderzoeksrapport --- Omgang met hoogbegaafde ... - Steffann
hbo-110990-advies_kennisbasis_pabo_v4_web_-_definitieve_versie__1_
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
widerode_schoolgids_weblr
Cultuurmonitor2008-2009
Onderwijs & ICT
De Evenaar schoolgids