Views
9 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 SWOT-analyse persoonlijke devices Toelichting SWOT-analyse Kracht van de technologie Zwakte van de technologie Nauw aansluitend op de individuele behoeften van leerlingen kunnen persoonlijke devices worden ingezet. Het device en daarmee de toepassingen, leermaterialen en bronnen zijn altijd en overal beschikbaar. Leren en samenwerken kan naar eigen inzicht vorm krijgen binnen de ruimte die leraren en school geven. 1. Inrichten naar individuele behoefte 2. Altijd en overal inzetbaar voor leerling 3. Individuele ruimte bij gebruik 1. Diversiteit compliceert samenwerking 2. Onvoorspelbaar piekgebruik 3. Diffusere verantwoordelijkheden Met de aansluiting op persoonlijke behoeften ontstaat grote diversiteit, onder andere in toepassingen en geraadpleegde leermiddelen. Persoonlijke devices maken kosten en verantwoordelijkheden voor onder meer beheer en aansprakelijkheden diffuser, zeker in de BYOD-vorm. De belasting van schoolnetwerk en internetverbindingen neemt explosief toe. Kansen voor onderwijs 1. Eigen leerroute en –tempo 2. Integratie buitenschools leren 3. Besparingen met BYOD Bedreigingen voor onderwijs 1. Nieuwe kaders en voorzieningen nodig 2. Zicht houden op (groeps)leerproces 3. Onduidelijkheid rechten en plichten Leerlingen kunnen met hun persoonlijke device in hun eigen tempo hun individuele onderwijsprogramma volgen, aansluitend op hun behoefte. Dit maakt een zeer persoonlijke benadering mogelijk, waarbij zowel binnen als buiten schooltijd (met betrokkenheid van ouders) exact dezelfde toepassingen en leermiddelen beschikbaar zijn. De leraar volgt en begeleidt het (digitale) werk ook op afstand en is flexibeler in de benutting van fysieke bijeenkomsten met leerlingen. BYOD biedt besparingen op devices en investeringsruimte voor een betere netwerkinfrastructuur. De stap naar individuele devices stelt nieuwe (capaciteits)eisen aan voorzieningen van de school en vraagt nieuwe kaders om het gebruik in goede banen te leiden. Onderdeel van die afspraken is een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen leerlingen/ouders en school bij diefstal, schade of gebrekkig functioneren, vooral bij BYOD-organisatievormen. Ook het volgen van de voortgang van leerlingen en het groepsproces vereist extra aandacht, omdat dit zich in toenemende mate buiten de klas en de school zal afspelen. 1.2 Persoonlijke devices Deel 1 Ict-fundament 24/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Adviezen aan het bestuur bij de inzet van devices 1. Waak voor te grootschalige bovenschoolse inkoop en standaardisatie van devices. Een belangrijke bestuurlijke keuze bij de inrichting van ict-infrastructuur in scholen is welke componenten centraal dan wel decentraal worden georganiseerd. Een objectiverend criterium bij deze beslissing is de vraag in hoeverre de specifieke inrichting van een ict-component daadwerkelijk bijdraagt aan de identiteit van de school. Als dat − zoals hier bij devices − het geval is, dan pleit dat voor keuzeruimte bij de scholen. De keuze voor een soort/type device wordt in hoge mate bepaald door keuzes in de onderwijsbenadering van de school. Er zijn grote, betekenisvolle verschillen tussen scholen in tempo, benadering en uitwerking van differentiatie en maatwerk, die meestal de aanleiding vormen om (meer) devices voor leerlingen in te zetten. Cloudplatforms zijn device-onafhankelijk, netwerkinfrastructuur ook (toelichting verderop). Dit biedt scholen de ruimte om zelfstandig te werk te gaan, in lijn met hun onderwijsidentiteit. Op bestuursniveau worden schaal en vraagmacht ingezet om standaard kortingen en gunstige voorwaarden te bedingen bij leveranciers. Grootschalige gezamenlijke inkoop van specifieke devices is alleen zinvol als de de behoeften van de scholen in kaart zijn gebracht. 2. Effectieve inzet van persoonlijke devices vereist gedifferentieerd onderwijsaanbod. Het persoonlijke device stelt de leerling in staat in eigen volgorde en tempo te werken, maar het is niet meer dan een randvoorwaarde. De effectieve inzet van persoonlijke devices kent twee voorwaarden: •• De onderwijsorganisatie, visie op onderwijs en werkwijze van leraren zijn voorbereid op maatwerk en een individuele benadering van de leerling. Bij klassikaal werken is een device per leerling niet effectief. •• Het (meerjarig) leermiddelenbeleid voorziet in de tijdige beschikbaarheid van een gedifferentieerd aanbod van digitaal leermateriaal dat aansluit op de diverse behoeften van leerlingen. De timing van onderwijsinrichting en beschikbaarheid van gedifferentieerd leermateriaal moet aansluiten op de introductie van persoonlijke devices. 3. Grootschalige inzet van persoonlijke devices vereist andere ict-organisatie en -functie. •• Applicatiebeleid (wat gebruiken we waarvoor?), ondersteuning van gebruikers en de vereiste capaciteit van (draadloze) netwerkinfrastructuur verandert drastisch met een persoonlijk device voor elke leraar en leerling. De ict-functie verschuift van voorschrijvende controle naar faciliterende ondersteuning, waarbij de ict-organisatie een stap terug doet (en moet). •• Voor de school zijn de belangrijkste vragen bij de inrichting van deze nieuwe ict-organisatie en -functie: »» wat moet de instelling vanuit haar verantwoordelijkheid nog zelf organiseren, inrichten en/of bekostigen? en »» binnen welke afspraken/kaders kunnen leraren en leerlingen eigen toepassingen inzetten? 1.2 Persoonlijke devices Deel 1 Ict-fundament 25/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Mediatrends 2018
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet