Views
6 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 1.5 Samenwerking met leveranciers De componenten van het ict-fundament staan aan de basis van productief ict-gebruik in het onderwijs. Er is voldoende kennis en ervaring beschikbaar om de verschillende onderdelen − cloud, devices en netwerk − doelmatig in te richten. Voor verreweg de meeste organisaties is dit geen kerntaak en ook het onderwijs besteedt de inrichting en het beheer van ict graag uit aan gekwalificeerde leveranciers. De introducties, SWOT’s en adviezen in dit hoofdstuk zijn vooral gericht op het bepalen en beschrijven van het ‘wat’. In deze paragraaf verdiepen we het ‘hoe’, met name de aandachtspunten bij het inrichten van een goede, constructieve samenwerking met de leveranciers aan wie scholen hun ict uitbesteden. Service lemniscaat Een handzaam model om de dialoog tussen school en leverancier nader te beschrijven, is het zogenaamde ‘service lemniscaat’ (door Theo Thiadens, Leo Ruijs en Harm Pul). Het model bestaat uit een drietal onderdelen: 1. De lus aan de linkerkant is gericht op de school; deze bepaalt de behoefte aan ict-dienstverlening en gaat na of de levering conform verwachtingen is. 2. De lus aan de rechterkant is gericht op de leverancier; deze ontwerpt en levert de ict-diensten en bewaakt de correcte levering conform afspraken. 3. In het midden wordt de dialoog tussen school en leverancier vastgelegd in een overeenkomst met zogenaamde ‘service levels’. Daarin staan kwantiteit en kwaliteit van de te leveren ict-diensten beschreven. Het vormt de basis voor de controle op juiste levering en kan gedurende het contract in overleg worden aangepast. Iedere aanvraag, offerte, levering en rapportage doorloopt het proces zoals beschreven in het lemniscaat. In de praktijk zijn nogal wat besturen en scholen ontevreden over (de dienstverlening van) hun ict-leverancier. Het GAP-model (van Zeithaml, Parasuraman en Berry) benoemt de 5 mogelijke ‘gaps’ tussen de verwachtingen van scholen en wat ze in de praktijk ervaren. Deze ‘gaps’ bieden Behoefte ict-diensten en producten van de school Inventariseren, specificeren en kwantificeren ict-diensten Uitvoeren, bewaken en bijsturen levering ict-diensten STAP 5 STAP 1 Overeenkomst Service Level Agreement (SLA) STAP 3 Beleving ict-diensten conform verwachting Levering ict-diensten conform afspraak Aanbod ict-diensten en producten van de leverancier STAP 4 Rapporteren en evalueren ict-diensten STAP 2 Ontwerpen, inrichten en borgen ict-diensten 1.5 Samenwerking met leveranciers Deel 1 Ict-fundament 38/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 1 3 5 4 2 een startpunt om te onderzoeken wat er misgaat in de samenwerking en wat we daaraan kunnen doen. 1 3 5 4 2 Stap 1: inventariseren, specificeren en kwantificeren ict-diensten Valkuil 1 3 De verwachtingen van gebruikers/school wijken af van wat de leverancier 5denkt te moeten leveren. 4 2 De vertaling van onderwijsdoelen naar eisen aan ict is lastig. Leraren willen dat ict ‘gewoon 1 werkt’. Toch 3 zijn expliciet geformuleerde eisen en wensen nodig, zonder duidelijke 5 ‘bestelling’ is de kans klein dat dienstverlening goed aansluit op de schoolpraktijk. Leveranciers vallen dan makkelijk terug op hun ‘standaardpakket’. Succesvolle inzet van ict begint met een goed begrepen, in de 4 2 school breedgedragen, goed geformuleerde vraag. 1 3 5 Aanbevelingen Zorg voor 4 draagvlak bij 2 leraren bij het formuleren van eisen aan ict. Investeer (tijd) in het opstellen van een goed uitgewerkte beschrijving van de gewenste ict. Vraag 1 leraren om 3in concrete gebruiksscenario’s aan te geven hoe zij straks willen kunnen 5werken met leerlingen en collega’s, binnen en buiten school. Reserveer (contractuele) ruimte voor nieuwe eisen en wensen die vaak tijdens 4 2 ict-gebruik pas zichtbaar worden. Met onderwijsdoelen als differentiatie en maatwerk en de dynamiek in de huidige ict-markt is het voor meerdere jaren vastleggen van dienstverlening niet realistisch of wenselijk. Aanpassing en uitbreiding van ict-dienstverlening dient onderdeel te zijn van de afspraak met de leverancier. 1 3 5 4 2 Stap 2: ontwerpen, inrichten en borgen ict-diensten Valkuil 1 3 De organisatie en werkwijze van de leverancier wijken af van de te leveren 5 producten, diensten en/of het afgesproken serviceniveau. 4 2 Leveranciers 1 werken 3graag met standaardproducten, -diensten en -werkwijzen. Dat maakt een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk en daarmee dus winst. Als 5 de dialoog tussen scholen en leveranciers ict-diensten oplevert die afwijken 4 2 van de gevoerde standaarden, moet dat onderling goed afgestemd worden. De leverancier moet scholen bovendien helder informeren over de gekozen 1 3 oplossingen en gesloten compromissen ten opzichte van de oorspronkelijke wensen. Alleen 5 zo kunnen scholen een afgewogen beslissing nemen over voorstellen 4 van leveranciers. 2 Aanbevelingen Zorg als bestuur/scholen voor de expertise (technisch, juridisch, financieel) om voorstellen van leveranciers op waarde te kunnen schatten ten opzichte van de oorspronkelijke vraag. Huur die expertise zo nodig tijdelijk in, als investering in een passend aanbod met de beste prijs/kwaliteit-verhouding. Zorg dat leveranciers expliciet maken welke aspecten van het eisenpakket voor hen ‘standaard’ zijn en welke extra tijd en aandacht zullen vragen. Zoek waar nodig gezamenlijk naar alternatieven voor ‘dure’ eisen die vrijwel even goed voldoen en eenvoudiger te realiseren en ondersteunen zijn. Communiceer dit intern zodat toekomstige gebruikers de gemaakte keuzes kennen en onderschrijven. 1.5 Samenwerking met leveranciers Deel 1 Ict-fundament 39/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Identiteit - CSG Calvijn
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO