Views
10 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 en diverse leerervaringen te bieden. Wat is de beste omgeving voor diverse leeractiviteiten? Hoe maken we effectief gebruik van tijd, samen en alleen? De kern van de transformatie Maar de kern van de (digitale) transformatie zit ‘m in de mogelijkheid om met die digitale materialen in digitale leeromgevingen te kunnen differentiëren in de leerroutes voor individuele leerlingen. In deze digitaal ondersteunde leergemeenschap kan van alles worden gemeten, verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd over leerlingen en hun (leer)context. Doel: het leren en de leeromgeving begrijpen en verbeteren. En dan in veel meer detail dan met drie rapporten per jaar en dezelfde leerlijn voor de hele klas. Het is niet dat ons huidige onderwijs slecht is of dat scholen niet goed functioneren, maar om de creatieve beroepsbevolking op te leiden waar onze kenniseconomie om vraagt, hebben we andere dingen nodig dan gestandaardiseerde curricula en dito tests. Overigens: wat die andere dingen zijn en hoe leraren en scholen met digitalisatie tot beter onderwijs kunnen komen, is een interessante en nog grotendeels onbeantwoorde vraag waar ook dit trendrapport geen uitsluitsel over kan geven. De ambities van de digitalisatie van het leerproces kunnen we wel schetsen: •• Inspelen op verschillen tussen individuele leerlingen om hen nog beter te kunnen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, sociale, verantwoordelijke, samenwerkende en kritisch denkende deelnemers aan onze maatschappij. •• Ondersteuning bieden aan leraren bij de begeleiding van leerlingen in hun ontwikkeling (met inzicht uit data) en met name hun creativiteit en didactische kwaliteiten te benutten door daar met ‘automatisering’ van bijvoorbeeld taal- en rekenoefeningen meer tijd en ruimte voor vrij te maken. •• Heruitvinden van ‘de school’ als organisatorisch concept en als veilige omgeving – met synergie tussen fysieke en online leeractiviteiten – om binnen te leren en daartoe ook fouten te durven en kunnen maken. Schaalbaar onderwijs Daarnaast is er de beperkte schaalbaarheid (de verhouding leerling/leraar) van het huidige onderwijs en de toenemende vraag naar met name hoger onderwijs. Juist vanwege de hoge arbeidskosten in onderwijs is het van groot belang te onderzoeken waar productiviteitsverbetering mogelijk is. Niet door leraren ‘weg te automatiseren’, maar door hun capaciteiten en bezieling vooral te benutten voor hun unieke bijdrage aan het leerproces daar waar technologie dat nu niet of minder goed kan. Saai, herhalend werk en administratie laten we graag over aan machines. Daarbij sluiten we onze ogen niet voor de vele hindernissen die we moeten overwinnen. De nieuwe dynamiek van flexibiliteit door digitalisatie introduceert immers ook nieuwe zorgen. Deze schets van de consequenties van onderwijsdigitalisatie is een stip op de horizon, bedoeld om scenario’s los te maken en het denken over nog te maken keuzes te verhelderen. De digitaliseringstrein is vertrokken en zal niet meer stoppen, maar er zijn nog vele wissels op het spoor richting de horizon. Werken aan hoger rendement Een belangrijk bijeffect van leren in een digitale omgeving is dat de registratie van formeel vereiste voortgangsgegevens eenvoudig kan plaatsvinden. Mits goed ingeregeld – met goed op elkaar aangesloten, samenwerkende informatiesystemen – kan dit de administratieve last van leraren en scholen fors terugbrengen. Met deze informatie kan ook gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering en een hoger rendement. Data over verschillende klassen en leerjaren kan inzicht geven in de effectiviteit van leermaterialen en methodes, de geschiktheid daarvan voor verschillende leerlingen, de effectiefste inzet van personeel en de ontwikkelingen van leerling-, leraar- en schoolprestaties door de jaren heen. Introductie Deel 2 Digitaal leerproces 44/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Hype Cycle voor het digitaal leerproces De belangrijkste technologieën die in dit hoofdstuk aan bod komen, staan in bijgaande Hype Cycle, ontwikkeld door marktonderzoeksbureau Gartner Research. De Hype Cycle brengt in kaart hoe een nieuwe technologie de hele cyclus doorloopt van belofte tot geaccepteerd product. Het is een momentopname van de relatieve volwassenheid van technologie en het potentieel ervan in de toekomst. De positie van een trend – het risicoprofiel – wordt bepaald met een analyse van de volwassenheid, marktadoptie en de beschikbare kennis van die technologie. De meeste technologie in het digitaal leerproces is nog in de experimentele fase of doorloopt de frustrerende – maar zeer leerzame en daarmee waardevolle – reis door de ‘trough of disillusionment’. Door schade (desinvesteringen) en soms schande (denk aan privacy-incidenten) leren we in de praktijk waar de technologie effectief kan worden ingezet, waar vooral niet en welke randvoorwaarden nodig zijn. Verwachting van de gebruikers Technology trigger Privacy by design Learning analytics Digitaal toetsen Peak of inflated expectations Tin Can / Experience API User Managed Access Technologieën als digitaal toetsen en adaptief digitaal leermateriaal, waar volop aan gewerkt wordt, zijn nog confronterend ver verwijderd van het veilige stadium van volwassenheid. Ze zijn kortom nog niet geschikt voor grootschalige toepassing in de mainstream van het onderwijs, het experimentele karakter vraagt om bewust vormgegeven experimenten met voldoende vangnetten voor problemen. Voor de verplichte eindtoets basisonderwijs bijvoorbeeld kunnen Nederlandse scholen − naast papier − al kiezen voor een digitale, adaptieve eindtoets terwijl de technologie daaronder nog pril is. Gedreven door de ambitie om de capaciteiten van elke leerling zo goed mogelijk in kaart te brengen wordt risico genomen. De opbrengst − een passender advies voor vervolgonderwijs − kan dat risico rechtvaardigen. Wel is aandacht nodig voor de validiteit en de vergelijkbaarheid van toetsresultaten tussen scholen die verschillende toetskeuzes maken. Machine learning Open microdentials Big data Adaptief digitaal leermateriaal Persoonlijke leeromgeving Trough of disillusionment Slope of enlightment Plateau of productivity Mainstream adoption: < 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar > 10 jaar Introductie Tijd Deel 2 Digitaal leerproces 45/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Identiteit - CSG Calvijn
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
20150409_Levenswijs Mediawijs6
zesjescultuur-westenberg-van-driel
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
Onderzoeksrapport --- Omgang met hoogbegaafde ... - Steffann
hbo-110990-advies_kennisbasis_pabo_v4_web_-_definitieve_versie__1_
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
widerode_schoolgids_weblr
Onderwijs & ICT