Views
1 week ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 De belofte van differentiatie en maatwerk maakt de risico’s behorend bij digitale leermiddelen en de inzet van data en analytics de moeite waard. In dit hoofdstuk geven we inzicht in zowel te verwachten opbrengsten als bedreigingen. De meer onderwijsgerelateerde termen in dit hoofdstuk verschijnen niet in een op technologie gericht analyse-instrument als de Hype Cycle. Ontwikkelingen zoals blended learning, digitale portfolio’s, taxonomieën, rubrics en peer- en self assessment zijn echter cruciale bouwstenen voor een effectief digitaal leerproces en komen daarom zeker aan de orde. ...gegenereerde data uit het leerproces... Brandstof, motor en voertuigen voor digitaal onderwijs In de komende paragrafen beschrijven we de vier componenten die in nauwe samenhang gedigitaliseerd onderwijs mogelijk maken. We beginnen met learning analytics als de analytische motor, gevoed door de brandstof van big data. De daaropvolgende paragrafen gaan in op adaptief digitaal leermateriaal en persoonlijke leeromgevingen, als de voertuigen die deze motor gebruiken bij het ondersteunen van meer gedifferentieerd onderwijs. Daarna onderzoeken we hoe een onderwijsvisie ondersteund kan worden met een collectie samenhangende componenten, en welke risico’s en onderlinge afhankelijkheden dat oplevert. De afsluitende paragraaf gaat in op de technologietrends in privacy en welke handvatten die bieden om de negatieve effecten van digitalisatie te adresseren. Daarnaast kijken we naar (ontwikkelingen in) regelgeving en hoe daarmee om te gaan. ...en ondersteunt het vormen van adaptief digitaal leermateriaal en de persoonlijke leeromgeving ...is de input voor learning analytics Introductie Deel 2 Digitaal leerproces 46/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Learning analytics Systeem beslist 1 1 1 1 o o o o o Embedded 1 o 1 1 o 1 o o o 1 1 1 1 o o 1 Systeem ondersteunt o o 1 Extracted o o o o 1 1 o 1 o 1 o 1 Extracted Systeem ondersteunt Leerling: Leren Realtime Docent: Organiseren Dagen/weken Manager: Verantwoorden Maanden/jaren 2.1 Big data en learning analytics, de weg naar datagedreven onderwijs Hoewel de term ‘datagedreven onderwijs’ onpersoonlijk klinkt en daardoor weerstand oproept, vindt het al op grote schaal plaats. Scores op toetsen zijn bepalend voor de overgang tussen leerjaren, dicteren keuzes voor vervolgonderwijs en vormen het belangrijkste criterium om al of niet in te grijpen in het leerproces van leerlingen. Deze ‘handmatig’ verzamelde data zijn echter beperkt in frequentie, soms vertroebeld door piekbelasting van leerlingen en vaak beperkt tot eenvoudig kwantificeerbare aspecten van leren. Het gedigitaliseerde organisatie- en ondersteuningsproces van onderwijs biedt in potentie een rijkdom aan hoogfrequente data. Het gebruik van digitaal leermateriaal, met digitale oefeningen en toetsen, aangeboden in een digitale leer- en werkomgeving, kent veel observatiemogelijkheden. Informatie is eenvoudiger te verzamelen, ordenen, analyseren en delen. Dit zal bijdragen aan een completer beeld van de voortgang van een leerling en de achtergrond van eventuele problemen. Deze ontwikkeling wordt ook wel learning analytics genoemd, of toepassing van big data: het benutten van grote, gevarieerde en snelgroeiende hoeveelheden data, de sporen die het digitale leerproces achterlaat. 2.1 Data en learning analytics Deel 2 Digitaal leerproces 47/123

Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Schoolgids Haren - Visio
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie