Views
8 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 2.2.1 PDCA-cyclus toegepast op digitaal leermateriaal Het proces toegepast in adaptief digitaal leermateriaal volgt de stappen van de Plan-Do-Check-Act-cyclus, welbekend in het onderwijs: •• Plan: bepalen leeraanpak Op basis van op dat moment bekende kenmerken van de leerling kan direct worden gestart. Omdat de leeromgeving zich snel aanpast aan het feitelijk leergedrag, is er geen gedetailleerde profilering vooraf nodig. Het ‘plan’ wordt voortdurend bijgesteld op basis van de bevindingen uit het leerproces. •• Act: data-analyse Het systeem kan na elke actie van de leerling op basis van de dan beschikbare data een analyse doen en een interventie bepalen. In adaptief leermateriaal vindt die analyse meteen – realtime – plaats, de interventie wordt direct automatisch doorgevoerd. Dan gaat de moeilijkheidsgraad omhoog of juist omlaag, de leerling krijgt een ander soort opdracht aangeboden of een remediërende instructie, wellicht met het advies samen te werken met iemand die de stof beter beheerst. Als de leerling verder werkt, begint de cyclus opnieuw. •• Do: leren door oefenen Oefeningen van leerlingen in adaptief leermateriaal leveren de data ‘brandstof’ op voor de ‘embedded’ learning analytics-motor. Bijvoorbeeld: hoelang deed een leerling over de opgave? Welke oplossingsstrategie gebruikte hij/zij? Is het antwoord goed of fout? Was het niveau van de opgave makkelijk of moeilijk? Dat laatste kan het systeem objectief bepalen op basis van resultaten van automatische interventie PLAN bepalen leeraanpak werken met persoonlijk leeraanbod andere leerlingen met dezelfde opgave en het inzicht in hun niveau. Alle data uit het leerproces worden verzameld en opgeslagen, nu meestal in de omgeving van de aanbieder. ACT data-analyse DO leren door oefenen •• Check: toetsen met opdrachten In regulier onderwijsmateriaal is toetsing meestal een apart proces dat achteraf plaatsvindt. In adaptief materiaal wordt voortdurend geoefend en daarmee getoetst wat het beheersingsniveau is van de leerling. Elke oefening, gesorteerd naar onderwerp en moeilijkheidsgraad, wordt meegenomen in het bepalen van het huidige niveau van de leerling. Dat is daarmee ook op elk continue voortgangsinformatie CHECK toetsen met opdrachten data uit het leerproces verzamelen moment inzichtelijk voor leerling en leraar. 2.2 Adaptief digitaal leermateriaal Deel 2 Digitaal leerproces 58/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 2.2.2 Wie programmeert de ‘machine’? De regels die het systeem hanteert tijdens analyses worden (door)ontwikkeld door onderzoekers van bijvoorbeeld psychologische methodeleer en de ontwikkelaars van digitale systemen. Zij analyseren de grote hoeveelheid data in het systeem over de leerervaringen van eerdere leerlingen op een hoger abstractieniveau dan de individuele leerling, om inzicht te krijgen in de effectiefste leerstrategieën. Een volgende stap daarin, die zich nu nog in de onderzoeksfase bevindt, is ‘machine learning’, waarbij het systeem zelf de regels bijstelt op basis van analyse van de data. Het Amerikaanse adaptieve leerplatform Knewton past dit al toe. Het is belangrijk ons te blijven realiseren dat ook zelflerende machines werken op basis van door mensen bedachte kaders en regels. Het is onze verantwoordelijkheid om te borgen dat ook ‘automatische’ beslissingen ‘eerlijk’ genomen worden op basis van gegevens die niet discrimineren. De machine behoort kortom een moreel kompas toe te passen bij het nemen van beslissingen over leerlingen en hun toekomst. Hoe abstract en ‘ver van ons bed’ dit wellicht ook voelt, juist in het onderwijs is het stellen van dergelijke kaders van groot belang. Deze zogenaamde ‘digitale ethiek’ is een heel nieuw vraagstuk dat verderop in dit rapport in de context van ontwikkelingen rond robotica nader wordt besproken. Gedeeltelijk heeft de kritische beschouwing van de juistheid en effectiviteit van gehanteerde regels en uitgangspunten ook bij ‘traditioneel’ leermateriaal al impact. Met behulp van big data en learning analytics kan de effectiviteit van een methode worden bepaald voor verschillende groepen leerlingen. Vervolgens is het mogelijk om voor verschillende doelgroepen – nu nog ‘handmatig’ – specifieke aanpassingen in structuur, inhoud en criteria voor niveau-indeling aan te brengen. Dit alles op basis van data uit leersituaties uit de praktijk. Het doel van adaptiviteit is overigens zeker niet om het individu uitsluitend te bieden wat hij of zij het liefst wil doen of wat hem/haar het best past. Onderwijsvernieuwer Gert Biesta formuleerde het als volgt: ‘De vraag is wat dit (specifieke) individu nodig heeft om zich op de gewenste manier te ontwikkelen ten behoeve van goed werk en goed (samen)leven.’ Dergelijke wijsheid zullen we de machine wellicht nooit kunnen bijbrengen, hier ligt een belangrijke rol en verantwoordelijkheid voor de ‘opvoeders’ (ontwikkelaars) en gebruikers (leerlingen én leraren) van ‘de machine’. 2.2 Adaptief digitaal leermateriaal Deel 2 Digitaal leerproces 59/123

MJP_2013-2017_web
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Virtual reality in het onderwijs
Virtual reality in het onderwijs
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
Schoolgids - Visio
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
PuV1WO
1yEcuQz
i881m
Virtual reality in het onderwijs
Virtual reality in het onderwijs
Mediatrends 2018
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet