Views
1 week ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 2.2.3 Is toetsen nog wel nodig? Als adaptief digitaal leermateriaal voortdurend inzicht geeft in de prestaties en het beheersingsniveau van leerlingen, waartoe dient toetsen dan nog? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, is het zinvol twee soorten toetsdoelen te onderscheiden: 1. Formatieve toetsen zijn specifiek ontworpen ter ondersteuning van het leerproces. Ze vormen de feedback die leerling en leraar zicht geven op ontbrekende kennis of inzichten. 2. Summatieve toetsen worden gebruikt om leerlingen een (eind)beoordeling te geven. Denk hierbij aan vakafsluitende toetsen, tentamens en examens die het (beheersings)niveau als (on)voldoende bepalen of beslissen of iemand zakt of slaagt. Met dit onderscheid valt direct op dat adaptief digitaal leermateriaal voortdurend formatief toetst vanuit de aard van het leermiddel. Zonder formatieve toetsing is adaptiviteit niet mogelijk. De grenzen tussen leren en toetsen beginnen hiermee te vervagen. De summatieve toets is daarmee niet zonder meer vervangen, mede in verband met (inter)nationale normering. Wel moeten we ons blijven afvragen wat een summatieve toets toevoegt aan het beeld van de ontwikkeling van een leerling, een ontwikkeling die straks over meerdere jaren zichtbaar is in het persoonlijke dashboard van de leerling in het adaptieve leermiddel. Dit is een belangrijk aspect van de (didactische) discussie over de consequenties van digitalisatie voor toetsing en (de organisatie van) een effectief onderwijsproces. Score Score Tijd Tijd Digitaal (adaptief) toetsen Ook buiten (adaptief) digitaal leermateriaal wordt steeds meer digitaal getoetst. Het gaat hier vooral om formatief toetsen binnen bestaande methodes als Ambrasoft, Muiswerk, JUMP of Got it?!. Een belangrijke ontwikkeling is de stap van ‘toetsen van het leren’ naar ‘toetsen voor het leren’, waarbij digitale toetssoftware steeds vaker wordt ingezet als activerende werkvorm met behulp van bijvoorbeeld (het nog wel klasgerichte) Kahoot of Socrative. De voordelen van deze vorm van toetsing komen overeen met wat adaptieve leermiddelen bieden: directe, gerichte feedback aan leerlingen die motiveert om te focussen op verbeterpunten met minder nakijkwerk voor de docent. Digitaal toetsen heeft ook ruimte gegeven aan nog een ontwikkeling die embedded analytics toepast: adaptief toetsen. In een adaptieve toets bepaalt de juistheid van het antwoord op een item welk volgend item wordt aangeboden. Ook hier komen de voordelen overeen: het (toets)tempo is afgestemd op het individu, het niveau is afgestemd op de leerling en toetsscores en rapportages zijn direct beschikbaar. 2.2 Adaptief digitaal leermateriaal Deel 2 Digitaal leerproces 60/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 SWOT-analyse adaptief digitaal leermateriaal Kracht van de technologie Zwakte van de technologie Toelichting SWOT-analyse Digitaal leermateriaal biedt mogelijkheden tot differentiatie, zonder compromissen omwille van de geschiktheid voor de meerderheid van de groep. De administratieve last kan afnemen doordat registratie al plaatsvindt in functie van adaptiviteit. Het materiaal zelf ‘leert’ van leerlingen over de moeilijkheidsgraad en effectiviteit, daarmee ijkt het zichzelf en kan het steeds beter aansluiten op individuele behoeften in het leerproces. 1. Compromisloze diversiteit leermateriaal 2. Moeiteloze voortgangsregistratie 3. ‘Lerend’ leermateriaal 1. Metadatering is complex, standaarden lopen achter 2. Ontwikkeling modulaire leerinhoud is duur 3. Wat is betekenisvolle stuurinformatie? Het opknippen en beschrijven (metadateren) van (adaptief) digitaal leermateriaal, dat zelf nog volop in ontwikkeling is, is arbeidsintensief en complex. Door het hoge tempo van innovatie hebben standaarden moeite om tijdig kaders te bieden en daarmee materiaal inzetbaar te maken binnen verschillende platforms. Welke gegevens een goed beeld geven van het verloop van het leerproces van een leerling is nog onduidelijk. Daarmee zijn de bouwstenen van adaptiviteit nog volop in ontwikkeling. Kansen voor onderwijs 1. Ondersteuning van differentiatie 2. Maatwerk per leerling mogelijk 3. Directe(re) feedback Bedreigingen voor onderwijs 1. Hype schept (te) hoge verwachtingen 2. Onpersoonlijk beeld adaptief leren 3. Onbalans techniek en leraar Adaptief leermateriaal biedt differentiatie in niveau, tempo en interesse, dit bevordert motivatie en een effectief leerproces. Het digitale materiaal stelt leerlingen in staat om zelfstandig te werken, ook buiten school(tijd), terwijl de leraar overzicht behoudt over de voortgang van de groep en de verschillen daarbinnen. Dit schept tijd en ruimte voor tijdige en gerichte interventies bij leerlingen die dat nodig hebben. Diezelfde informatie biedt leerling en ouders/verzorgers inzicht in voortgang en resultaten. Deze snelle, regelmatige feedback bevordert de kwaliteit van (de dialoog over) het leerproces en prestaties. 2.2 Adaptief digitaal leermateriaal Deel 2 Digitaal leerproces 61/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
het artikel over slimme leermiddelen - VO-raad
Virtual reality in het onderwijs
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Werkboek secundair onderwijs
2011 zomer - inDruk mbo - Kennisnet