Views
11 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 You Tube 2.3.3 Digitale (online) leermaterialen en bronnen Om kennis en vaardigheden te verwerven op de uitgestippelde leerroute maakt een leerling gebruik van leermaterialen en informatiebronnen. Het plancomponent van de plo zal op basis van de afgesproken leerroute (en landelijk vastgestelde standaard leerdoelen daarbinnen) suggesties doen voor geschikte materialen die op basis van eerdere ervaringen effectief bleken voor leerlingen met gelijke kenmerken. Naast door de school geselecteerde (formele) methodes beschikken leerlingen over extra (informeel) materiaal dat ze vinden bij Wikipedia, allerhande blogs en online videoplatforms zoals YouTube. Deze Open Educational Resources (OER) komen van hun eigen leraar of leraren buiten de school. Soms wordt het materiaal gestructureerd aangeboden in Massive Online Open Courses (MOOCs) zoals de Khan Academy, vaker zijn het losse bronnen die aanvullend op het formele leermateriaal worden gebruikt. Gebruik van data bij de keuze van leermaterialen en bronnen Eerder in dit hoofdstuk zijn (adaptief) digitaal leermateriaal en digitaal toetsen uitgebreid behandeld. In de context van de plo kunnen we daarom beknopt zijn over de rol van data bij leermaterialen. Naast adaptiviteit en gedetailleerde voortgangsinformatie bieden de plo-plan- en dashboardcomponenten inzicht in het (daadwerkelijke) gebruik van diverse materialen. Mits de diverse plo-componenten goed samenwerken weten we welke materialen hoeveel gebruikt worden, hoe effectief ze zijn in het algemeen en wie (met welk profiel) het meest effectief leert met welk materiaal. De plo-componenten kunnen daardoor op basis van een leerlingprofiel, voorgenomen leerroute en reeds behaalde resultaten een steeds betere match aanbevelen van leermiddelen en/of werkvormen voor een individuele leerling. Een variant op het eerder aangehaalde: ‘U kocht A, andere klanten die A waardeerden kochten en waardeerden ook vaak B’. De plo gaat zich gedragen als een soort app store met waarderingen voor leermaterialen van een diverse populatie leerlingen. Als een adaptieve leeromgeving dus, maar dan een abstractieniveau hoger. De crux zit ‘m hier natuurlijk in de uitwisselbaarheid van de gegevens tussen plo-componenten die deze inzichten mogelijk maken. Is dat praktisch haalbaar in een divers samengestelde plo, en zo ja: hoe dan? Uitwisseling van leerervaringen tussen plo-componenten Vanwege deze achilleshiel van de plo is wordt nog vaak gekozen voor gesloten, volledig geïntegreerde platforms die echter de gewenste flexibiliteit (vrije keuze uit leermiddelen) missen. Is er perspectief op zelf samengestelde, gemixte oplossingen die goed integreren? De Experience API (xAPI) is een voorbeeld van een e-learning softwarestandaard die leermaterialen en leerplatforms de mogelijkheid biedt om informatie over leerervaringen uit te wisselen. Informatie wordt opgeslagen in zogenaamde Learning Record Stores (LRS), gestandaardiseerde maar zeer flexibele registraties van leerervaringen die meer inzicht geven dan de resultaten sec. Deze records kunnen opgeslagen worden in traditionele Leerplatforms maar ook in zelfstandige registraties onder regie van bijvoorbeeld schoolbesturen, waarbij de platforms die een bestuur gebruikt toegang kunnen krijgen. Deze lokalisatie van de opslag van leerlinggegevens biedt ook een concreet handvat om privacyrichtlijnen concreet te implementeren en te controleren. Een recent initiatief met vergelijkbare ambities is Caliper Analytics van het IMS Global Learning Consortium. In Nederland is onlangs de UWLR-standaard (uitwisseling leerlinggegevens en resultaten) vastgesteld, implementatie ervan is toegezegd door de grote marktpartijen. Het perspectief is er dus, maar de ontwikkelingen zijn pril en er zijn nog vele obstakels te overwinnen. 2.3 De persoonlijke leeromgeving Deel 2 Digitaal leerproces 68/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 PDCA-cyclus toegepast op de persoonlijke leeromgeving Het (automatisch) aanpassen van de (individuele leerroute) van leerlingen volgt de stappen van de Plan-Do-Check-Act-cyclus, vergelijkbaar met het proces dat we eerder geschetst hebben voor adaptief digitaal leermateriaal: •• Plan: bepalen persoonlijke leerroute Voor elke leerling bepaalt de leraar of coach (in samenspraak met de leerling) een persoonlijke leerroute. Met dit vastgelegde plan kan de leerling zelfstandig aan het werk. Door registratie van verrichte activiteiten en behaalde (toets)resultaten binnen de digitale omgeving hebben leraar en leerling op elk moment overzicht en inzicht als input voor tussentijdse afstemming. •• Act: bepalen van (eventuele) interventies De leraar volgt met behulp van het dashboard de vorderingen van leerlingen die hij/zij begeleidt. De plo informeert op basis van door de leraar of leerling gekozen criteria of drempelwaarden. Leerling en leraar kunnen op basis van objectieve, gecontextualiseerde informatie overleggen over aanpassingen in de leerroute, het beoogde werktempo of de aanpak. De frequentie van deze evaluatie kan maandelijks of hoger zijn, omdat de benodigde informatie snel beschikbaar is en gemaakte afspraken eenvoudig verwerkt kunnen worden. Daardoor wordt maatwerk per leerling organiseerbaar en uitvoerbaar. •• Do: leren met (adaptief) leermateriaal De plo reikt de leerlingen geschikt leermateriaal aan, passend bij hun leerroute, vorderingen en profiel. Hun vorderingen geven de leeromgeving input: is er alternatief of aanvullend materiaal nodig? Heeft de leerling behoefte aan hulp van of afstemming met een leraar (vakinhoudelijk) of coach (studiebrede planning)? •• Check: registratie (toets)data en portfolio(resultaten) Met behulp van taxonomieën, rubrics en microcredentials worden door leerlingen behaalde resultaten geclassificeerd en vastgelegd. Producten zijn opgenomen in het (gedistribueerde) portfolio. Binnen de plo is rijke vastlegging van leerervaringen mogelijk waardoor resultaten van individuele leerlingen beter in context kunnen worden beoordeeld. Secundair proces/ organisatie persoonlijke bepalen van (eventuele) interventies uitwisselen geregistreerde data leerroute bijstellen ACT PLAN bepalen persoonlijke leerroute CHECK registratie (toets)data en portfolio (resultaten) gepersonaliseerde DO leerroute leren met (adaptief) leermateriaal volgen verzamelen en ordenen data uit leerproces Primair proces/ leerproces 2.3 De persoonlijke leeromgeving Deel 2 Digitaal leerproces 69/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Schoolgids Breda - Visio
Algemeen deel schoolgids 2012-2013 - Singelland
Het begint pas als het afgelopen is… - Forum Standaardisatie
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Rekenen in het mbo. Waarom? Wat? Hoe? - Steunpunt taal en ...
20F925 Bw lessen 2007 - Nationaal Onderwijsmuseum
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Leren met je mobiel - Impress
Nieuwsbrief oktober 2011 - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente