Views
10 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 SWOT-analyse persoonlijke leeromgeving Toelichting SWOT-analyse Kracht van de technologie Zwakte van de technologie De combinatie van formele en informele componenten in de plo bieden diversiteit en flexibiliteit aan leerling en leraar en sluiten daardoor makkelijker aan op behoeften van leerlingen, onder andere door onafhankelijkheid van tijd en plaats bij leeractiviteiten. Er is volop gelegenheid om bronnen te delen en samenwerking aan te gaan. 1. Synergie formele en informele componenten 2. Plaats- en tijdonafhankelijke leeromgeving 3. Omgeving betrokken in leerproces Kansen voor onderwijs 1. Lagere drempel voor interactie en feedback 2. Grotere flexibiliteit en meer innovatievermogen 3. Kader voor organisatie van personalisatie 1. Minder grip/regie op informele componenten 2. Risico’s door minder structuur en borging 3. Moeizame integratie formele systemen in plo Bedreigingen voor onderwijs 1. (Regel)druk onderwijs strijdig met kwetsbare opstelling 2. Plo is geen concreet product maar concept 3. Onafhankelijkheid leerling van instelling Doordat de instelling minder grip heeft op informele componenten in de plo, zijn storingen en privacy-incidenten niet uit te sluiten. De (gesloten) markt voor formele onderwijsondersteunende systemen vreest concurrentie van (veelal gratis) informele systemen. Koppelingen tussen systemen komen moeizaam tot stand. Met name de informelere delen van de plo verlagen de drempel voor interactie en feedback tussen leerlingen: een waardevolle verrijking van het leerproces. De flexibiliteit en dynamiek van een plo bieden kansen om snel te profiteren van innovatie en in te spelen op veranderende behoeften. Ze bieden een kader dat de organisatie van persoonlijker onderwijs ondersteunt. De (regel)druk in het onderwijs om te presteren staat op gespannen voet met de open, kwetsbare benadering die de plo vraagt. Tevens is de plo een concept/benadering van ict-inrichting en geen concreet product dat eenvoudigweg aangeschaft kan worden. Gevestigde leveranciers van formele systemen zijn niet gebaat bij ondersteuning van een meer open systeem met inwisselbare componenten. Voor de onderwijsinstelling komt haar rol en toegevoegde waarde onder druk te staan naarmate leerlingen onafhankelijker worden dankzij een groeiend informeel, extern ‘gevulde’ plo. 2.3 De persoonlijke leeromgeving Deel 2 Digitaal leerproces 70/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Adviezen aan het bestuur bij de inrichting van de persoonlijke leeromgeving 1. Expliciteer in meerjarig ict-beleid keuzes voor centrale/decentrale inrichting en formele/informele systemen. Het opstellen van een meerjarig ict-beleid is een lastige klus. Voor besturen en instellingen in het onderwijs is het met name van belang om heldere keuzes te maken in hetgeen centraal (op bestuursniveau) en decentraal (op instellingsniveau) wordt ingericht. Leidend hierbij is de behoefte in het (onderwijs)proces: •• Administratieve systemen die met name dienen voor sturing en verantwoording op bestuurlijk niveau naar financiers of inspectie vragen centrale, gestandaardiseerde inrichting. Daar ligt het primaire belang en daar moet dan ook de regie liggen. •• Toepassingen die het primaire onderwijsproces direct ondersteunen vragen de flexibiliteit om te kunnen aansluiten op specifieke soorten opleidingen, lokale omstandigheden of de werkwijze van een onderwijsteam. Het primaire belang vraagt hier ruimte op decentraal niveau. De mix van dergelijke systemen is in de praktijk prima werkbaar als het ictbeleid helderheid schept over de noodzakelijke uitwisseling van gegevens in beide richtingen. De persoonlijke leeromgeving voegt een dimensie toe: welke systemen dient de instelling in te richten en welke kunnen leraren en leerlingen zelf kiezen? Ook hier dient het ict-beleid van haar bestuur de instellingen kaders te bieden voor consistente keuzes om ict-dienstverlening zelf te organiseren waar nodig en waar mogelijk en wenselijk ruimte te geven aan leraren en leerlingen. Deze focus op het criterium van de toegevoegde waarde van de ict-dienstverlening van de onderwijsinstelling, ten behoeve van de borging van het leerproces, leidt tot bewuste functionele keuzes en uiteindelijk tot beheersing van het ict-budget. 2. Eis samenhang en samenwerking tussen ict-componenten in de school. Er wordt (terecht) heel kritisch gekeken naar de daadwerkelijke effectiviteit van ict-toepassingen, een veelgehoorde klacht is dat ict helemaal geen verlichting van de administratieve last of besparing van tijd oplevert. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat ict-systemen niet goed samenwerken. Als gebruikers vervolgens de tekortkomingen moeten oplossen, bijvoorbeeld door informatie dubbel in te voeren, leidt dat tot frustratie. Er is aandacht nodig voor samenwerking tussen formele componenten onderling, en binnen de plo ook voor samenhang met de meest gebruikte informele componenten van Google, Apple en Microsoft en diverse sociale mediaplatforms. Bij de selectie, implementatie en oplevering van nieuwe ict-bouwblokken is optimale aansluiting op omringende systemen een eis. Functionele overlap tussen systemen (meerdere systemen doen hetzelfde) en handmatige reparaties van gebrekkige koppelingen (systemen wisselen hun gegevens niet uit) worden daarmee uitgebannen. Omdat dit niet altijd in het belang van leveranciers is, vraagt dit aspect nadrukkelijk aandacht. Deze cruciale voorwaarde vormt de basis voor ict die daadwerkelijk bijdraagt aan beter onderwijs door lastenverlichting, tijdwinst en (ondersteuning van) een leerproces dat uitnodigt tot samenwerking en onderlinge feedback. 2.3 De persoonlijke leeromgeving Deel 2 Digitaal leerproces 71/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Identiteit - CSG Calvijn
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
20150409_Levenswijs Mediawijs6
zesjescultuur-westenberg-van-driel
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
Onderzoeksrapport --- Omgang met hoogbegaafde ... - Steffann
hbo-110990-advies_kennisbasis_pabo_v4_web_-_definitieve_versie__1_
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
widerode_schoolgids_weblr
Onderwijs & ICT