Views
8 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 3. Besteed aandacht aan de (noodzakelijke) cultuuromslag in ictondersteuning. De ontwikkeling van centrale regie naar vrijheid van eindgebruikers bij de keuze, inrichting en het gebruik van ict stuit op weerstand bij ondersteunend ict-personeel. Zij vrezen problemen en vragen die niet zijn op te vangen met de beschikbare menskracht en middelen. Goede afspraken en helder beleid kunnen die zorg deels wegnemen, maar ict-medewerkers moeten ook bereid zijn tot een cultuuromslag. Zij waren gewend om regie en totale controle te hebben over alle gebruikte diensten en beschikbare apparatuur. In de nieuwe situatie hebben ze veel minder regie, maar is vakkundig advies en begeleiding van gebruikers nog steeds van grote toegevoegde waarde. Immers, optimale benutting van de grotere invullingsruimte voor leraren en leerlingen − bij de keuze voor en het gebruik van ict − leidt tot betere aansluiting op lokale processen en individuele behoeften, in lijn met maatwerk in het leerproces. Ondersteuning en advies zijn ook nog hard nodig. Deze omslag vraagt veel van de ict-deskundigheid van leraren, terwijl ook de ict-vaardigheden van leerlingen niet overschat moeten worden. 4. Beoordeel kritisch het leermiddelenaanbod en de inpassing van informele bronnen. Naast afwegingen tussen formele en informele ict-toepassingen, centraal of decentraal ingericht, gelden soortgelijke afwegingen voor het digitale leermiddelenbeleid van de school. Ook hier is de vraag: welke leermiddelen wil de instelling zelf aanbieden/verplichten, welke beveelt ze aan en hoe gaat ze om met middelen die leerlingen zelf meebrengen? Kwaliteitsborging is belangrijk, maar praktisch nut evenzeer. Zo worden woordenboeken vaak nog verplicht aangeschaft, terwijl leerlingen ze niet meer gebruiken omdat ze Google handiger vinden. Welke conclusie moeten we daaruit trekken? 2.3 De persoonlijke leeromgeving Deel 2 Digitaal leerproces 72/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 2.4 Samenhang en draagvlak: een visie op het digitaal leerproces Steunend op een solide ict-fundament is het mogelijk om, met beperkte technische risico’s, te experimenteren met nieuwe technologie die onderwijsdoelen helpt realiseren. Maar daarvoor is organisatiedraagvlak onmisbaar. De Hype Cycle helpt om gericht te kiezen welke technologie een experiment waard is. De Strategic Technology Map (STM) – ook wel Benefit Map – is het hulpmiddel om die beslissingen in samenhang (aansluitend op al toegepaste, wellicht randvoorwaardelijke technologie) en met draagvlak te nemen. Het hoofdstuk over het ict-fundament geeft een uitgebreidere toelichting op de STM, hier herhalen we kort de inzichten waarop die gebaseerd is: •• Maak onderlinge verbanden en afhankelijkheden van technologie inzichtelijk. •• Vind balans – liefst synergie – tussen organisatieopbrengsten (we) en het (gebruiks)gemak van mensen (ik). •• Organiseer transparante, gezamenlijk gedragen besluitvorming voor noodzakelijke combinaties van investeringen door visualisatie en storytelling. De STM is een simpele matrix met op de verticale as organisatorische productiviteit (instellingseffectiviteit) en horizontaal persoonlijke productiviteit (van leerlingen, leraren, staf). De vier resulterende kwadranten staan ook eerder toegelicht: linksonder de ‘cold case’ of ‘enabler’ (ondersteunend), linksboven de ‘corporate green light’ (organisatie effectief), rechtsonder de ‘people’s choice’ (persoonlijke productiviteit) en rechtsboven de ‘hot spot’ (synergie). Het verhaal van de persoonlijke leeromgeving Dit verhaal onderzoekt de onderlinge afhankelijkheden van technologie die het leerproces digitaal kan helpen organiseren en ondersteunen, en dan met name een leerproces met meer differentiatie en maatwerk. In de digitale leer- en werkruimte die het ict-fundament biedt, moeten leraren en leerlingen afspraken over leerroutes kunnen vastleggen, toegang krijgen tot passend, flexibel leermateriaal, voortgang en resultaten kunnen volgen en plannen bij kunnen stellen. De combinatie van technologie die hiervoor nodig is, staat in bijgaande STM. •• Het verhaal begint met de basis van de persoonlijke leeromgeving: adaptief digitaal leermateriaal. Doordat leerlingen dagelijks werken met materiaal dat hun de leerervaring biedt die op dat moment passend is, wordt relevante, hoogfrequente data verzameld over de voortgang van de leerling. •• Integraal onderdeel daarvan (formatief), maar ook aanvullend toegepast (summatief) voegen we digitaal toetsen toe aan het pad door de STM. Naast flinke besparingen in tijd en grotere flexibiliteit in toetsmoment en locatie verzamelen we nog meer informatie over de prestaties en de voortgang van de leerling. •• Door de toevoeging van open microcredentials kunnen we ook beoordelingen van vaardigheden en ingeleverd werk uit diverse platforms binnen en buiten school inzichtelijk maken voor de leerling. Terwijl ook de leraar en de school(administratie) overzicht behouden over het geheel aan beoordeeld werk en de vorderingen van leerlingen. •• Om informatie over leerervaringen zo te kunnen opslaan dat uitwisseling mogelijk is met (alleen) specifiek gekozen partijen en personen, voegen we de Experience API-standaard toe. Daarmee zijn we in staat in zogenaamde Learning Record Stores (LRS) informatie op te slaan, onafhankelijk van bronsystemen van leveranciers en onder regie van het onderwijs. 2.4 Samenhang en draagvlak Deel 2 Digitaal leerproces 73/123

MJP_2013-2017_web
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Virtual reality in het onderwijs
Virtual reality in het onderwijs
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
Schoolgids - Visio
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
PuV1WO
1yEcuQz
Virtual reality in het onderwijs
Virtual reality in het onderwijs
i881m
Mediatrends 2018
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet