Views
10 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 2. Persoonsgericht In de persoonsgerichte benadering (ook wel ‘user centric’ genoemd) zit de school er niet meer tussen. De beslissing over toegang tot gegevens ligt bij de betrokken personen (of hun (juridische) vertegenwoordigers), en wel op het moment dat toegang tot bepaalde informatie nodig is met een specifiek doel voor ogen. Meer just in time-toegang tot gegevens, zou je kunnen zeggen. Ook dienstenaanbieders (al dan niet ingeschakeld door school) vragen betrokkenen rechtstreeks en per dienst om toestemming voor het gebruik van hun gegevens voor een specifieke dienst en periode op het moment dat hier aanleiding voor is. Op dat moment is de waarde of tegenprestatie ook concreet. Gebruikersgericht toestemming 1. Dienstenaanbieders vragen voor elk afzonderlijke dienst rechtstreeks toestemming aan ouder, leerling of medewerker voor het gebruik van hun gegevens. Zorginstelling Administratieleverancier 2. Ouders, leerlingen of medewerkers bepalen zelf - per verzoek van de dienstenaanbieders - of ze toestemming geven om hun gegevens te gebruiken. Educatieve uitgeverij Als we beide benaderingen vergelijken dan valt op dat de organisatiegerichte benadering weliswaar efficiënt is, maar tevens veronderstelt dat vooraf (minstens een jaar) bekend is wie welke informatie wanneer nodig heeft. De persoonsgerichte benadering sluit veel beter aan op de ambitie om leerlingen maatwerk of passend onderwijs te bieden. Deze ambitie leidt per definitie tot een steeds minder gestandaardiseerde onderwijsvraag en daarmee tot een groeiende diversiteit in behoefte aan leermiddelen, vakinhoudelijke begeleiding en andere onderwijscomponenten. Nu wordt de vraag naar materialen, deskundigheid en begeleiding nog vooraf ingeschat, ingekocht en ingepland. Bij maatwerk moet dat anders, en door digitalisatie van leermiddelen kan dat ook. Pas gedurende het schooljaar zal blijken welke leerling welke begeleiding nodig heeft en welke materialen daar het best bij passen. Op dat moment kunnen afspraken worden gemaakt over de toegang tot informatie voor aanbieders en begeleiders. De persoonsgerichte werkwijze sluit ook goed aan op richtlijnen en wetgeving voor het zorgvuldig omspringen met informatie. Toegang tot informatie wordt gevraagd en gegeven voor een beperkte, vooraf bekende periode, conform de richtlijn: eenmalige opslag (geen kopieën van bestanden), meervoudig gebruik en steeds striktere privacyregels: onder andere doelbinding (waarvoor is het nodig) en dataminimalisatie (niet meer informatie dan nodig, niet langer opslaan dan nodig). Daarnaast biedt de werkwijze een stevige basis om het transparantieprincipe waar te kunnen maken voor leerlingen, ouders en leraren. De gebruiker aan het stuur met User Managed Access (UMA) Maar hoe houden we het gebruik van gegevens in de dagelijkse praktijk werkbaar? Zijn leerlingen/ouders en leraren in deze benadering continu bezig met het accorderen van informatieverzoeken? Ook hier impliceert de mogelijkheid tot maatwerk niet dat dit in elke situatie wenselijk is. In de 2.5 Privacy Deel 2 Digitaal leerproces 80/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 persoonsgerichte benadering kan vooraf en voor langere tijd toegang tot informatie worden toegestaan wanneer dat nodig en verstandig is. Leveranciers werken al samen aan standaarden als User Managed Access (UMA), waarin is vastgelegd hoe betrokkenen de toegang tot hun (persoons) gegevens kunnen beheren en derden gemakkelijk toegang kunnen geven tot afgeschermde informatie. Hoewel deze standaard nog sterk in ontwikkeling is, laten experimenten zien dat het met UMA heel goed mogelijk is een praktisch werkbaar systeem te realiseren. Zo’n systeem biedt onder andere: •• Transparantie: betrokkenen kunnen op elk moment inzien wie toegang tot welke gegevens heeft en met welk doel. Ook kunnen ze inzien wanneer de gegevens daadwerkelijk opgevraagd zijn en door wie. •• Privacy-instellingen: betrokkenen kunnen instellen voor welke gegevens en toepassingen ze direct (automatisch) toestemming verlenen (laag privacylevel) en welke verzoeken en gegevens hun expliciete toestemming vereisen (hoog privacylevel). Ook automatische toestemming kunnen ze later inzien en eventueel intrekken. •• Maatwerk in toestemming: betrokkenen bepalen zelf of en voor welke periode ze toegang tot gegevens verstrekken. Als toestemming geweigerd wordt, heeft dit ook als consequentie dat het product of de dienst niet geleverd kan worden. Door met UMA toestemming voor het gebruik van gegevens persoonsgericht te organiseren krijgt het onderwijs hulp en steun van leerlingen/ouders bij het nemen van verantwoordelijkheid in het gebruik van gegevens. De transparantie en het overzicht vergroten bovendien de betrokkenheid van ouders. Het is belangrijk hen aan boord te houden in de transitie naar een digitaal leerproces waarin steeds meer informatie wordt geregistreerd en ingezet. Ook voor leveranciers van toepassingen en leermaterialen biedt de aanpak kansen. Nieuwe producten met specifieke eisen aan informatietoegang ! Bas van der Hoef PO VO vervolg Verzoek privacy instelling Welk privacylevel wilt u op de gegevens van Bas van der Hoef instellen? Verstuur akkoord Privacylevel Hoog Privacylevel Medium Privacylevel Laag Zandvliet College Meer controle, maar meer werk accorderen Minder werk accorderen, maar minder controle 2.5 Privacy Deel 2 Digitaal leerproces 81/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Identiteit - CSG Calvijn
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
20150409_Levenswijs Mediawijs6
zesjescultuur-westenberg-van-driel
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
Onderzoeksrapport --- Omgang met hoogbegaafde ... - Steffann
hbo-110990-advies_kennisbasis_pabo_v4_web_-_definitieve_versie__1_
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
widerode_schoolgids_weblr
Onderwijs & ICT