Views
4 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 kunnen snel aan selectieve doelgroepen worden aangeboden. Toestemming is altijd up-to-date en netjes geregistreerd, naar toezichthouders kan eenvoudig aangetoond worden dat regelgeving wordt nageleefd. Een uitdaging is er ook: hoe om te gaan met het weigeren van toestemming? Als het gaat om basisinformatie voor het verzorgen van onderwijs, dan heeft de school daar wettelijk geen toestemming voor nodig. Maar wat wordt in het licht van maatwerk en differentiatie in het reguliere onderwijs nog verstaan onder basisinformatie? Steeds vaker zal er sprake zijn van aanvullende dienstverlening die verschilt per leerling en die inspeelt op specifieke behoeften van die leerling die gedurende het schooljaar zichtbaar worden. Weegt de toegevoegde waarde van die dienstverlening niet zichtbaar op tegen het verstrekken van de daarvoor benodigde informatie, dan eindigt de discussie. Ouders moeten die afweging zelf maken. Vaak zal die extra ondersteuning al onderwerp van overleg zijn met leerling en ouders, en is de redelijkheid van het verzoek helder. In andere gevallen zal een aanbieder nader moeten toelichten waarom bepaalde informatie noodzakelijk is voor zijn dienst en of zijn verzoek wel in lijn is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wat kunnen en moeten we (nu) al doen? De beschreven concepten, standaarden en technologie bevinden zich nog voor in de Hype Cycle, in een prille fase. Wat onderwijsorganisaties alvast concreet kunnen doen, is privacy by design toepassen in hun processen en omgang met informatie. De nieuwe modellen voor interactie met informatiestromen – die ontstaan door adaptief leermateriaal en dashboards – dienen zoveel mogelijk voorbereid te zijn op de persoonsgerichte benadering. Welke inzage kunnen leerlingen en ouders al krijgen in de informatie in nieuwe leeromgevingen? Welke procesafspraken kunnen met leveranciers worden gemaakt over het organiseren van toestemming voor leerlingen die nieuwe producten (aanvullend) willen gebruiken? Door de omgang met (persoons)gegevens van leerlingen én leraren flexibel te organiseren, kunnen schoolbesturen snel en adequaat inspelen op innovatie in toepassingen en leermiddelen, maar ook in ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Het toezicht op naleving van Nederlandse wetgeving (Wbp) verscherpt elk jaar, zowel voor scholen als voor leveranciers van onderwijsmiddelen. Omdat het beschermen van de privacy van leerlingen geen vraagstuk meer kan zijn van alleen individuele schoolbesturen en leveranciers, hebben de sectorraden en brancheorganisaties van leveranciers in 2015 een privacyconvenant gesloten. Ze zijn een set minimale randvoorwaarden overeengekomen om de privacy op uniforme wijze te verbeteren. Met modelovereenkomsten kunnen leveranciers per product inzichtelijk maken welke leerlinggegevens ze nodig hebben. Scholen kunnen met die informatie transparanter zijn naar ouders over het gebruik van gegevens. Het privacyconvenant anticipeert op de strenger wordende handhaving en wetgeving. Over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR) is in december 2015 overeenstemming bereikt in het Europees Parlement. Een verordening is Europese wetgeving die ‘directe werking’ heeft, gelijk aan Nederlandse wetgeving. Deze nieuwe, strengere privacyregelgeving zal in de loop van 2018 ingaan. Privacy by design en een persoonsgerichte (user centric) benadering staan daarin centraal. Aan de slag dus met het uitbouwen van het fundament voor effectief en verantwoord ict-gebruik in onze scholen! 2.5 Privacy Deel 2 Digitaal leerproces 82/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Deel 3 Onderwijs in de toekomst Introductie Onderwijs moet aansluiten op de maatschappij. Maar hoe geef je dat vorm? In dit hoofdstuk kijken we vooruit, naar ontwikkelingen die nu nog niet altijd zichtbaar zijn, maar waarvan de impact op onze samenleving vermoedelijk heel groot is. Daarbij is het goed om onderscheid te maken tussen onderwijs over (het wat) en onderwijs met deze geavanceerde technologie (het hoe). In de voorgaande twee hoofdstukken hebben we veel over ‘hoe’ gesproken. Veel ontwikkelingen in het fundament en het digitaal leerproces zijn inmiddels ook concreet genoeg om mogelijke toepassingen te bespreken. Verder vooruitkijkend ontbreekt het zicht op concrete toepassing in het onderwijs nog en gaat het meer om verkenningen van de betekenis (het wat) die technologie zal hebben. De nieuwe trends zijn vaak ook een verdieping of intensivering van eerdere ontwikkelingen, met name big data en machine learning. Introductie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 83/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Trendrapport internetgebruik 2012 - Digivaardig Digiveilig
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Identiteit - CSG Calvijn
Schoolgids 2013-2014 - Visio