Views
8 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 werkplekken in de ruimte aan te passen. Professor Alex Pentland (data scientist bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT)) beschrijft in zijn boek ‘Social Physics: How Good Ideas Spread – The Lessons from a New Science’ hoe hij met zijn team wetmatigheden – gebruikmakend van observatie met sensoren – heeft ontdekt bij het vormgeven van omgevingen en (organisatie-) structuren voor effectieve samenwerking en creativiteit. Opmerkelijk daarbij is dat voortdurend en snel contact een negatief effect kan hebben op creativiteit en de kwaliteit van kennisontwikkeling. ‘Vertraging’ in communicatie kan heel goed werken. Deze principes passen hij en zijn team toe bij het ontwerp van samenwerkingsstructuren en interne communicatieplatforms binnen organisaties. Het is heel goed voorstelbaar dat dit onderzoek ook bij het ontwerpen van leercontexten en leergemeenschappen goed toepasbaar is. meer netwerkconnecties, et cetera. Daarbij is ook duidelijk dat onze afhankelijkheid van dat ecosysteem toeneemt. Het gaat om persoonlijke data, met (potentieel) grote consequenties van mogelijk autonoom, intelligent gedrag van machines. Het voordeel van dit ecosysteem is dat alle achtergrondkennis over ons gedrag, onze voorkeuren en plannen kan worden meegenomen naar andere contexten. Zo weet de auto straks aan welke apps, interfaces en software ik gewend ben, waar mijn informatie beschikbaar is in de cloud, welke locaties ik meestal bezoek en wie ik daar hoop aan te treffen. Mobiele communicatienetwerken bieden met 4G en 5G betrouwbaardere, snellere verbindingen onderweg, nieuwe wifistandaarden zoals HaLow (802.11ah) ondersteunen lage energie- (en lage snelheid-)verbindingen voor de diverse Internet of Things-toepassingen in en om huis. Ofwel: deze ontwikkeling gaat snel en de impact op de ict-infrastructuur zoals we die nu kennen zal groot zijn. 3.1.6 Internet of Things: het huwelijk tussen operatie en informatie? In het hoofdstuk over het ict-fundament refereerden we al aan de componenten van de ict-infrastructuur als onderdelen van een ecosysteem. De verschillende bouwblokken als netwerk, cloudsoftware en opslag en devices vormen een geheel van samenwerkende onderdelen die elkaar nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Internet of Things-toepassingen zorgen voor een uitbreiding van dit ecosysteem: meer devices, meer (sensor)data (in de cloud), IT/OT-integratie Misschien is de belangrijkste consequentie van het Internet of Things wel de verbinding tussen Informatie Technologie (IT) en Operationele Technologie (OT), samengebracht in het uitgebreidere ecosysteem. Allerlei apparaten en producten bevatten straks sensoren die ons in staat stellen ze gemakkelijker en beter te benutten. Daarin is nog wel een kloof te overbruggen: ingenieurs kijken vanuit de technologie naar controle en beheersing daarvan, informatici kijken meer naar de markt en proceskant en worden functioneel aangestuurd. In veel functies zal een begrip van beide perspectieven en het vermogen tot samenwerking cruciaal zijn. In het bedrijfsleven wordt wel van een ‘digitale transformatieagenda’ gesproken, de integratie van operatie en informatie zou daarin wel eens de belangrijkste uitdaging kunnen zijn. Een interessant nieuw vakgebied dat vraagt om nieuwe (combinaties van) opleidingen en die ruimte biedt voor nieuwe, nog niet bestaande beroepen. 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 96/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 3.1.7 Digitale ethiek: mores en kaders voor onze machines Met zicht op enkele toepassingsmogelijkheden van intelligente machines is het tijd om te kijken naar mogelijke consequenties. Nu computers leren om gewone mensentaal te begrijpen en terug te spreken, komt een compleet nieuw terrein van ict-toepassingen binnen bereik. Maar welke consequenties hebben zelfrijdende auto’s of zorgrobots voor onze veiligheid, privacy, sociale interactie, vrije wil en vrijheid? De digitale ethiek richt zich er met name op om de onbedoelde consequenties van de inzet van informatietechnologie – waaronder intelligente machines – te beperken. Sciencefictionauteur Isaac Asimov formuleerde in 1942 al de ‘Three Laws of Robotics’ als onderdeel van zijn ‘Handbook of Robotics, 56th Edition, 2058 A.D.’: 1. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt. 2. Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die in strijd zijn met de eerste wet. 3. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de eerste of tweede wet. Nadat Asimov zijn wetten toepaste in diverse boeken en allerlei ‘unintended consequences’ verkende in zijn verhalen, kwam hij in discussie met tijdgenoten tot een inzicht dat vooraf gaat aan de eerdere wetten in de vorm van een nulde wet: 0. Een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid, of toelaten dat de mensheid schade toegebracht wordt door zijn nalatigheid. Ruim zeventig jaar later maken de concretere dilemma’s door daadwerkelijke toepassingen duidelijk dat digitale ethiek veel complexer en genuanceerder vraagstukken omvat. Want wat voor de mensheid goed is, hoeft dat niet voor Regels mens Regels machine het individu te zijn, maar wie maakt die afweging? Wat is ethisch, minimaal menselijk leed of maximaal maatschappelijk nut? In tegenstelling tot mensen beschikken computers vaak over alle beschikbare informatie om een beslissing te nemen en kunnen ze snel genoeg rekenen om alle afwegingen te maken. Maar dat helpt niet zonder duidelijke beslissingskaders. Een voorbeeld. Wie bepaalt en is verantwoordelijk voor het gedrag van een machine? Stel dat een zelfrijdende auto met enkele inzittenden onderweg geconfronteerd wordt met een plotseling overstekende voetganger, tegenliggers op de andere weghelft en voetgangers op het trottoir? De sensoren van de auto hebben alle factoren (letterlijk) in beeld, de uitwijkmogelijkheden en remweg kunnen berekend worden, de waarschijnlijke schade geëvalueerd en vergeleken. Wat is het keuzecriterium? Minimale verwonding voor de inzittenden en ‘eigenaren’ van de machine? Het minste aantal menselijke slachtoffers (ongeacht leeftijd?) eventueel ten koste van inzittenden? Of wegen we het ondoordachte gedrag van de overstekende voetganger mee en remmen we zonder uit te wijken, hoewel we hebben berekend dat we niet op tijd zullen stilstaan? Gerenommeerde artsen geven aan dat ze maar beperkt gebruik kunnen 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 97/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Mediatrends 2018