Views
6 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Samenvatting: de best practices Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk 1. Visie De eerder genoemde pioniers en scholen hebben een brede visie op digitale geletterdheid. Allemaal gaan ze uit van vier digitale vaardigheden: basisvaardigheden ict, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Hun visie heeft ook een belangrijke pedagogische grondslag. Ze willen hun leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bijbrengen maar ze ook helpen om te ‘zijn’ in de digitale wereld: Widar in Delft noemt dat: ‘Ben jij de technologie de baas, of andersom?’ Cartesius 2 in Amsterdam combineert filosofie en programmeren. Leerlingen leren niet alleen algoritmes schrijven maar worden ook gestimuleerd om kritisch na te denken over de ethische kanten van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Het Elzendaalcollege in Boxmeer wil leerlingen vertrouwd maken met technologie. ■■ ■■ ■■ 2. Deskundigheid Digitale geletterdheid gaat niet zonder digitaal geletterde leraren, leidinggevenden en bestuurders. Scholen die leerlingen op een structurele manier digitaal geletterd maken, steken ook veel energie in het professionaliseren van hun mensen. De leraren en schoolleiders in dit boek getuigen van een groot inzicht in de manier waarop je digitale geletterdheid kunt integreren in de bestaande vakken: Jeroen Clemens (leraar op het Helen Parkhurst in Almere), die ook andere scholen begeleidt in ontwikkeltrajecten, pioniert met Nederlands. ■■ ■■ ■■ Lyanca ten Donkelaar (leraar bij AOC Oost in Gelderland), verbindt digitale geletterdheid aan contextrijk (én groen) leren voor vmbo’ers. Op O2G2 gaat de deskundigheid met sprongen omhoog door ontwikkelteams, die alle ruimte krijgen. 3. Inhoud en toepassingen Inmiddels zijn er al heel wat leerlijnen, lessen en lesmaterialen. Die hebben echter vooral betrekking op deelgebieden, zoals ‘mediawijsheid’ of ‘computational thinking’ (vooral: ‘programmeren’). Van die leerlijnen, lessen en lesmaterialen wordt gretig gebruik gemaakt, maar eigenlijk komen ze geen van alle volledig tegemoet aan de specifieke wensen van scholen. Bovendien missen scholen leermiddelen die verbanden leggen tussen de vier digitale vaardigheden. Daarom worden er ook veel leermiddelen zelf ontwikkeld. Bijvoorbeeld: door leraren van de school zelf (AOC Oost en ProDas) door leraren van samenwerkende scholen (O2G2) soms met hulp van bedrijven en/of studenten (O2G2). ■■ ■■ ■■ 4. Ict-Infrastructuur De scholen die wij raadpleegden, besteden veel aandacht aan een goede ict-infrastructuur. Onder andere door het opzetten van ‘ontdek-labs’, oftewel ruimtes die gelegenheid bieden tot experimenteren met digitale technieken (zoals: ProDas en O2G2). 124

9 Schoolvoorbeelden - Samenvatting: de best practices Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Maar het kan het ook zonder ingewikkelde ict-middelen. Je kunt ook volstaan met praten over technologie, of unplugged activiteiten ondernemen. Leerproces De scholen die wij raadpleegden zijn nog niet volledig geslaagd in het integreren van digitale geletterdheid in hun onderwijs. Het is en blijft een leerproces, waarbij de volgende vragen steeds terugkeren: Hoe zorg je dat digitale geletterdheid terugkomt in alle vakken? Wat is het niveau (van digitale geletterdheid) van onze leerlingen, en hoe kun je dat meten? Hoe speel je in op verschillen, en hoe doe je recht aan alle niveaus? ■■ ■■ ■■ Canadees succesverhaal In het buitenland zijn scholen soms verder dan in Nederland. Onder andere: de Canadese Braemer House School. Braemer House School in het Canadese Brantfort heeft een eigen curriculum voor digitale geletterdheid ontworpen, en dat gaat buitengewoon goed. Wat is daarvoor de verklaring? Lange adem De school is al in 2009 begonnen een eigen curriculum voor digitale geletterdheid te maken. Men heeft de tijd genomen voor de ontwikkeling van een visie en heldere leerdoelen. Met als uitgangspunt: we zijn nooit klaar. Het curriculum is in constante ontwikkeling: elke drie jaar wordt het document waarin het curriculum beschreven wordt, herzien. Enerzijds is er dus een stevig fundament, anderzijds is er ruimte voor doorontwikkeling. Basisvaardigheden voorop Ict-basisvaardigheden en informatievaardigheden hebben de hoogste prioriteit. In de onderbouw al leren kinderen veilig en verantwoord met ict omgaan. De Canadese scholieren leren eerst (digitale) informatie verzamelen, selecteren, en kritisch beoordelen. Vervolgens wordt hen geleerd om digitaal te produceren en te delen, op een verantwoorde manier. Tot slot staat het uitwisselen centraal, waarbij het draait om mediawijsheid: verantwoord en veilig communiceren via digitale media, een goed digitaal burger waardig, met aandacht voor ethiek en privacy. Kortom: Braemer House heeft een sterke visie ontwikkeld en goede inhoudelijke keuzes gemaakt. Integrale aanpak Op Braemer House School heeft digitale geletterdheid een natuurlijke plaats gekregen in alle onderdelen van het lesrooster. Bijvoorbeeld: als de leerlingen (in dit geval: groep 3) een gedicht uit hun hoofd moeten leren, krijgen ze tegelijkertijd de opdracht om de tekst over te tikken, in het juiste lettertype te zetten, en op te slaan op de computer. Ander voorbeeld: als de oudere leerlingen les krijgen in ‘financiële geletterdheid’, moeten ze een budget maken in Excel. Geen enkel onderdeel van digitale geletterdheid is in aparte lessen ondergebracht. 125

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Digitaal Praktisch Handboek - Stichting Veilige Paardensport
Digitaal Praktisch Handboek - Stichting Veilige Paardensport
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…Sociale ... - Kennisnet
achterblijvers in de digitale wereld?
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
digitale versie van de Smakelijk! - Facilicom
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Handboek Goed Doen 2.0 - Mijn Kind Online
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
PrOmotie Digitaal & PrOdigiwijs werken - MN Training
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --