Views
8 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

DEEL III Checklists en

DEEL III Checklists en adviezen Van visie naar praktijk > Visievorming > > Bijlagen gebied van digitale geletterdheid)? Hoe voedt het bestuur zijn scholen met expertise? Is er een algemene lijn, of leggen de scholen digitale geletterdheid op hun eigen manier uit? Welke professionals (schoolleiders, ict-coördinatoren, leraren) op de scholen komen in aanmerking voor een sleutelrol en kunnen een netwerk vormen? De ouders/verzorgers – In hoeverre worden de ouders betrokken bij het leerproces van hun kinderen? Worden ze alleen geïnformeerd, of ook actief betrokken bij de lessen? Wordt er gebruik gemaakt van hun kennis en ervaring op ict-gebied, bijvoorbeeld door ze gastlessen over programmeren of websites-bouwen te laten geven? Is er eventueel beleid om ouders juist erbuiten te houden, om te voorkomen dat ze de Powerpoints voor hun kinderen gaan maken? De omgeving (circle of influence) – In hoeverre wordt de buitenwereld betrokken bij digitale geletterdheid op school? Denk hierbij aan bedrijven, verenigingen, of organisaties (zoals bibliotheken, musea en lokale overheden). Hoe ziet die betrokkenheid eruit, en is die structureel of incidenteel? Beoogt iedereen hetzelfde doel? Is het plan van de school helder? Wat gaat er goed en waar kan het beter? Zo’n rollen-analyse, waarbij de kansen en bedreigingen van alle betrokken partijen in kaart worden gebracht, kan helpen om je visie aan te scherpen en je keuzes helder te krijgen. Daarnaast kan het helpen bij het creëren van bewustwording en draagvlak bij alle betrokkenen. 128

DEEL III Checklists en adviezen Van visie naar praktijk > Visievorming > > Bijlagen Checklists en adviezen Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Een goede voedingsbodem voor digitaal burgerschap is een positief en sociaal-veilig schoolklimaat. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om een actief veiligheidsbeleid te voeren, inclusief het periodiek monitoren van de effecten, en het aanstellen van een coördinator voor schoolveiligheid (die tevens fungeert als aanspreekpunt). Hieronder volgt een mogelijke aanpak, in de vorm van drie adviezen: 1 – Kies voor een brede aanpak. 2 – Stel duidelijke normen en waarden. 3 – Koester het pedagogisch vakmanschap. Advies 1 – Kies voor een brede aanpak Om een sociaal-veilig en positief schoolklimaat te creëren, zijn onderling samenhangende afspraken, interventies, programma’s en methoden noodzakelijk. Op individueel niveau, klassikaal niveau en schoolniveau. Ook dienen de ouders en ‘de omgeving’ (zoals de wijkagent en het gemeentelijke wijkteam) betrokken te worden. De aanpak moet verder strekken dan ‘schoolbreed’, omdat grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, niet ophoudt bij het verlaten van het schoolplein. Het kan zich voortzetten op weg naar huis, bij de sportvereniging en op internet. Eventuele maatregelen bij grensoverschrijdend gedrag moeten zich ook niet uitsluitend richten op individuele leerlingen, maar ook op hun klasgenoten, de schoolomgeving en de thuisomgeving. Kortom: kies voor een brede aanpak. Aandachtspunten Uit onderzoek blijkt dat de aanpak van cyberpesten alleen werkt als het onderdeel is van een brede aanpak tegen pesten in het algemeen. ■■ ■■ ■■ ■■ Zorg dat de coördinator voor schoolveiligheid contact onderhoudt met de wijkagent over sociale media. Steeds vaker zijn wijkagenten ook digitaal actief en hebben ze via internet zicht op wat er speelt in de buurt. Ontwikkel en onderhoud een netwerk waarin school, thuis en de leerlingen elkaar blijvend informeren over wat er online speelt. Betrek ook het wijkteam (als dat er is) bij dit netwerk. Zo ben je eerder op de hoogte, en kun je sneller handelen als er wat misgaat. Praat structureel met de ouders over sociale media. Veel scholen laten het bij een ouderavond over digitaal pesten naar aanleiding van een incident, maar beter is het om proactief te werken. Dat kan betekenen: overleggen met de MR en de ouderraad over de betrokkenheid 129

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Leren in de praktijk - Friesland College_v02.indd - Tjongerschans
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Levensecht Leren, theorie en praktijk - Tandem Welzijn
Samen school maken - Landelijk steunpunt ZAT
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet