Views
8 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

DEEL III Leerlijnen en

DEEL III Leerlijnen en leerdoelen Van visie naar praktijk > Visievorming > > Bijlagen Digitale geletterdheid – fase 2 ICT-(basis)vaardigheden Mediawijsheid Computational thinking Informatievaardigheden Basisbegrippen ICT Medialisering van de samenleving en Probleem herformuleren • bekend zijn met onderdelen van een computer en beeldvorming • formuleren van problemen op een manier die ons in geavanceerde randapparatuur • herkennen van verschillen tussen media staat stelt om een computer te gebruiken en andere • bekend zijn met de betekenis van een aantal standaard • beseffen en inzien van de relatie tussen hulpmiddelen om deze problemen op te lossen computerhandelingen mediaboodschap en mediadrager • verkennen of een probleem opgelost kan worden met • kennis hebben van de werking van bekende • ervaren en bewust worden dat media intensief gebruikt een computer invoerapparaten en de gevolgen op het beeldscherm • beseffen dat media steeds veranderen • terugblikken op de genomen beslissingen en de • ervaren dat een muisaanwijzer verschillende vormen kan gevonden oplossingen (bijv. Wat is de meerwaarde van • herkennen van primaire doelstellingen van aannemen en dat dit bepaalt wat je in dat schermgebied kunt doen de computer geweest?) commerciële, informerende, amuserende en • onderscheid maken tussen de muisaanwijzer en de meningsvormende boodschappen in diverse media Gegevens verzamelen tekstcursor op het scherm in tekstverwerkingsprogramma's (krant, tijdschrift, radio, tv, www) • verzamelen van gegevens • begrijpen wat enkele veelgebruikte functietoetsen doen • verkennen van de boodschap in verschillende mediauitingen • selecteren van bruikbare gegevens uit een • bekend zijn met de indeling van het alfanumerieke deel gegevensverzameling van het toetsenbord • ervaren dat mediaboodschappen vaak een format • bekend zijn met mogelijke functies van een computer: hebben (bijv. op tv: journaal of Gegevens analyseren rekenen, archiveren, representeren en spelen entertainmentprogramma) • onderzoeken en herkennen van patronen zoals in vorm, • verkennen van de mediaboodschap in verschillende kleur en model in concrete situaties Infrastructuur technologie bronnen • herkennen van patronen in formeel abstracte • in aanraking komen met verschillende media en apparaten • ervaren wat de invloed is van mediaboodschappen op representaties van de werkelijkheid en deze inzetten in de eigen belevingswereld de mening van mensen • beoordelen van (zoek-)resultaten op het voorkomen van • begrip hebben van de bedieningslogica van apparaten • onderzoeken en vergelijken van de betrouwbaarheid patronen • beschrijven van voorbeelden van computergebruik op van een mediaboodschap school, thuis en in de eigen omgeving • reflecteren over het waarheidsgehalte van een Gegevens visualiseren • herkennen van verschillende apparaten en platforms mediaboodschap • weergeven van verzamelde gegevens in passende • aansluiten en bedienen van digitale apparaten • uitleggen hoe reclames inspelen op voorkeuren en grafieken, lijsten, teksten en plaatjes • gebruiken van digitale apparaten, software en toepassingen koopgedrag • bepalen van een passende gegevensrepresentatievorm • werken met educatieve programma's • vormen van een mening over reclame bij een situatie • zorgzaam zijn en verantwoordelijkheid hebben voor hardware, programma's en data (mappen en bestanden) Media, identiteit, participatie en veiligheid Probleemdecompositie • kiezen van een geschikt digitaal apparaten en/of platform • kennis nemen van verschillende sociale netwerken • opdelen van een taak in enkele deeltaken voor een bepaald doel • begrijpen wat de functie en werking (o.a. impact) van • opdelen van een concreet probleem in enkele • inloggen op een computersysteem of binnen bepaalde sociale netwerken is deelproblemen gebruikte software • beseffen van het belang van zorgvuldig handelen op • plaatsen van deelopdrachten in een logische volgorde • gebruiken van veilige wachtwoorden en beseffen van het sociale netwerken • opdelen van een proces in verschillende stappen en belang hiervan • beseffen van het belang van zorgvuldig handelen bij het waar mogelijk elke stap weer in deelstappen surfen op internet Standaardtoepassingen Automatisering • herkennen van en omgaan met ongewone en • gebruiken van een tekstverwerkingsprogramma voor het • herkennen van voorbeelden van terugkerende taken ongewenste informatie en weten met wie dit te schrijven van teksten waarvoor een computer wordt ingezet bespreken is • gebruiken van een internetbrowser voor het bekijken van • vergelijken van resultaten van handelingen die • bespreken van risico's van het delen van persoonlijke websites en werken met online educatieve programma's handmatig of door apparaten zijn uitgevoerd informatie op media en sociale netwerken • bekend zijn met verschillende kantoortoepassingen en • voorbeelden geven van geautomatiseerde systemen in • bewust worden van het eigen mediagebruik en dat van communicatieprogramma's en de basisfunctionaliteit van het dagelijkse leven anderen (bijv. type, duur en frequentie) deze programma's • begrijpen en ervaren dat media toepasbaar zijn in het • kiezen van een geschikt programma dat bij het gebruiksdoel past leren en verwerven van kennis • gebruiken van een communicatieprogramma om berichten • aangeven van de relatie tussen mediagebruik en te delen met anderen bijvoorbeeld tijd voor andere hobby's, tijd voor school, • afdrukken van documenten of andere bestanden in het kennis van nieuws, etc. gebruikte programma • gebruiken van websites bij het zoeken naar informatie Creëren en publiceren van media • kiezen van een geschikte (standaard)toepassing voor het creëren van 'content' • opnemen van videoscenes met een camera • bewerken van foto of video-opnames met geschikte bewerkingsprogramma's • aandacht hebben voor visuele en grafische vormgeving van de 'content' • delen van eigen 'content' op bekende en in gebruik zijnde communicatiemedia Download deze kaarten. Algoritmes en procedures STAP 1: Informatieprobleem formuleren • kennismaken met de betekenis van het begrip • nagaan wat je al weet over het onderwerp 'algoritme' • afbakenen van het onderwerp • ervaren dat een algoritme een lijst van instructies is die • opstellen van een passende informatievraag leidt tot een bepaald resultaat • oriënteren op verschillende soorten vragen (bijv. • ervaren dat de situatie bepaalt of een algoritme open/gesloten) bruikbaar is • begrijpen dat computerprogramma's iets uitvoeren STAP 2: Zoekstrategieën bepalen door het volgen van precieze en ondubbelzinnige • bepalen van bruikbare zoektermen instructies • vaststellen van bronnen waar bruikbare informatie te • maken van een simpel algoritme in een concrete vinden is situatie met een vaste van te voren bepaalde set • inschatten van de aard van informatiebronnen instructies • kiezen van een passend medium bij verschillende • ervaren hoe complex het is om echte problemen op te informatiebehoeften lossen door middel van algoritmes als basis voor een programma • combineren van meerdere informatiebronnen • representeren en communiceren van een algoritme door middel van codes en symbolen STAP 3: Verwerven en selecteren van informatie • onderzoeken van een reeks instructies of regels en • verzamelen van informatie uit een bron en daaruit een oplossen van mogelijke fouten in deze reeks selectie maken • gebruik maken van een 'als-dan' constructie bij het • vergelijken van informatie uit enkele bronnen beschrijven van stappen in een proces • beoordelen of de verkregen informatie bruikbaar en • creëren van eenvoudige reeksen van instructies die representatief is leiden tot een bepaald doel STAP 4: Verwerken van informatie Parallellisatie • verbinden van de gevonden informatie met wat al over • identificeren van handelingen die binnen een uit te het onderwerp bekend is voeren taak gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden • beantwoorden van de informatievraag Abstractie • opstellen van lijst met gebruikte bronnen • begrijpen van de betekenis van 'abstractie' • herkennen van belangrijke elementen in een proces, STAP 5: Presenteren van informatie verhaal of foto • presenteren van het antwoord op een vooraf bepaalde • identificeren van verschillen in vergelijkbare situaties en manier deze in versimpelde termen benoemen • herkennen en gebruiken van verschillende STAP 6: Evalueren en beoordelen geabstraheerde verschijningsvormen (zoals • bespreken van de kwaliteit van het antwoord op de plattegrond/kaart of begrip/concept) informatievraag Simulatie en modellering • evalueren aan de hand van concrete vragen, hoe het proces van informatieverwerving is doorlopen • herkennen van simulaties (bijv. spelletjes) ook in relatie tot de werkelijkheid • onderzoeken van de bruikbaarheid van een gevonden oplossing voor een probleem in andere situaties Digitale geletterdheid – fase 3 ICT-(basis)vaardigheden Mediawijsheid Computational thinking Informatievaardigheden digitalegeletterdheid@slo.nl (02-2017) Basisbegrippen ICT Medialisering van de samenleving en Probleem herformuleren Algoritmes en procedures STAP 1: Informatieprobleem formuleren • een beeld kunnen vormen van voorkomende termen in beeldvorming • formuleren van problemen op een manier die ons in • maken van een herbruikbaar algoritme voor een • formuleren van een informatievraag vanuit een relatie tot computer (zoals netwerk, wifi, router, • beseffen van het belang van digitale technologie op staat stelt om een computer te gebruiken en andere probleem informatiebehoefte modem, cloud) allerlei terreinen in onze huidige samenleving hulpmiddelen om deze problemen op te lossen • beoordelen van verschillende algoritmes op werking en • formuleren van deelvragen in relatie tot de • onderzoeken en inventariseren van apparaten waar • bewust worden van het belang van (persoonlijke) • verkennen of een probleem opgelost kan worden met bruikbaarheid in een bepaalde situatie informatievraag een 'computer' in zit mediavaardigheid een computer • oplossen van een probleem door het formuleren van Infrastructuur technologie • ervaren dat media overal aanwezig zijn in de leefwereld • reflecteren op de genomen beslissingen/stappen en de een eigen set instructies STAP 2: Zoekstrategieën bepalen van mensen gevonden oplossingen (bijv. Wat is de meerwaarde van • identificeren van algoritmes als procedures bij rekenen • bepalen van bronnen waar in bruikbare informatie te • beseffen dat het internet wordt gevormd door • herkennen van de impact van mediagebruik op het de computer geweest?) en taal vinden is ontelbare aan elkaar gekoppelde computers menselijk bestaan • verklaren van de werking van eenvoudige algoritmes • beseffen dat er verschillende typen bedrade en Gegevens verzamelen • omzetten van zoekopdrachten in trefwoorden • onderzoeken en ervaren hoe mensen met media door logisch redeneren draadloze netwerken • verzamelen van gegevens • combineren van meerdere zoektermen omgaan • ontdekken van fouten in algoritmes door logisch te • beseffen dat internetgebruik en het gebruik van • selecteren van bruikbare gegevens uit een • onderzoeken van de functie van commerciële, redeneren en verbeteren hiervan (debugging) mobiele netwerken niet gratis is gegevensverzameling STAP 3: Verwerven en selecteren van informatie informerende, amuserende en meningsvormende • opdoen van praktische ervaring met een • herkennen van de functionaliteiten van apparaten en • genereren van een gegevensverzameling • verzamelen van informatie met behulp van de gekozen boodschappen in diverse media (krant, tijdschrift, programmeeromgeving (software) keuzes maken in het gebruik van media en apparaten zoekstrategie radio, tv, www) Gegevens analyseren • beschrijven van een herhalingslus met een vast aantal • digitale apparaten, software en toepassingen • beoordelen of de verworven informatie bruikbaar, • onderzoeken van formats van commerciële, herhalingen gebruiken • onderzoeken van de aanwezigheid van patronen in betrouwbaar en representatief is informerende en amuserende boodschappen in diverse • gebruik maken van verschillende navigatievormen concreet formele en formeel abstracte situaties • verbinden van het begrip 'algoritme' aan alledaagse • schakelen tussen meerdere informatiebronnen om media situaties • virtueel aansluiten van een digitaal apparaat • herkennen en beschrijven van patronen in abstracte informatie te vergelijken • herkennen of een mediaboodschap 'gekleurd' is (netwerkverbinding opzetten) situaties (bijv. cijferreeksen) • ervaren dat een beschrijving van een algoritme helder • herkennen of mediaboodschappen vooroordelen en kan lijken maar wellicht nog steeds verkeerd 'begrepen' • aanmaken van een 'account' voor een programma en • ervaren van specifieke representaties van gegevens, rolpatronen bevestigen en versterken kan worden (door een ander of door de computer) en STAP 4: Verwerken van informatie werken met veilige wachtwoorden verklaren en ontcijferen van deze verbanden • kritisch nadenken over de betrouwbaarheid van een (bijv. geheimschrift, morse, logische en verklaarbare vraagt om een duidelijker formulering • samenvoegen van informatie uit verschillende bronnen • bekend zijn met verschillende bestandstypen en mediaboodschap cycli in natuur en techniek) • ontwikkelen en schrijven van eenvoudige • formuleren van een antwoord op de informatievraag omgaan met bestanden (opslaan/terugvinden, • onderzoeken dat mediaboodschappen op verschillende computercode op basis van verkregen informatie kopiëren/verwijderen, verzenden/ontvangen, delen) op • ontdekken van te vereenvoudigen patronen manieren verpakt kunnen worden • opstellen van een lijst met gebruikte bronnen verschillende opslagmedia • reflecteren op de beïnvloeding van de eigen mening Gegevens visualiseren Parallellisatie • downloaden, installeren beoordelen en verwijderen • een complexe opdracht in zo kort mogelijke tijd tot een door media(-boodschappen) • weergeven van verzamelde gegevens in passende STAP 5: Presenteren van informatie van apps goed einde brengen door zoveel mogelijk handelingen • onderzoeken hoe te reageren op ontvangen kaart, tabel of grafiek en hieruit conclusies trekken • presenteren van het antwoord op een vooraf bepaalde • kennis verwerven van besturingssystemen en de opslag mediaboodschappen (weerbaar worden i.p.v. je te omtrent een situatie gelijktijdig uit te voeren manier van gegevens(functioneel) laten verleiden) • geschikt maken van verschillende soorten gegevens Abstractie Standaardtoepassingen voor gebruik met de computer (bijv. binaire codes) Media, identiteit, participatie en veiligheid • beschrijven hoe apparaten en digitale instrumenten STAP 6: Evalueren en beoordelen • communiceren met anderen via e-mail of ander • bewust worden van het belang van een veilig profiel op Probleemdecompositie werken door de hoofdlijnen en belangrijkste • beoordelen van het product (antwoord) aan de hand communicatieprogramma/app componenten aan te geven van criteria sociale netwerken • opdelen van een grotere en meer complexe taak in een • op eigen initiatief inzetten van geschikte toepassingen • weergeven van de werkelijkheid in een conceptueel • beseffen van het belang van veiligheid bij deelnemen aantal deeltaken (bijv. bij een zaakvak, werkstuk, regie • evalueren van het proces van informatieverwerving bij het leerproces aan sociale netwerken van film of lesstof) model (evt. aan de hand van een vooraf opgesteld format) • onderzoeken van verschillende opbouw van websites • verwoorden van voor- en nadelen van het participeren • omzetten van een concreet probleem in een passende Simulatie en modellering • ontdekken van gevorderde functionaliteit in aan sociale netwerken visuele weergave (bijv. stappenschema) • bedenken van voorwaarden bij het werken aan een verschillende standaardtoepassingen • ontdekken en ervaren van de mogelijkheden van • uitwerken van deelopdrachten en de opbrengsten eenvoudig computerprogramma Creëren en publiceren van media sociale netwerken t.b.v. het delen van informatie samenstellen tot een eindproduct • een simulatie uitvoeren van een eenvoudig proces in • opmaken van teksten en pagina's in een • herkennen van en omgaan met ongewenste • checken of geen belangrijk deel gemist of vergeten een geschikte simulatieomgeving tekstverwerker communicatie (bijv. flaming) wordt bij het uitvoeren van deelopdrachten (computerprogramma) • opnemen van scenes met een camera en deze • realiseren wanneer informatie ongewenst of Automatisering • een model maken voor een bepaald probleem monteren tot een videofilmpje (bijv. instructievideo's schokkend is én weten met wie dit te bespreken is • onderzoeken en beschrijven van het model dat achter voor andere groepen) (vertrouwenspersoon) • analyseren van een taak en hier een repeterende een eenvoudig computerspel ligt deeltaak of deeltaken uithalen waarbij een computer • publiceren van eigen 'content' via het meest geschikte • begrijpen van mediamechanismen die verleiden om behulpzaam kan zijn medium voor het bepaalde doel steeds verder te lezen, kijken, klikken of spelen • onderzoeken op welke manier (een onderdeel van) een • realiseren van een presentatie en daarvoor verzamelen • ontwikkelen van strategieën om optimaal met media computerprogramma kan ondersteunen bij een telkens en creëren van de benodigde 'content' om te gaan terugkerende taak of handeling • ontwerpen en realiseren van 'content' voor • bewust worden van de rol van media in het eigen leven • benoemen van voor en nadelen van het verschillende doelen (bijv. informeren, reclame maken, • beseffen van de invloed van de eigen mediaconsumptie geautomatiseerd uitvoeren van taken waarschuwen, beoordelen) op de eigen levensstijl en de eigen kijk op de wereld • gebruiken van internet voor de publicatie van • beseffen van het eigen patroon van mediagebruik informatie (website, blog, etc.) • zicht hebben op risico's van verslaving en asociaal gedrag digitalegeletterdheid@slo.nl (02-2017) 138

DEEL III Leerlijnen en leerdoelen Van visie naar praktijk > Visievorming > > Bijlagen Leerlijnen en leerdoelen Informatievaardigheden op het Cartesius 2 Je geeft een presentatie van maximaal 15 minuten en … Actualiteit Zoeken met Google Techniek zoekmachines Privacy Profiling Tracking Identiteitsfraude Data Gegevens verzamelen en analyseren Auteursrecht Plagiaat Basis Gevorderd Expert noemt uit deze periode drie actualiteiten op het gebied van computers en netwerken noemt drie zoekhulpmiddelen van Google’s zoekmachine legt uit hoe Google het internet indexeert met behulp van ‘spiders’ geeft in eigen woorden een omschrijving van het begrip privacy legt uit hoe het gebruiken van Google’s zoekmachine leidt tot profiling legt uit hoe het bezoeken van websites en het opslaan van cookies leidt tot tracking geeft in eigen woorden een omschrijving van het begrip identiteitsfraude geeft een definitie van het begrip data noemt tenminste vier verschillende soorten vragen in een enquêteformulier geeft een omschrijving van het begrip auteursrecht geef een omschrijving van het begrip plagiaat kan een actualiteit classificeren binnen de domeinen veiligheid, privacy en ethiek past zoekhulpmiddelen toe om een zoekopdracht te verfijnen benoemt tenminste twee overeenkomsten en twee verschillen tussen de drie behandelde zoekmachines legt het verschil uit tussen privacy en veiligheid licht maatregelen toe die profiling tegengaan licht maatregelen toe die tracking tegengaan legt uit hoe het plaatsen van persoonlijke gegevens op internet samenhangt met identiteitsfraude legt het verschil uit tussen data (gegevens) en informatie demonstreert het gebruik van de standaard functies in een spreadsheet aan de hand van verzamelde data respecteert in zijn/haar presentatie de gebruiksrechten op gebruikte afbeeldingen en video’s plaatst in de presentatie de juiste bronvermelding bij citaten, afbeeldingen en video legt het verband uit tussen de actualiteit en de eigen privacy en veiligheid, of een ethische kwestie presenteert een voorstel voor een nieuw zoekhulpmiddel verklaart op basis van de gebruikte techniek(en) het verschil in zoekresultaten tussen de drie behandelde zoekmachines geeft een kritisch oordeel over het belang van privacy op internet beoordeelt of het gebruik van gratis diensten voor hem/haar opweegt tegen het weggeven van privacygevoelige informatie geeft een kritisch oordeel over het blokkeren van advertenties op ‘gratis’ websites presenteert een set regels die de kans op identiteitsfraude minimaliseren laat een voorbeeld zien van uit data verkregen informatie en licht het proces toe toont verbanden tussen gegevens die voortkomen uit verschillende enquêtevragen doet een voorstel voor het aanpassen van het auteursrecht presenteert een set regels die het plegen van plagiaat minimaliseren 139

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Leren in de praktijk - Friesland College_v02.indd - Tjongerschans
Levensecht Leren, theorie en praktijk - Tandem Welzijn
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Samen school maken - Landelijk steunpunt ZAT
oratie - Open Universiteit Nederland