Views
11 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

2 Begrippenkader >

2 Begrippenkader > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Eigenlijk wás er al een vak waarin de omgang met digitale technologie onderwezen werd, namelijk ‘informatica’, maar dat was een keuzevak en dringend aan vernieuwing toe. Vanuit deze twee concepten ontstond het begrip ‘digitale geletterdheid’, bedoeld voor álle leerlingen. De instantie die deze vernieuwing in gang zette, was de KNAW, die in 2012 het rapport ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs’ uitbracht. Het toenmalige informatica-onderwijs vormde het vertrekpunt, maar de auteurs keken breder, naar digitale kennis en vaardigheden in het algemeen. Ze noemden het ‘digitale geletterdheid’ (naar het Engelse digital literacy) en ze achtten het even belangrijk als taal en rekenen. Als eerste aanzet was het KNAW-rapport belangrijk, maar Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) had behoefte aan verdiepend advies. Daarom gaf hij SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, de opdracht om helderheid te scheppen. Zowel wat de betekenis van ‘digitale geletterdheid’ betreft als de onderwijskundige invulling ervan. 2.3 Digitale geletterdheid volgens SLO Begin 2014 kwam SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, met het antwoord op de vraag van Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) om meer duidelijkheid te scheppen over de invulling van ‘digitale geletterdheid’. In zijn rapportage noemt SLO het een paraplu: “Digitale geletterdheid kan gezien worden als de paraplu waar de andere vaardigheden onder passen. (...) Op basis van de beschikbare literatuur concluderen wij dat digitale geletterdheid een combinatie is van ict-(basis)vaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Dit betekent dat iemand die informatievaardig is nog niet per se mediawijs of digitaal geletterd is. Een digitaal geletterde bezit een complete set aan ict-(basis)vaardigheden, computational thinking skills, informatievaardigheden en mediawijsheidcompetenties.” (SLO (2014), ‘Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader’) Volgens SLO bestaat ‘digitale geletterdheid’ dus uit: Ict-basisvaardigheden computational thinking informatievaardigheden mediawijsheid. ■■ ■■ ■■ ■■ Deze vaardigheden werden eerder al benoemd door Kennisnet en SLO, in het kader van de 21e eeuwse vaardigheden. In diverse publicaties hebben Kennisnet en SLO de 21e eeuwse vaardigheden al uitvoerig beschreven. Zie bijvoorbeeld: ‘Alles wat je moet weten over 21e eeuwse vaardigheden’, waarin ook interviews zijn opgenomen met experts en ervaringsdeskundigen (die voor elke afzonderlijke vaardigheid vertellen wat zo’n vaardigheid inhoudt en waarom zij belangrijk is). 18

2 Begrippenkader > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming 2.4 ‘Digitale geletterdheid’ volgens SLO en Kennisnet Hieronder beschrijven we de vier digitale vaardigheden die volgens SLO en Kennisnet samen ‘digitale geletterdheid’ vormen. Figuur: Model digitale geletterdheid (2016) Ict-basisvaardigheden Onder ‘ict-basisvaardigheden’ wordt verstaan: Basisbegrip ict – het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken. Infrastructuur – het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen bedienen van verschillende apparaten en programma’s en het kunnen opslaan en toegankelijk maken van informatie. Standaardtoepassingen – het kunnen omgaan met standaardkantoortoepassingen en andere softwareprogramma’s voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samen werking en betalingsverkeer. Veiligheid – op de hoogte zijn van (en kunnen omgaan met) beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens. ■■ ■■ ■■ ■■ Informatievaardigheden Bij informatievaardigheden gaat het om: het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte, en op basis hiervan relevante informatie kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken. Met name: Informatieprobleem formuleren – vastleggen van het informatieprobleem en welke informatie en gegevens nodig zijn om de taak uit te kunnen voeren. Zoekstrategieën – strategieën om informatie te zoeken, het bepalen van de mogelijke bronnen en het selecteren van de beste bron. Verwerven en selecteren van informatie – het verzamelen van informatie op basis van zoek- en selectiecriteria, het selecteren van informatie op basis van bruikbaarheid en betrouwbaarheid. ■■ ■■ ■■ 19

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture