Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

2 Begrippenkader >

2 Begrippenkader > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming ■■ ■■ ■■ Verwerken van informatie – het verwerken van informatie in tekst, tabellen, grafieken, daarbij antwoord gevend op het informatieprobleem door conclusies te trekken, een standpunt in te nemen en te onderbouwen en suggesties te doen voor nader onderzoek. Presenteren van informatie – de informatie uit meerdere bronnen wordt georganiseerd en het resultaat van de taak wordt gepresenteerd. Evalueren en beoordelen – terugkijken op het proces en de uiteindelijke resultaten van het doelgericht en systematisch omgaan met informatie, waarbij het resultaat wordt beoordeeld op betrouwbaarheid, bruikbaarheid en relevantie. Mediawijsheid Bij mediawijsheid gaat het om: kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Met name: Medialisering van de samenleving – bewust zijn van en inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, en het effect daarvan vanuit verschillende perspectieven (politiek, beleid, maatschappij, cultuur, individu) kunnen belichten. Media en beeldvorming – bewust zijn van en inzicht hebben in de manier waarop media de werkelijkheid kleuren, de rol herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming en overdracht van normen en waarden, op welke manier media van invloed zijn op beeldvorming en overdracht van normen en waarden. Media, ict-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden – om kunnen gaan met apparaten, software en toepassingen, kennis en vaardigheden in toepassingen die privacy en ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ veiligheid moeten waarborgen, basisvaardigheden die zich richten op het toewijzen van informatie en het bewust en kritisch gebruiken van informatie. Creëren en publiceren van media – begrijpen hoe media gebruikt worden, zelf media kunnen produceren en creëren en daar doelen mee kunnen realiseren en daarop reflecteren. Media, participatie en identiteit – doelbewust participeren in sociale netwerken, samen met anderen, en daarop kunnen reflecteren; de veiligheid, privacy en de participatie van zichzelf en anderen bewaken en beschermen. Computational thinking Onder ‘computational thinking’ wordt verstaan: Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen: Gegevens verzamelen – verzamelen van relevante informatie via verschillende bronnen zoals artikelen, interviews, enquêtes of literatuurstudie. Gegevens analyseren – logisch ordenen en analyseren van gegevens, begrijpen van gegevens, vinden van patronen, trekken van conclusies, het evalueren van grafieken of het toepassen van relevante statistische methodes. Gegevens visualiseren – weergeven van gegevens door middel van bijvoorbeeld modellen van de werkelijkheid, of door grafieken, tabellen, woorden en plaatjes en het selecteren van de effectiefste representatie. Probleem decompositie – opdelen van een taak in kleinere, overzichtelijke taken, zoals bijvoorbeeld het opdelen van een lange lijst met opdrachten in subcategorieën van typen ■■ ■■ ■■ ■■ 20

2 Begrippenkader > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ opdrachten en het plannen van een project door middel van deelprojecten. Abstractie – reduceren van de complexiteit van een probleem om te komen tot de kern van het probleem. Algoritmes en procedures – gebruiken van een serie geordende stappen om een probleem op te lossen of een bepaald doel te bereiken. Automatisering – door een computer laten uitvoeren van zichzelf herhalende of eentonige taken totdat een oplossing is bereikt. Simulatie en modellering – weergeven van een model of een proces, of het uitvoeren van een experiment op basis van dat model of proces. Parallellisatie – zorgen voor gelijktijdige uitvoering van taken om een gezamenlijk doel te bereiken. Kortom: kunnen nadenken over de vraag hoe je met een computer problemen oplost. Computational thinking vereist daarnaast ook een aantal aanvullende attitudes, aldus SLO: ■■ ■■ ■■ om kunnen gaan met complexiteit en ambiguïteit doorzettingsvermogen bij lastige en open problemen communiceren en samenwerken met anderen om een gezamenlijk doel te bereiken. Deze vaardigheden zijn door SLO verder uitgewerkt in concept-leerlijnen digitale geletterdheid: ■■ ■■ ■■ ■■ Ict-basisvaardigheden Informatievaardigheden Computational thinking Mediawijsheid 2.5 Programmeren en coderen Onder ‘programmeren’ en ‘coderen’, onderdeel van computational thinking, verstaan we het volgende: ■■ ■■ WEBSITE html tekst Programmeren is het – stap voor stap – instrueren van een apparaat (zoals een computer of een robot). Dat kán door middel van software (zie ‘coderen’) maar dat hoeft niet. Je kunt een speelgoedrobotje ook programmeren door het indrukken van knopjes. Coderen is een specifieke vorm van programmeren, waarbij de instructies worden geformuleerd met behulp van een computer taal (zoals Scratch, Python, PHP, Javascript, et cetera.). Na het coderen ontstaat een computerprogramma. Of je als school aandacht wilt besteden aan programmeren (en eventueel ook aan coderen), en hoe je dat inpast in het curriculum, kun je vanzelfsprekend zelf bepalen. Een gedegen visie hierop, dus waaróm je het zou willen, en wat je ermee wilt bereiken, is daarbij onontbeerlijk. 21

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
08 - Denkraam Digitaal
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
schoolgids 2012- 2013
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Het kan - Kennisnet
DIGITAAL
Untitled - Bloqs
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture