Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

3 Visie ontwikkelen en

3 Visie ontwikkelen en keuzes maken > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming geletterdheid integreert in je mens-, maatschappij- en onderwijsvisie. 3.2 Mensvisie Wie of wat is een mens, hoe verhouden mensen zich tot elkaar (of tot een hogere macht), en welke normen en waarden vind je daarbij belangrijk? Het concept ‘mensvisie’ kan dus ook worden opgevat als ‘levensbeschouwelijke visie’. De mogelijke invullingen daarvan, variërend van Bijbelse uitgangspunten tot Verlichtingsidealen, laten we graag aan de school zelf over. Wanneer het om kinderen en media gaat, kun je je afvragen of ze weerbaar gemaakt moeten worden, dan wel beschermd moeten worden. Of beide? Bij digitale geletterdheid gaat het om de vraag hoe je vindt dat de mens zich tot technologie verhoudt. Daar kun je over zeggen dat mensen enerzijds nuttig (en actief) gebruik kunnen maken van digitale media om hun doelen te bereiken, en anderzijds een speelbal kunnen zijn van digitale media, die hun leven vormen en bepalen. Keuzes voor mensvisie 1. Hoe werk je met leerlingen samen aan digitale geletterdheid, denkend vanuit je mensvisie? 2. Kies je voor een combinatie van technologie en ethiek, en zo ja: hoe ziet die combinatie er dan uit? Tip: beluister de podcast-serie ‘Onder pedagogen’ van Kennisnet, waarin we in gesprek gaan over digitale geletterdheid aan de hand van de visie van bekende pedagogen, zoals Rudolf Steiner, Maria Montessori, Janusz Korczak en Gert Biesta. 3.3 Maatschappijvisie Hoe zie je de samenleving, en hoe wil je dat leerlingen zich daarin gedragen? Hoe kunnen ze enerzijds zichzelf ontplooien, en anderzijds ook nuttig zijn voor anderen? Wat betekent ‘goed burgerschap’, en wat is de functie van school in de maatschappij? Hieronder behandelen we drie aspecten van een maatschappijvisie: sociaal, cultureel en economisch, alle drie in relatie tot digitale geletterdheid. Sociaal Sociale vaardigheden hebben zich inmiddels uitgebreid naar het digitale domein. Iedereen, dus ook de gemiddelde leerling, moet zich bijvoorbeeld afvragen: Hoe verbind ik mij online met mensen met verschillende standpunten? Hoe ben ik online aardig en respectvol? Hoe ziet ‘verantwoordelijkheid nemen’ op internet eruit? ■■ ■■ ■■ 24

3 Visie ontwikkelen en keuzes maken > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming In feite gaat het hier over digitaal burgerschap: hoe functioneren je leerlingen in een democratische samenleving waarin infor matietechnologie zo’n prominente rol speelt? Hoe zorg je dat alle leerlingen participeren en hoe help je ze hun eigen digitale identiteit en die van anderen te verkennen? Hoe zorg je dat alle leerlingen dit leren, dus bijvoorbeeld ook de leerlingen die zwakbegaafd zijn maar wel heel graag willen meedoen op social media? Maar ook: welke normen en waarden draag je zelf uit, en hoe vertaal je die naar de digitale wereld? Hoe vullen de school en het personeel hun voorbeeldfunctie in? Weten leraren hoe ze goed kunnen communiceren en zich goed kunnen profileren via sociale media? Economisch Digitale vaardigheden zijn nodig om te slagen op de arbeidsmarkt. Maar betekent dit dat leerlingen al in de onderbouw van de basisschool moeten leren programmeren? Hoe het precies gaat uitpakken op de arbeidsmarkt, is nog onduidelijk. Enkele losse feiten ter overweging: Vooral door de industrie wordt nogal gehamerd op het belang van programmeren. Dat zou een verplicht vak moeten worden, vindt pleitbezorger Neelie Kroes. Logisch, want daardoor komen er meer arbeidskrachten beschikbaar, en zijn werkgevers minder geld kwijt aan opleidingskosten. Een open vraag is in hoeverre je daar als school aan wilt meewerken. Wat vaak veronachtzaamd wordt, is het onderscheid tussen high end programmeren (briljante nieuwe dingen doen, zoals het programmeren van neurale netwerken) enerzijds en low end programmeren (wat wel oneerbiedig ‘code krassen’ wordt ■■ ■■ genoemd) anderzijds. De laatste vorm kan beschouwd worden als het nieuwe blue collar working , oftewel het werk van handarbeiders. Scholen moeten zich bewust zijn van dit onderscheid, want: als je gaat programmeren, waar leid je dan precies voor op? Bedenk ook dat programmeertalen die op dit moment gebruikelijk zijn, misschien niet meer gebruikelijk zijn op het moment dat de leerlingen van school af komen. Prima dat je je laat inspireren door het groeiend aantal programmeer-initiatieven. Maar probeer de kansen voor leerlingen op de arbeidsmarkt in perspectief te zien. Voor de goede orde: dat perspectief is er zeker, nu al, laat daar geen misverstand over bestaan. Beroepen zijn aan flinke verandering onderhevig. Met ook mogelijkheden. Denk aan het beroep van de tandtechnicus. De 3D-printer helpt bij het maken van implantaten, kronen en bruggen. Tandtechnici zijn steeds meer bezig met het inzetten van software, het proces van ontwerpen en teamwerk. ■■ MONIEK’S LAPTOP 25

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
08 - Denkraam Digitaal
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
schoolgids 2012- 2013
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Het kan - Kennisnet
DIGITAAL
Untitled - Bloqs
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture