Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

3 Visie ontwikkelen en

3 Visie ontwikkelen en keuzes maken > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming ■■ ■■ ■■ Een groot deel van de retailers heeft nog geen webshop, en loopt hopeloos achter op BOL.com. Daar liggen dus kansen. Hoe leid je leerlingen op voor zo’n branche? Je hoeft daar niet per se voor te kunnen programmeren. In de ‘nieuwe economie’ is netwerken belangrijk. Een school die daar mooi op inspeelt, is het Brabantse SintLucas (VMBO en MBO). SintLucas zorgt dat de leerling verbonden blijft aan het netwerk van de school. Wie aan SintLucas studeert of lesgeeft, is een Sint. Alle leraren hebben een visitekaartje met daarop Sint voor hun naam. Als studenten er weggaan, krijgen ze de Sint-status voor het leven. 1 Bij de oprichting – in 2015 – van de ‘Big Data Alliance’, een samenwerkingsverband tussen de industrie en onderwijsinstellingen, werd benadrukt dat er vooral behoefte is aan generalisten, die een brug kunnen slaan tussen programmeurs en data-deskundigen enerzijds, en gebruikers, juristen, en privacy-deskundigen anderzijds. Cultureel Met ‘cultuur’ bedoelen we wat de mens maakt en bedenkt. Cultuur verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Hoe kinderen zich uiten op internet, hoe ze met elkaar omgaan, hun digitale gewoonten – het zijn allemaal culturele uitingen. Hun digitale creatieve expressie – van selfies op SnapChat en foto’s op Instagram tot apps, games, zelf gecomponeerde dance-tracks, Minecraft-kunst en video’s op YouTube - kun je zien als verhalen, die jongeren verbinden. Laten we verder niet vergeten dat (digitale) media een belangrijke amusementsfunctie hebben in het dagelijks leven van kinderen en volwassenen. Deze vragen zijn van belang: Hoe geeft de school ruimte aan digitale zelfexpressie van leerlingen? Hoe laat de school leerlingen kennismaken met de digitale expressie van anderen, bijvoorbeeld van kunstenaars? Maakt de school onderscheid tussen welke digitale inhoud geschikt is voor leerlingen en welke niet? Denk niet aan gewelddadige of seksuele inhoud, maar bijvoorbeeld aan filmpjes waarin YouTubers geen blad voor de mond nemen. Kortom: hoe verbind je digitale geletterdheid aan cultuureducatie? En: welke ethische beslissingen zitten daaraan vast? ■■ ■■ ■■ ■■ Neem je bovenstaande overwegingen en vragen in acht, dan kom je voor deze keuzes te staan: DIGITAAL GESLAAGD 1 Meer is te lezen in het boek ’Dat kan bij ons niet!’ van Kennisnet. 26

3 Visie ontwikkelen en keuzes maken > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Keuzes voor maatschappijvisie 1 Leid je je leerlingen primair op voor een diploma en vervolgonderwijs, of voor de arbeidsmarkt, of zie je je taak breder? 2 Stel je digitale vaardigheden centraal in je visie en zo ja, hoe maak je die dan concreet? 3 Als je computational thinking in het algemeen, of programmeren in het bijzonder centraal wilt stellen, waarom doe je dat dan? Om de kansen op een baan te vergroten, of om een bepaald soort denken aan te leren, of beide? 4 Hoe staat de school tegenover eigenaarschap van digitale creaties? Wat kinderen en leerlingen digitaal produceren, wier eigendom is dat? Van de school, van de leerlingen, van de ouders, of van bedrijven zoals YouTube / Google en Facebook? 5 Zie je voor jezelf een pedagogische opdracht in relatie tot digitale media, of leg je die verantwoordelijkheid primair bij de ouders? 6 Besteed je bij burgerschap ook aandacht aan digitaal burgerschap, of niet? 7 Vind je dat leerlingen beschermd moeten worden op internet, of leg je de nadruk op empowerment? Wat betekent dat voor de mate waarin je leerlingen creatief met digitale media laat zijn? Geef je ze de ruimte om zich creatief digitaal te ontplooien? 8 Werk je samen met het bedrijfsleven? Zo ja, hoe? Ontwikkel je eerst zelf een visie op digitale geletterdheid, laat je het bedrijfsleven daar invloed op uitoefenen, of kies je voor een middenweg? 3.4 Onderwijsvisie De mens- en maatschappijvisies monden uiteindelijk uit in een onderwijsvisie, die gevolgen heeft voor hoe je kinderen laat leren (leraar- of leerling-gestuurd?), de ingezette didactiek en het schoolklimaat. Personeelsbeleid Het implementeren van digitale geletterdheid heeft ook consequenties voor het personeelsbeleid. In de praktijk blijkt dit vaak een bottleneck te zijn. Zo is een veelgehoorde klacht van leerlingen dat hun leraren digitaal niet goed onderlegd zijn. Het schoolklimaat Bij het schoolklimaat gaat het om vragen als: welke sfeer heerst er op school? Hoe is de relatie met de leerlingen? En met hun ouders? In paragraaf 3.3 – Maatschappijvisie werd al beschreven dat sociale vaardigheden zich inmiddels hebben uitgebreid naar het digitale domein. Wat betekent dat voor het schoolklimaat? De school moet oog hebben voor de leerling in zijn of haar digitale leefwereld, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Moeilijk, omdat je als leraar bijvoorbeeld niet kunt meekijken in de groepsapp van de klas. Maar je kunt er wel gesprekken over voeren; als onderdeel van bepaalde lessen, in de pauzes, of tussen de bedrijven door. Dat is je pedagogische taak. Je kunt ook de hulp inschakelen van ‘hulpmentoren’: oudere leerlingen die brugklassers opvangen en begeleiden. 27

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture