Views
4 months ago

IOM MIGRANT STORIES_def

Wat is jouw perceptie

Wat is jouw perceptie van de migrant en is deze door de jaren heen veranderd? “Een cliché, maar het is belangrijk om vast te stellen dat ‘de’ migrant niet bestaat. Daar bestaat veel verwarring over. Ik merk het altijd weer op verjaardagen bijvoorbeeld. Dan vraagt men aan jou wat jij vindt van bepaalde onderwerpen uit het nieuws. Integratie van Marokkanen, Syrische vluchtelingen, Afrikanen in bootjes op de Middellandse Zee, alles wordt op een hoop gegooid en door elkaar gehaald. Als er dan bepaalde uitspraken worden gedaan, zeg ik: maar wie bedoel je nu precies? In mijn werk zie ik de verschillen tussen migranten dagelijks en pas ik mijn counseling daarop steeds aan. Je moet een casus kunnen lezen. Je intuïtie, kennis en ervaring, dat speelt allemaal een rol in een gesprek.” What is your perception of the migrant and has this changed over the years? “It’s a cliché, but it’s important to note that ‘the’ migrant does not exist. There’s a lot of confusion about this. I always notice it on birthdays for example when people ask for your opinion on certain news topics. Integration of Moroccans, Syrian refugees, Africans in boats crossing the Mediterranean; everything is thrown on a big pile and mixed up. If certain statements are made, I say: but who exactly do you mean? In my work I see the differences between migrants on a daily basis and I adjust my counseling accordingly. You must be able to read a case. Your intuition, knowledge and experience all play a role in a conversation.” “Ik werk vanuit de basishouding van IOM, waarbij de vraag centraal staat wat je voor iemand vanuit een bepaalde behoefte kan betekenen. We dringen niks op, wij zijn er om te helpen.” “IOM’s approach is needs based. We do not insist, but we’re always ready to help. I find that crucial for the relationship and how you deal with each other.”

“Kom bij ons langs als je daar behoefte aan hebt. Dat is heel laagdrempelig en kan dus ook de behoefte zijn om gewoon even een praatje te maken en te proeven wat voor soort organisatie wij zijn.” “Meeting us can be done very low profile, so also if you feel the need to just have a chat and get a sense of 91 In hoeverre kan jij je identificeren met de migranten die je spreekt? “Bij de meesten ervaar je de kloof; ik als westerling die leeft in welvaart en veiligheid en overal naartoe kan reizen, en de persoon tegenover me voor wie dat niet geldt. Maar ik kan me wel vaak goed verplaatsen in migranten. Vooral jonge migranten die gedreven door nieuwsgierigheid de wereld in trekken om elders een beter leven te vinden of tijdelijk te ervaren ... om een boost aan je leven te geven. Hoewel vanuit een andere context en positie, dat ligt vrij dicht bij wat ik zelf ook deed. Zoals zovelen.” To what extent can you identify with the migrants you speak? “Mostly I experience the gap: me, as a Westerner who lives in prosperity and safety and who can travel everywhere, versus the person in front of me to whom most of this does not apply. But often I understand migrants well. Especially young migrants who, driven by curiosity, move around the world to seek a life with more opportunities ... who want to give a boost to their life. Although in a very different context and position, that is close to what I did myself. Like so many of us.”