Views
3 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

Hoe denk je dat

Hoe denk je dat migranten jou zien? “Ze zien mij in eerste instantie vaak als de zoveelste partij met de formuliertjes en laptop. Migranten bouwen een band op met mensen, niet met een organisatie. Het heeft vaak te maken met de persoon bij wie iemand zich prettig voelt. Ik probeer gewoon vanuit de basishouding van IOM te werken, waarbij de vraag centraal staat wat je voor iemand vanuit een bepaalde behoefte kan betekenen. We dringen niks op, wij zijn er om te helpen. Dat vind ik cruciaal voor de relatie en hoe je met elkaar omgaat.” How do you think migrants see you? “At first they often see me as the umpteenth party with the forms and laptop. Migrants build a relationship with people, not with an organization. It often comes down to the person someone feels comfortable with. I just try to work according to the basic principle of IOM, in which the central question is what you can do for someone with a specific need. It’s needs based. We do not insist, but we’re always ready to help. I find that crucial for the relationship and how you deal with each other.” Neem je je werk wel eens mee naar huis? “Over het algemeen kan ik daar wel een goede balans in vinden. Soms kom ik schrijnende situaties tegen die ik wel echt pijnlijk vind. Het kan soms heel direct binnenkomen als je bijvoorbeeld een foto van iemands kinderen als profielfoto op WhatsApp ziet, waarbij je weet dat diegene gescheiden van ze leeft. Ik ben zelf vader, zoiets raakt je. Vergeleken met de beginjaren heb ik nu veel makkelijker contact met migranten, vooral door de komst van WhatsApp. Met de huidige communicatiemiddelen zit je veel dichter op het privéleven van mensen. Zowel voor als na terugkeer. Dat betekent dat het werk niet ophoudt om vijf uur. Mijn mobiel staat 24/7 aan. Migranten bellen me dus ook wel eens ‘s avonds laat of in het weekend. Ik zie dat niet als een bezwaar.” Do you take your work home with you? “In general I can find a good balance in that. But sometimes I come across situations that I find really painful. It can hit you if you see a picture of someone’s children as a profile picture on WhatsApp, knowing that the person lives separate from them. I am a father myself, so you understand the emotions. Nowadays I have much easier contact with migrants, especially since the arrival of WhatsApp. With the current means of communication you are closer to the private life of people. Both before and after return. That means that your work does not end at five o’clock. My mobile is on 24/7. Migrants sometimes call me late at night or during the weekend. I personally do not see that as a problem.”

93 “Een cliché, maar het is belangrijk om vast te stellen dat ‘de’ migrant niet bestaat. Daar bestaat veel verwarring over.” “It’s a cliché, but it’s important to note that ‘the’ migrant does not exist. There’s a lot of confusion about this.”