Views
9 months ago

Inkijkexemplaar WindEnergie Magazine

Interview MARIEKE

Interview MARIEKE KAAJAN, ENVIR ADVOCATEN JURIDISCHE HOBBELS EN UITDAGINGEN VOOR WINDPARKEN Marieke Kaajan van ENVIR Advocaten is betrokken geweest bij de ontwikkeling van meerdere windparken. Reden genoeg om daarom eens met haar van gedachten te wisselen. “Er is een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt.” JE HEBT DE AFGELOPEN JAREN MEERDERE WINDPARKEN BIJGESTAAN. WELKE ONTWIKKELINGEN ZIE JIJ ZO IN DE LOOP DER JAREN? “Bij de eerste grotere windparken op land die met de rijkscoördinatieregeling vergund werden, was op veel punten nog onduidelijk hoe de relevante regelgeving zou worden uitgelegd voor deze sector. Denk bijvoorbeeld aan de specifieke regels voor windturbines op het gebied van geluid. Ook toepassing van de natuurwetgeving was toen nog een vrijwel onontgonnen terrein. Bij vergunningverlening en ook in procedures kwamen toen alle relevante onderwerpen aan bod. Inmiddels is er een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt, aan de kant van de initiatiefnemers, bevoegde gezagen en tegenstanders. Dat heeft tot gevolg dat niet meer op alle slakken zout wordt gelegd, maar dat alleen de écht relevante onderwerpen de revue passeren. Dat heeft als voordeel dat de besluitvorming over windparken sneller gaat - en dat de aandacht uit kan gaan naar die beslispunten die doorslaggevend zijn voor het al dan niet kunnen vergunnen van een windpark. Dan kan bijvoorbeeld bij een windpark op een dijk de aandacht echt gaan naar de waterveiligheid; en is bij een windpark waar woningen dichtbij staan een goede normering van de geluidseffecten van dit windpark een belangrijk punt, zonder dat de besluitvorming veel vertraging oploopt.” TOT OP HEDEN IS ER GEEN GROOT WINDPARK GEWEEST WAARVAN DE VERGUNNINGEN IN EEN PROCEDURE ZIJN VERNIETIGD. HEEFT HET ALS TEGENSTANDERS WEL ZIN OM TE PROCEDEREN TEGEN EEN WINDPARK? “Een ieder behoort sowieso altijd de kans te krijgen om op te komen voor zijn of haar eigen belangen. Verder hebben omwonenden van een windpark, milieuorganisaties en andere belangenorganisatie mijns inziens juist een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een nieuw windpark. Doordat zij hun stem laten horen, wordt het voor exploitanten van het windpark duidelijk waar mogelijke pijnpunten liggen en kan er gezocht worden naar oplossingen. Uiteraard zal iedereen altijd zijn of haar eigen belang niet uit het oog verliezen. Maar de crux zit ’m erin te kiezen voor een oplossing waarmee de ideale mix wordt gevonden tussen de verschillende - soms tegenstrijdige - belangen die aan de orde zijn bij de ontwikkeling van een windpark. Het is dan ook een goede ontwikkeling dat in de loop der jaren steeds meer overleg tussen de verschillende partijen plaatsvindt, voorafgaand en tijdens het besluitvormingsproces. Het is ook daarom niet meer dan logisch dat dit proces straks verankerd wordt in de Omgevingswet die - volgens de huidige planning - in 2021 in werking zal treden, al blijf ik het een lastig punt vinden hoe uiteindelijk getoetst kan worden of dit overleg op de juiste wijze is gevolgd. De kans bestaat immers altijd dat er partijen zijn die niet willen overleggen; wie moet dit dan worden aangerekend?” 12 4-2017 WindEnergie

HEB JE NOG TIPS VOOR DE SECTOR? “Ik zie in ieder geval de volgende aandachtspunten voor een succesvolle ontwikkeling van windparken. Ten eerste is van belang om meteen bij de start van de ontwikkelingsfase van een project de mogelijke risico’s goed in kaart te brengen door een kick-off meeting te houden met alle deskundigen. Op dat moment kan het beste geanticipeerd worden op risico’s en kunnen de oplossingen om deze risico’s te mitigeren het beste worden vertaald in vergunningen. Als later in het proces - bijvoorbeeld als de vergunningen al verleend zijn - wijzigingen moeten worden doorgevoerd, kan dat uiteraard nog wel, maar leidt dat altijd tot een nieuw besluit, en daarmee mogelijk ook tot een nieuwe procedure en dus vertraging. Verder is het als exploitant van een windpark van belang om goed in het oog te houden welke verplichtingen in vergunningen echt noodzakelijk zijn ter bescherming van de belangen waarvoor een vergunning wordt verleend; en welke verplichtingen - bijvoorbeeld monitoringsverplichtingen - vooral wenselijk worden geacht. Ik bedoel niet te zeggen dat je als exploitant van een windpark altijd alleen maar noodzakelijke verplichtingen moet accepteren; maar ik denk wel dat je als exploitant altijd goed moet afwegen welke ‘wenselijke’ verplichtingen je accepteert en dat je er niet per definitie van uit gaat dat er geen mogelijkheden meer bestaan om deze verplichtingen van tafel te krijgen. Dat is onlangs weer gebleken in procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een goede analyse van ontwerp- en definitieve vergunningen is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Ten slotte is goed contact met de omgeving van belang. Een windpark wordt ontwikkeld voor een exploitatieperiode van ten minste twintig jaar; dit zijn twintig hele lange jaren als de relatie met de omgeving niet optimaal is!” Marieke Kaajan WindEnergie 4-2017 13