Views
9 months ago

Inkijkexemplaar WindEnergie Magazine

NWEA WINDPARKEN BOVEN

NWEA WINDPARKEN BOVEN WADDEN BRENGEN PARIJS DICHTERBIJ De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is het eens met de recente oproep van de provincie Groningen dat meer windparken ten noorden van de Wadden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. Volgens NWEA moeten alle locaties op zee bekeken worden om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De branchevereniging van de windsector stelt dat het een goed idee is om windparken op zee over het gehele deel van de Nederlandse Noordzee te bouwen. DICHTBIJ DE BRON Toekomstige windparken moeten dus niet alleen voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland komen. Met windparken boven de Wadden kan een deel van de duurzaam opgewekte stroom dichtbij de bron worden gebruikt terwijl het andere deel op een additionele decentrale plaats kan worden verwerkt door het elektriciteitsnet op land. De provincie Groningen roept de minister van Economische Zaken en Klimaat op om veel meer windparken boven de Wadden mogelijk te maken. Het draagt bij aan een toekomst zonder aardgas, een CO₂-arme energievoorziening en het levert honderden banen op. VIJFTIEN KEER GEMINI WINDPARK Uit een rapport dat de provincie heeft laten opstellen door onderzoeksbureau BLIX blijkt dat er voor minimaal 10 gigawatt aan windenergie boven de Waddeneilanden kan worden gerealiseerd. Dit is ruim vijftien keer de hoeveelheid van het Gemini windpark, één van de grootste offshore windparken ter wereld. Volgens Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen voor de energietransitie, staan bedrijven te trappelen om groene stroom van grote windparken boven de Wadden af te nemen. Voor technologiebedrijf Google was de aanwezigheid van lokaal geproduceerde duurzame energie een belangrijke vestigingsfactor. 14 4-2017 WindEnergie

DUURZAME ENERGIESECTOR MOET PARTICIPATIE ZELF VORMGEVEN De nieuwe Omgevingswet stelt maar één eis aan de participatie door omwonenden in duurzame energieprojecten. Dat de participatie adequaat moet zijn. Uit een bijeenkomst die de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en NWEA half september over deze wet organiseerde blijkt dat de duurzame energiesector vooral zelf werk moet maken van participatie. Volgens Marjolein Dieperink van advocatenkantoor Houthoff Buruma staan er geen duidelijke eisen over het betrekken van omwonenden in de nieuwe wet, laat staan een definitie van participatie. Volgens haar doet de duurzame energiesector er goed aan om zelf op zoek te gaan naar effectieve vormen van participatie. Online zijn al verschillende hulpmiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld de Inspiratiegids Participatie en de Handleiding Participatieplan. GEZAMENLIJKE PROJECTEN Participatie is overigens geen moetje. Volgens de aanwezigen op de bijeenkomst van de NVDE en NWEA zorgt het informeren van omwonenden ervoor dat mensen zich meer betrokken voelen bij projecten. Op die manier worden het gezamenlijk projecten, in plaats van alleen van de initiatiefnemer(s). Daardoor kunnen projecten voor duurzame energie ook soepeler gerealiseerd worden. Omwonenden zullen minder snel naar de rechter stappen, en politici houden er minder koudwatervrees voor bijvoorbeeld windmolens of zonneparken aan over. INTEGRALE AFWEGING Volgens specialist Ad Littel is het doel van de nieuwe Omgevingswet een integrale afweging van alle mogelijke belangen (zoals natuur, woningbouw, infrastructuur, erfgoed en landbouw) in een bepaald gebied, bijvoorbeeld een gemeente of een provincie. Hiertoe worden in de Omgevingswet in totaal 26 afzonderlijke wetten gebundeld tot één wet. In de nieuwe wet moeten het Rijk, provincies en gemeenten op de gebiedsniveaus waarvoor zij verantwoordelijk zijn langjarige Omgevingsvisies opstellen, en deze vertalen in concrete doelen. De acties om deze doelen daadwerkelijk te bereiken moeten zij vervolgens in Omgevingsplannen (op het gebied van gemeenten) en Omgevingsverordeningen (op het gebied van provincies) vaststellen. Valkuil van de nieuwe wet is dat provincies en gemeenten het opstellen van hun Omgevingsvisies en de bijbehorende uitvoeringsplannen niet voortvarend oppakken waardoor de energietransitie vertraging gaat oplopen. Deze pagina in WindEnergie magazine verschijnt onder verantwoordelijkheid van NWEA. WindEnergie 4-2017 15