Views
4 months ago

Eindrapport

1. De uitdaging In dit

1. De uitdaging In dit hoofdstuk wordt de context van het onderzoek toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de daadwerkelijke onderzoeksvraag en de afbakening. Naar aanleiding van dit hoofdstuk dient de oorsprong en het vervolg van het onderzoek te zijn verhelderd. 1.1 Aanleiding Bergh Onderhoudsplan heeft een vraagstuk aangeboden gekregen van het Bravis ziekenhuis om het gehele bouwkundig onderhoud te verzorgen. Het Bravis ziekenhuis heeft twee locaties. Een locatie in Bergen op Zoom en in Roosendaal. Voor beide locaties dient het bouwkundig onderhoud overgenomen te worden. Figuur 1.1: Bravis ziekenhuis, Berg op Zoom Figuur 1.2: Bravis ziekenhuis, Roosendaal Het Bravis ziekenhuis wil het gehele onderhoud uitbesteden. Hiervoor zijn de volgende bedrijven benaderd; Altavilla verzorgt de brandveiligheid, Engie onderhoudt de installaties en elektra en Axians zorgt voor het bijhouden van de telecom. Bergh Onderhoudsplan is gevraagd om - in samenwerking met deze partijen - het bouwkundig onderhoud op zich te nemen en in te richten. Het Bravis ziekenhuis bestaat uit verschillende bouwdelen, met diverse bouwjaren en ongelijke bouwmethodes. Dit maakt het lastig een meerjarenplan op te stellen. Het probleem met meerjarenplannen is dat deze vaak groot en niet gebruiksvriendelijk zijn. Na verloop van tijd verdwijnt het MJOP in een kast om vervolgens niet meer gebruikt te worden. 1.2 Probleemomschrijving Om tot inzichten te komen waar Bergh Onderhoudsplan tegen aanloopt zijn verschillende oriënterende gesprekken gehouden met de werknemers. Hieruit kwam naar voren waaraan een onderhoudsplan moet voldoen. Aan de termen ‘flexibel’, ‘functioneel’ en ‘meetbaar’. Het is de bedoeling dat een complex bouwwerk dat uit verschillende bouwdelen, bouwjaren en bouwmethodes bestaat op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze gepresenteerd kan worden in een onderhoudsplan. Om dit te realiseren is het belangrijk dat het plan, zoals eerder benoemd: Flexibel is. Denk hierbij aan het eventueel afstoten van bouwdelen en aanbouwen van bouwdelen bij een ziekenhuis. Met flexibel wordt aanpasbaarheid bedoeld. Functioneel is. De gedachte hierachter vanuit de werknemers, is met name de gebruiksvriendelijkheid. Een onderhoudsplan moet eenvoudig herzien kunnen worden en bruikbaar blijven door meerdere jaren heen. Meetbaar is. Meetbaarheid van het plan gaat over feedback van de klanten. Hoe wordt de kwaliteit behouden, maar efficiënt gewerkt en hoe dit gemeten kan worden. Meetbaarheid wordt in dit onderzoek ook beschreven als klanttevredenheid en een stuk controle. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 9 van 36

Bergh Onderhoudsplan heeft momenteel geen inzicht in hoe het maken van een MJOP geoptimaliseerd kan worden voor zorginstellingen. Om een solide basis te creëren voor Bergh Onderhoudsplan is een passend onderhoudsconcept nodig. Met passend wordt in deze zin bedoeld dat het aansluit op alle bouwdelen van het Bravis ziekenhuis. Om de opdracht binnen te halen is het van belang dat Bergh Onderhoudsplan een onderhoudsplan maakt dat flexibel, meetbaar en functioneel is. 1.3 Het doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om een generieke onderhoudsmethodiek beschrijven voor complexe bouwwerken. Deze methode zal verwerkt worden in een onderhoudsconcept. Dit concept zal bestaan uit bevindingen door interviews en observaties die vervolgens gebundeld worden in een adviesrapport. Het rapport moet bijdrage aan de optimalisatie van het MJOP. 1.4 De onderzoeksvraag Aan de hand van de aanleiding en probleemomschrijving is een onderzoeksvraag geformuleerd; “Op welke wijze kan Bergh Onderhoudsplan een functioneel, meetbaar en flexibel onderhoudsconcept opstellen?” 1.4.1 Deelvragen Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn de volgende zes deelvragen geformuleerd; 1. Wat houdt een meerjarenonderhoudsplan in? 2. Hoe verloopt momenteel het proces voor het maken van een MJOP van Bergh Onderhoudsplan? 3. Hoe verloopt momenteel het proces voor het maken van een MJOP bij andere onderhoudsbedrijven en wat valt op? 4. Hoe wordt het Bravis ziekenhuis als casus nu onderhouden en welke eisen en prioriteiten hangen aan de onderhoudsmaatregelen? 5. Welke software is momenteel op de markt voor onderhoud en welk sluit aan bij meetbaar, flexibel en functioneel? 6. Hoe kan een onderhoudsplan ingericht worden zodat het meetbaar, flexibel en functioneel is? Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 10 van 36

Eindrapport Customer Journeys
eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Eindrapport Dieren onder de Wielen - Natuurpunt
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
expertisecentra in beeld - STZ
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
PP5312 Eindrapport Water door Grond - Soilpedia
De balans van Kennisstad Almere Eindrapport - Gemeenteraad ...
Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes - eindrapport - Guidea
Bewonersblad 3 2009 - Woningstichting Bergh
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2005
Migrantenleerlingen op een praktijkschool. Bron: Speziaal ... - LOWAN
Eindrapport evaluatie arboconvenant Installatie- en ... - Bureau KLB
Eindrapport Aandacht voor veiligheid 'Aandacht ... - Leven met Water
Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Houten, algemene versie