Views
2 weeks ago

Eindrapport

1.5 Afbakening Om de

1.5 Afbakening Om de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen is het belangrijk om een goede afbakening te maken. Het doel van het onderzoek is een generieke onderhoudsmethodiek te beschrijven voor complexe bouwwerken. Met complexe bouwwerken wordt vastgoed bedoeld dat als geheel bestaat uit meerdere verschillende bouwdelen verwijzend naar ziekenhuizen en scholencomplexen. In dit onderzoek zal gekeken worden naar ziekenhuizen. Specifiek wordt alleen gekeken naar het Bravis ziekenhuis te Roosendaal. Dit ziekenhuis zal als casus dienen en gebruikt worden voor het valideren van het onderzoek. Binnen Bergh Onderhoudsplan worden alleen meerjarenonderhoudsplannen bestudeerd en onderzocht. Verder wordt gekeken naar mogelijke softwareprogramma’s voor het maken van meerjarenonderhoudsplannen die momenteel op de markt zijn. Tijdens dit onderzoek zullen ziekenhuizen, concurrenten en klanten van Bergh Onderhoudsplan worden geïnterviewd. 1.6 Leeswijzer Het onderzoek bestaat uit in totaal vijf hoofdstukken. Het is als volgt opgezet; In het eerste hoofdstuk wordt het probleem en de aanleiding tot het schrijven van het onderzoek vermeld, samen met de daaruit komende hoofdvraag en deelvragen. In hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader beschreven. Dit hoofdstuk geeft een wetenschappelijke basis aan het onderzoek en verhelderd gebruikte begrippen, modellen en theorieën. Hoofdstuk drie beschrijft de methode de gebruikt is om te onderzoeken. Het type onderzoek en hoe de data verzameld wordt, worden hier beschreven. Het vierde hoofdstuk is de analyse fase. Hier worden alle resultaten die uit de analyses voortvloeien verteld en geven antwoord op de deelvragen. Ook zal hier een validiteitscheck van de resultaten worden beschreven. In het vijfde hoofdstuk worden alle resultaten gebundeld om antwoord te geven op de hoofdvraag. Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 11 van 36

Theoretisch kader Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 12 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
Eindrapport Customer Journeys
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Eindrapport MKBA in de regio - 'Maatschappelijke kosten baten ...
"Bijlage B bij brief Eindrapport MDI ... - Rijksoverheid.nl
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
expertisecentra in beeld - STZ
een beter blad - St. Anna Zorggroep
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep
Bewonersblad 3 2009 - Woningstichting Bergh
Migrantenleerlingen op een praktijkschool. Bron: Speziaal ... - LOWAN
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime