Views
8 months ago

Eindrapport

3.2.3

3.2.3 Literatuuronderzoek De literatuurstudie zal voornamelijk voor de eisen, metingen en het achterhalen van termen gebruikt worden. “Literatuuronderzoek is het doen van studie op basis van wetenschappelijke literatuur om een onderzoeksvraag te beantwoorden” (Ensie, 2016). 3.2.4 Interviews Om het functionele aspect te onderzoeken is het van belang dat achterhaald wordt hoe de gebruiker het MJOP ervaart. Door het houden van interviews met de gebruikers kan achterhaalt worden of het MJOP volgens verwachtingen is. Aan het eind van het onderzoek zal het plan gevalideerd moeten worden. Dit is gebeurd door interviews te houden en te achterhalen wat de ervaringen zijn. Gezien het tijdsbestek en de grootte van de organisatie wordt de grootste klant van Bergh Onderhoudsplan geïnterviewd. Verder zijn ziekenhuizen benaderd voor het houden van interviews. Hier kan achterhaald worden hoe de huidige stand van zaken en wat hiervan bruikbaar is voor het onderzoek. Het ziekenhuis zal telefonisch benaderd worden om te achter halen wie er geïnterviewd kan worden. Naast de ziekenhuizen zijn tevens klanten van Bergh Onderhoudsplan en collega onderhoudsbedrijven die met gelijksoortige projecten als ziekenhuizen bezig zijn geïnterviewd. Om de validiteit te bewaken is gekozen om de grootste klant van Bergh Onderhoudsplan te interviewen. In bijlage 7 is een formulier te zien met de voorbereiding van de interviews. Dit formulier is gebruikt als leidraad tijdens de interviews. Het zijn semigestructureerde interviews (Dingemanse, 2017). Dit geeft de mogelijkheid om door te vragen en af te wijken van de vooropgestelde vragen. De interviews worden opgenomen en woordelijk getranscribeerd. Na het transcriberen worden de interviews gecodeerd. Op deze manier wordt de informatie verkregen. De respondenten zijn in de tabellen hieronder weergegeven; Naam ziekenhuizen Locatie Oppervlakte 1 Albert Schweitzer Dordrecht 40.000 m² 2 Erasmus MC Rotterdam 100.000 m² 3 Reinier de Graaf Delft 56.500 m² 4 HagaZiekenhuis Den Haag 34.500 m² 5 Bravis ziekenhuis Roosendaal 49.500 m² Bij de selectie van de ziekenhuizen is gekeken naar de oppervlakte en hoe belangrijk deze in de des betreffende stad is. De ziekenhuizen zijn het grootst in haar omgeving. Op deze manier kan ervan uit gegaan worden dat de ziekenhuizen voldoende ervaring en veel te maken hebben met bouwkundig onderhoud. Naam onderhoudsbedrijven Sectoren 1 AAG Zorg 2 Syplon Zorg, industrie, utiliteit, woning 3 Heko Zorg, industrie, utiliteit, woning 4 Rader advies Zorg, industrie, utiliteit, woning 5 Nibag Zorg, industrie, utiliteit, woning 6 Keurhuis Nederland Zorg, utiliteit, woning Voor de keuze van de bedrijven is gekeken of deze ervaring hebben met het maken van een MJOP voor de zorg. Deze bedrijven zijn benaderd. De bedrijven die doorgestreept zijn hebben aangegeven niet mee te willen werken aan het onderzoek. Om voldoende informatie van andere onderhoudsbedrijven te verkrijgen is hierover informatie verzameld bij de interviews met ziekenhuizen. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 19 van 36

Tevens zullen softwareprogramma’s voor het maken van een meerjarenonderhoudsplan onderzocht worden. De aanleiding hiervan is dat Bergh Onderhoudsplan momenteel ontevreden is met het huidige softwareprogramma. Bergh Onderhoudsplan ziet kansen in een nieuw programma als hulpmiddel voor de functionaliteit, meetbaarheid en flexibiliteit van het MJOP. De softwareprogramma’s worden door middel van een demo voorlichtingen en proefversies onderzocht, mocht dit niet compleet genoeg zijn zal en een vervolg interview gepland worden. De programma’s zullen getoetst worden aan criteria waaraan de softwareprogramma’s moeten voldoen. De criteria zal voortvloeien uit de interviews met de ziekenhuizen, klanten en collega’s. De collega’s worden hier bij betrokken omdat zij uiteindelijk met het programma zullen gaan werken. De programma’s die onderzocht zullen worden zijn; 1 Ultimo 2 O’ Prognose 3 Facility ² 4 Prognotice 5 Planon 6 Ibis 7 WpNext De programma’s worden geselecteerd aan de hand van referenties. Een softwareprogramma wordt als ‘geschikt beschouwd waar zij minimaal tien referenties heeft. Als een softwareprogramma tien referenties heeft wordt gesteld dat het softwareprogramma genoeg ervaring heeft. Deze softwareprogramma’s zijn veel gebruikt door verschillende bedrijven door heel Nederland. Het programma WpNext wordt onderzocht omdat Bergh Onderhoudsplan momenteel een calculatieprogramma van deze aanbieder heeft. 3.3 Data-analyse Met iedere opdrachtgever is een uur gepland voor het interview. Bij aanvang van het interview is een korte uitleg gegeven van de reden van het interview en de verwachtingen van de geïnterviewde. Tevens is toestemming gevraagd aan de geïnterviewde om het interview op te mogen nemen. De gesproken opnames zijn woordelijk getranscribeerd en ingedeeld op basis van onderwerpen van het interviewschema. Bij woordelijk transcriberen wordt het interview uitgewerkt zoals de geïnterviewden hebben gesproken, maar worden stopwoorden, herhalingen, haperingen of versprekingen achterwege gelaten (Transscriptiespecialist, 2017). Deze vorm van transcriberen wordt gebruikt wanneer het belang ligt bij wat wordt gezegd en niet op welke manier het wordt gezegd, zoals bij letterlijk transcriberen het geval is. Voor dit onderzoek is de manier waarop de geïnterviewden praten niet van belang, dus is gekozen voor woordelijk transcriberen. Voor deskresearch zal de secundaire informatie gebruikt worden, dus data die al beschikbaar is. Om gebruik te mogen maken van deze bronnen moeten de bronnen vermeld worden in het onderzoek. Dit wordt gedaan middels APA-bronvermelding. Dit is één van de belangrijkste standaarden voor het vermelden van bronnen en zal in dit onderzoek gehanteerd worden (Scribbr, 2017). Voor de literatuurstudie zal gebruik gemaakt worden van een theoretisch kader. Hierin staan alle kernbegrippen en modellen van het onderzoek beschreven en uitgelegd. De kernbegrippen zijn functionaliteit, meetbaarheid en flexibiliteit. Deze begrippen komen uit de centrale vraag. Het theoretisch kader zal een wetenschappelijk verantwoording vormen voor het onderzoek. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 20 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
"Bijlage B bij brief Eindrapport MDI ... - Rijksoverheid.nl
Eindrapport MKBA in de regio - 'Maatschappelijke kosten baten ...
Eindrapport Customer Journeys
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep
een beter blad - St. Anna Zorggroep
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2005
expertisecentra in beeld - STZ
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
Leidraad Prestatiecontracten