Views
3 months ago

Eindrapport

4. Onderzoeksresultaten

4. Onderzoeksresultaten In dit hoofdstuk staan de resultaten van de dataverzamelingsmethodes. Dit gaat dus over de deskresearch, literatuuronderzoek en de interviews. Hier zal antwoord gegeven worden op de vooropgestelde deelvragen. 4.1 Het meerjarenonderhoudsplan De bouw bestaat uit fases (Pro4all B.V., 2004). Iedere fases heeft eigen expertises. Het begint bij een initiatief, een opdrachtgever wil een gebouw en heeft bepaalde eisen. Hieruit volgt een ontwerpfase. Na deze fase komt er een begroting ten behoeve van een aanbestedingsfase die uiteindelijk een opdracht oplevert. Vervolgens wordt het project gerealiseerd in de realisatiefase. Hierna komen de laatste twee fases, het beheer en de sloop. Deze op één na laatste fase, het beheer van het vastgoed, is de langste fase. De gebruiker moet zorgen dat het onroerend goed in een goede technische staat blijft. Hier komen veel activiteiten en partijen bij kijken. Het onroerend goed moet onderhouden worden tenminste tot het gesloopt wordt of het een andere bestemming krijgt. Een gebruiker kan ervoor kiezen om dit onderhoud en dus het beheer uit te besteden. Op de markt zijn verschillende onderhoudsbedrijven met verschillende expertises. Zo zijn er bedrijven voor elektra, telecom en bouwkundig onderhoud. Bergh Onderhoudsplan is een bedrijf dat bouwkundig onderhoud biedt. Dit doen zij door middel van een meerjarenonderhoudsplan, ook wel afgekort met MJOP. Waar een MJOP voor Bergh Onderhoudsplan uit bestaat en hoe deze tot stand komt wordt in dit verslag duidelijk. In figuur 4.1 is te zien in welke volgorde handelingen gebeuren om tot een MJOP te komen en welke producten van het MJOP dit oplevert. In dit figuur staan de vervolg handelingen niet beschreven. Namelijk de storingen en het eventuele vervolgonderzoek wat hieruit voortkomt MJOP Vraag Opdracht •In overleg met Bergh Onderhoudsplan wordt de opdracht besproken •Product: Overleg + gebouwdossier Inventarisatie •Er wordt eerst a.d.h.v. tekeningen en beschikbare informatie een inventarisatie gemaakt •Product: Inventarisatie rapport Meting •A.d.h.v. de inventarisatie wordt een conditie meting gedaan volgens de NEN-2767 •Product: Conditiemeting, gebrekenlijst •Alle handelingen die voortvloeien uit de gebrekenlijst worden hersteld in de eerst 3jaar. Alle elementen die hier buiten vallen worden onder planmatig onderhoud gestuurd •Product: Meerjarenplan •Een vastgoedeigenaar wilt zijn pand onderhouden en benaderd een Bergh Onderhoudsplan Figuur 4.1: Huidig proces Bergh Onderhoudsplan tot MJOP Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 23 van 36

De beheerfase Dit is de periode waarin het gebouw vol in gebruik is. Het streven tijdens deze fase is om het gebouw continu in de afgesproken conditie te houden tot het gebouw gesloopt wordt. De eigenaar van het vastgoed is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw mits de gebruiker ervoor kiest het uit te besteden. Voor het uitbesteden benaderd de eigenaar een onderhoudsbedrijf. Het onderhoudsbedrijf zal in overleg met de eigenaar een contract opstellen. In dit contract wordt beschreven wat er wel en wat er niet onderhouden wordt. Als het contract opgesteld en goedgekeurd is wordt aan de hand van een MJOP het gebouw onderhouden. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Wat is nu precies een MJOP oftewel een meerjarenonderhoudsplan. De Vereniging van Eigenaren (VvE) geeft de volgende definitie “Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn (Nederland VvE, 2017)”. Uit de interviews komt dit alsmede naar voren (bijlage 9). Wat klanten verwachten van een MJOP is weer een andere tak. Na het houden van de interviews is gebleken dat controle en communicatie erg belangrijk is. Klanten willen graag op de hoogte gehouden worden en weten waar ze aan toe zijn. Door inzage in een MJOP maakt dit het mogelijk voor de klant. Het MJOP bestaat uit meerdere onderdelen. Om een MJOP te maken moeten eerst de volgende producten aanwezig zijn; het gebouwdossier, de inventarisatie en de conditiemeting. Aan de hand van deze producten zal een meerjarenplanning worden gemaakt. Deze planning geeft per jaar aan welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en wat de cycli van die werkzaamheden zijn. De werkzaamheden zijn voor het periodiekonderhoud. Dit soort onderhoud houdt in dat het op regelmatige basis onderhouden moet worden. Er moet bijvoorbeeld om de drie jaar geverfd worden. Dan zal in de meerjarenplanning staan; verfwerkzaamheden met een cyclus van vijf jaar. Aan de werkzaamheden zitten kosten verbonden. In het MJOP zit tevens een begroting verwerkt. Hierin is per element en de bijhorende handeling een prijs aangegeven. Per jaar wordt een totaalprijs weergegeven zodat de beheerde en/of gebruiker weet wat de kosten per jaar zijn. De opbouw van een begroting is weer aan de hand van de NL-SFB-codering. Deze codering maakt het eenvoudiger informatie over gebouwelementen te ordenen en beschrijven. Deze NL-SFB codering is bedacht nadat er zichtbaar behoefte vanuit de markt was (Stabu, 2018). Deze elementmethode is gemaakt door Stabu (het kennisinstituut voor burgerlijke en utiliteitsbouw) en de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) (BNA, 29). Het is bedacht om onduidelijkheid over producten en handelingen te vermijden. De methode wordt beheerd door de BNA. Deze codering wordt zowel in de ontwerpfase als realisatie- en beheerfase gebruikt. De codering maakt het eenvoudiger om informatie in BIM-software te ordenen, om informatie van leveranciers van bouwproducten te beheren, om kosten overzichtelijk te kunnen koppelen en om misverstanden te voorkomen. Aan de hand van deze codering wordt het inventarisatierapport opgesteld en ingevuld. Een MJOP bestaat dus uit de kostenraming oftewel de begroting en de meerjarenplanning. Dit is het uiteindelijke product wat de opdrachtgever hanteert tijdens de onderhoudsperiode van het vastgoed. De conditie van het vastgoed veranderd continu. Hierom is het nodig om een MJOP na een afgesproken tijdsbestek, meestal per jaar, te herzien. Als een MJOP herzien wordt dan wordt er gelet op welke kosten eraan zitten te komen en of werkzaamheden naar voren of naar achteren verschoven kunnen of moeten worden. Tevens wordt er gekeken naar storingen. Storingen zijn mankementen aan bouwkundige elementen die niet opgenomen zijn in het periodiek onderhoud. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de wanden beschadigd zijn en de verflaag aangetast is. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 24 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2005
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
In het eindrapport - Smwo
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Eindrapport van een haalbaarheidsstudie - Maastricht University
Durf te meten: Eindrapport Expertwerkgroep
Eindrapport & eindadvies - ROW
AVI 130 eindrapport - Movisie
maart 2008 - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
Hotelbeleid Schiedam eindrapport - Gemeente Schiedam
Eindrapport Rondetafelconferentie vechtsporten - Cultuur, Jeugd ...
Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes - eindrapport - Guidea
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
expertisecentra in beeld - STZ
Sector- en competentiefoto horeca Antwerpen - eindrapport - Guidea
Eindrapport 'Kies Keurig' - Smakelijk Duurzame Stad
Eindrapport evaluatie arboconvenant verf- en ... - Bureau KLB
Eindrapport haalbaarheidsonderzoek spoorlijn Heerlen ... - LiRa-2
Eindrapport Nationale DenkTank 2010.indb - Infopunt Veiligheid
een beter blad - St. Anna Zorggroep
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep