Views
8 months ago

Eindrapport

Opbouw gebouwdossier Het

Opbouw gebouwdossier Het gebouwdossier is de eerste stap voor het maken van een MJOP. In dit dossier worden vastgelegd welke gegevens en tekeningen op voorhand beschikbaar zijn, mochten er bijvoorbeeld bestaande en lopende contracten zijn of elementen waar nog garantie op zit dan wordt dit tevens vastgelegd. Het gebouw wordt zo compleet mogelijk in kaart gebracht. Echter komt het vaak voor bij oudere gebouwen dat een gebouwdossier niet compleet is. Met deze gegevens wordt door middel van overleg, tussen het onderhoudsbedrijf en de beheerder, het instandhoudingstermijn en de eisen van de beheerder en/of gebruiker beschreven. Het instandhoudingstermijn is de periode hoe lang het gebouw of gebouwelementen mee moet gaan. Nadat dit duidelijk is wordt er besproken welke onderhoudselementen hogere of lagere prioriteiten hebben. Het kan namelijk zo zijn dat een beheerder en/of gebruiker het belangrijker vindt dat de muren geverfd worden dan dat de vloer wordt vervangen. De muren krijgen dan in dit geval een hogere prioriteit. Deze informatie vormt de basis van het meerjarenonderhoudsplan. Inventarisatie Aan de hand van het gebouwdossier zal een inventarisatie gemaakt worden. De inventarisatie is een rapport waarin alle te onderhouden onderdelen vermeld staan met daarbij de bijhorende NL- SFB-codering. De opzet van het inventarisatierapport wordt aan de hand van deze codering wordt het inventarisatierapport opgesteld en ingevuld. Het rapport bestaat uit verschillende elementen die onderhouden moten worden. Aan deze elementen worden hoeveelheden en eenheden toegevoegd. Als laatst kan er ook eventueel een opmerking worden toegevoegd om een handeling bijvoorbeeld te specificeren. Deze informatie samen vormt het inventarisatierapport. In bijlage 4 is een voorbeeld weergegeven van een dergelijk inventarisatierapport. De conditiemeting Zodra het gebouwdossier en het inventarisatierapport compleet zijn wordt er een conditiemeting gedaan. Deze meting wordt gedaan om in beeld te brengen in welke staat de te onderhouden onderdelen zijn. Aan deze meting zit een norm verbonden die wettelijk bepaald is. De NEN-2767- 1. In deze norm staat de volledige methodiek van de conditiemeting vermeld. Onderhoudsbedrijven dienen gebruik te maken van de beschreven methodiek in de NEN-2767. In deze norm wordt er gesproken over gebreken. Er wordt van een gebrek gesproken wanneer een gebouwelement niet naar behoren functioneert of als er schade is aangetroffen. De NEN-2767 bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit de voorgeschreven metingsmethodiek, waar het tweede deel een gebrekenlijst met hierin beschreven wat het gebrek is en welke codering hierbij hoort. De conditiemeting is onder te verdelen in zeven stappen. Het conditiemeten begint bij het bepalen van de ernst van het gebrek. Dit is verdeeld in drie niveaus. Geringe gebrek, serieus gebrek en een ernstig gebrek. Na de bepaling van de ernst van het gebrek wordt er gekeken naar de intensiteit. Dit geeft aan in wat voor stadium het gebrek is bijvoorbeeld in het beginstadium of eindstadium. Vervolgens wordt er gekeken naar de omvang. Dit wordt bepaald aan de hand van een percentage van aanwezigheid. Met deze gegevens wordt een conditiescore afgelezen. Dit gebeurt door middel van een matrix die met het aflezen van de drie componenten (ernst, intensiteit en omvang) resulteert in een conditiescore. Hier zijn drie matrixen voor, één voorde ernstige gebreken, één voor de serieuze gebreken en één voor de geringe gebreken. Figuur 4.2 laat de matrix van de ernstige gebreken zien. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 25 van 36

Figuur 4.2: Matrix resulterende conditiescores (Normalisatie-instituut, Koninklijk Nederlands, 2008) De conditiescore lopen van één tot en met zes, waarin één zo goed als nieuw is en zes op sloopniveau zit. Als de conditiescore bekend is moet er nog een correctiefactor over. De hoogte van de correctiefactor hangt af van de hoogte van de conditiescore (figuur 4.3). Deze correctiefactor wordt afgelezen uit de tabel en vervolgens vermenigvuldigd met het percentage van de hiervoor bepaalde omvang. Hieruit volgt een gecorrigeerde totale omvang. Dit percentage wordt dan afgelezen uit het conditie herleiding tabel (figuur 4.4) en dit geeft de uiteindelijke conditiescore. In bijlage 5 staan de stappen uitgebreider beschreven. Figuur 4.3: Correctiefactor conditiescore (Normalisatie-instituut, Koninklijk Nederlands, 2008) Figuur 4.4: Conditie herleiding na uitkomst correctiefactor (Normalisatie-instituut, Koninklijk Nederlands, 2008) Uit deze conditiemeting volgt een gebrekenrapport. In dit rapport zijn alle gebreken geanalyseerd en beoordeeld aan de hiervoor besproken aspecten. Met dit conditierapport is de conditie van het gebouw in kaart gebracht. Om het gebouw te onderhouden dienen de gebreken die naar voren gekomen te worden hersteld. De gebreken worden hersteld naar een met de opdrachtgever vooraf bepaalde conditie. Bijvoorbeeld als er een conditiescore van drie is gemeten, wordt er afgesproken dat een conditiescore van twee nodig is. Dit wordt dan hersteld. Alle zaken die hierbuiten vallen zullen vallen onder planmatig onderhoud en worden ingepland nadat de gebreken zijn hersteld. Het geheel wordt vervolgens besproken met de klant en zal na een afgesproken aantal jaar worden herzien. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 26 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
Eindrapport Customer Journeys
"Bijlage B bij brief Eindrapport MDI ... - Rijksoverheid.nl
Eindrapport MKBA in de regio - 'Maatschappelijke kosten baten ...
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep
een beter blad - St. Anna Zorggroep
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2005
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
expertisecentra in beeld - STZ
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
Leidraad Prestatiecontracten