GLP_FLYER-ALMERE_2018-2022

groenliberalepartij

Verkiezingsflyer GLP voor de gemeente Almere - 2018 - 2022

Onze kandidaten

Van links naar rechts: Jeffrey Verkaik, Dennis

Voortman, Mark Wiggers, Robert van den Eijk,

Kazem Dehghani, Sara Dehghani, Kishore

Bindesrisingh, Rudley Beudeker, Hans

Bosklopper


Voor de burger door de burger

zal de afstand tussen burger en politiek verkleinen

zal het stadhuis niet meer dan een werkplek zijn

mag de burger echt meebeslissen ook na de verkiezingen

zal de debatcultuur in de stad versterkt worden

Veiligheid

zal de stad een veilige haven worden voor iedereen

zullen er meer handhavers op straat komen

zullen alle aangiften serieus genomen worden

zullen er oplossingen worden gezocht voor zaken als huiselijk geweld enz.

moet er kortere lijnen worden uitgezet tussen burger en politie

zal de dader voor de volledige kosten opdraaien

zal de zwartrijder in de bus worden aangepakt

zal de dierenbeul hard bestraft worden

Zorg

zal zorg efficiënter en mensgerichter worden

zullen managementlagen in de zorg kritisch bekeken worden

zal het belang van het kind bij jeugdzorg vooropgesteld worden

zal het WMO beleid aanzienlijk verbeteren

zullen de wijkteams actiever worden ingezet en gereorganiseerd, zodat alles beter op elkaar is afgestemd tussen

het wijkteam, mantelzorger en een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving

zal er meer aandacht voor de mantelzorger komen

zullen de misstanden binnen de GGZ aangepakt worden

zal er gratis openbaar vervoer zijn voor mensen vanaf 65 jaar

De gemeente organiseert de zorg voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen

op maat en in hun eigen omgeving

zullen we de vereenzaming van ouderen tegengaan

Onderwijs

komt er onderwijs op maat voor iedereen

zal er eerst een campus gebouwd moeten worden, alvorens wij gaan denken aan een universiteit

zullen zwakke scholen tot het verleden behoren

willen we schooluitval tegengaan

zullen werkloze leraren toch voor de klas gaan staan

zal er een gezamenlijke kennismakingsdag worden georganiseerd door de diverse scholen

komen er meer schooltuinen bij

zal het schoolzwemmen terugkomen

Economie

zal de overheid zuinig aan doen met het geld van de burger

zal er een sluitende begroting komen

wordt er minder subsidie gegeven en meer gekeken naar mogelijkheden tot sponsoring

worden monopolies tot een minimum beperkt

wordt de pot algemene middelen afgeschaft

zal het belastingstelsel worden vergroent

zal er gestopt worden met de EDBA of omgevormd worden

Democratie en openheid van bestuur

komt er een transparanter stadsbestuur

komen er wijkcentra waar van alles mogelijk is

zal de politieke markt een andere vorm krijgen

zal de burger beter weten waar zijn geld aan besteed wordt

komen alle wethouders en ambtenaren uit Almere

zal in 2022 de burgemeester door de bevolking worden gekozen

zullen er minder fractieassistenten komen

zullen de etentjes voorafgaand aan de raad door de raadsleden worden betaald

zal de borrel na de Raad door de raadsleden zelf worden betaald

geeft de gemeente sterk opdrachtgeverschap

zullen we afscheid nemen van onbetrouwbare partners

hebben we een toegankelijke overheid

zullen er minder beleidsambtenaren in het gemeentelijk apparaat zijn


Sociale voorzieningen

komt iedereen zijn plicht na, zowel burger als overheid

zullen mensen die werkloos zijn en nog kunnen werken, ‘maatschappelijk’ werk gaan uitvoeren, zonder dat dit ten koste gaan van de arbeidsmarkt

zal er toezicht komen op PLANgroep en bewindvoerders

zal er bij schuldhulpverlening meer aandacht komen voor nazorg

zal de intake voor PLANgroep in een besloten ruimte plaatsvinden

zal er een voedselbank komen

zal er een stadspas komen voor de minima

telt iedereen mee, ook verstandelijk en/of psychisch gehandicapten

zal de stad toegankelijk zijn voor een ieder

zal fraude hard worden aangepakt

zal er aandacht komen voor zwervers

Vrijwilligerswerk

zal vrijwilligerswerk gestimuleerd worden

zal vrijwilligerswerk gewaardeerd worden

Wonen

zal er een passende woning komen voor elke bewoner

zullen er meer sociale-, starters-, doorstroom-, en studentenwoningen komen

zal het woonlastenfonds blijven bestaan

zullen er geen lotingen plaatsvinden voor huurwoningen

zal de volgorde van toewijzingen van huurwoningen drastisch veranderen

zullen huurwoningen beter worden onderhouden

zullen de toewijzingen van WMO woningen beter gaan

zal er aandacht voor de leegstand in Almere komen

zal de OZB belasting omlaag gaan

zal er ondergrondse containers komen bij flatgebouwen

zal het zwerfafval als het aan ons ligt tot het verleden behoren

Infrastructuur en wegen

zullen zowel de stad als de wegen toegankelijk blijven

zijn er geen blauwe zones meer buiten de centra

kunnen mensen die het ziekenhuis bezoeken gratis parkeren

zal een deel van de parkeergarages in Almere Buiten omgebouwd worden

zal het betaald parkeren goedkoper worden

zullen trein en bus beter op elkaar aansluiten

komt er een nachttrein naar Almere

komt er gratis bewaakte fietsenstalling onder de stations

komt er beter vervoer naar Almere Zand

komen er meer taxistandplaatsen

worden bruggen weer veilig

zal de gemeente bij renovatie van wijken logisch te werk gaan

zal er aandacht naar de bestaande stad gaan

Ondernemen

krijgt de ondernemer meer vrijheid

zal de ondernemer weer ondernemer kunnen zijn

zullen er geen onnodige regels zijn voor ondernemers

zal het vestigingsklimaat van ZZP en MKB verbeteren

zal er een website komen voor alle ZZP’ers en vestigen ze zich ook in het ondernemersplein

zal de toeristische sector vergroten

Kunst, cultuur, recreatie en sport

kunnen jong en oud zich weer vermaken in de stad

wordt het Beatrixpark omgevormd tot ‘Vondelpark’

worden er meer evenementen en festiviteiten naar de stad gehaald

komt er een Proef Eet, waar alle restaurants in Almere voor een zacht prijsje hun eten kan aanbieden

wordt sporten voor iedereen mogelijk gemaakt

dat de de recreatiemogelijkheden, zoals dagbestedingen en ontmoetingsruimten, verruimen

zullen de recreatiemogelijkheden in wijkcentra toenemen

zal er een Uitkrant komen met alle activiteiten in Almere

meer speeltoestellen voor kinderen in samenspraak met de bewoners

worden speeltoestellen voor kinderen goed onderhouden

komt er een graffiti plek in Almere

zal kunst en cultuur worden gestimuleerd op basisscholen


Integratie en diversiteit

wordt Almere een leefbare stad

behoort discriminatie tot het verleden

komt er een Roze Zaterdag in Almere

komt er scheiding tussen kerk en staat

komen er meer multiculturele feesten in de stad

Milieu en duurzaamheid

wordt er aandacht geschonken aan de leefomgeving

worden er meer duurzame ondernemers naar de stad getrokken

wordt er door de overheid duurzaam aanbesteed

wordt duurzaam bouwen gestimuleerd

wordt de stad ‘veilig, heel en schoon’

komt er aandacht voor schone energie

zal alle straatverlichting na verloop van tijd energiezuinig zijn

illegaal dumpen van zwerfvuil zwaar beboeten

persoonlijk vuurwerk wordt vervangen door vuurwerkshows in elk stadsdeel

Dier en natuur

krijgen dieren het respect dat ze verdienen

zal het natuurgroen in de wijken worden gestimuleerd

er komen meer groene schoolpleinen en natuurspeelplaatsen in Almere. Straten en tuinen worden actief vergroend

gaat de hondenbelasting terug naar hond/eigenaar

hoort de bij er weer bij

worden er meer vogelvides geplaatst op gebouwen en woningen

is een dier geen ding meer

komt er aandacht voor ALLE dieren

komt er een dierenwelzijnsnota

kunnen minima een dier goedkoper chippen

blijven echte zwerfkatten zwerven

wordt hulphonden niet meer de toegang ontzegd

natuurgebieden worden beschermd, versterkt en met elkaar verbonden

wordt de kwaliteit van kinderboerderijen gewaarborgd

De Floriade

alleen een duurzame wijk op een andere plek. Voor de rest zien we de Floriade als een verliesgevend evenement

Tot slot

We sluiten geen enkele partij uit om mee samen te werken

We sluiten de vorming van een minderheidscoalitie niet bij voorbaat uit

Ons gehele programma lezen?

Ga naar www.groenliberalepartij.nl

of bekijk het via onze QR-code

Sponsor

More magazines by this user
Similar magazines