Views
6 months ago

GLP_FLYER-ALMERE_2018-2022

Verkiezingsflyer GLP voor de gemeente Almere - 2018 - 2022

Voor de burger door de

Voor de burger door de burger zal de afstand tussen burger en politiek verkleinen zal het stadhuis niet meer dan een werkplek zijn mag de burger echt meebeslissen ook na de verkiezingen zal de debatcultuur in de stad versterkt worden Veiligheid zal de stad een veilige haven worden voor iedereen zullen er meer handhavers op straat komen zullen alle aangiften serieus genomen worden zullen er oplossingen worden gezocht voor zaken als huiselijk geweld enz. moet er kortere lijnen worden uitgezet tussen burger en politie zal de dader voor de volledige kosten opdraaien zal de zwartrijder in de bus worden aangepakt zal de dierenbeul hard bestraft worden Zorg zal zorg efficiënter en mensgerichter worden zullen managementlagen in de zorg kritisch bekeken worden zal het belang van het kind bij jeugdzorg vooropgesteld worden zal het WMO beleid aanzienlijk verbeteren zullen de wijkteams actiever worden ingezet en gereorganiseerd, zodat alles beter op elkaar is afgestemd tussen het wijkteam, mantelzorger en een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving zal er meer aandacht voor de mantelzorger komen zullen de misstanden binnen de GGZ aangepakt worden zal er gratis openbaar vervoer zijn voor mensen vanaf 65 jaar De gemeente organiseert de zorg voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen op maat en in hun eigen omgeving zullen we de vereenzaming van ouderen tegengaan Onderwijs komt er onderwijs op maat voor iedereen zal er eerst een campus gebouwd moeten worden, alvorens wij gaan denken aan een universiteit zullen zwakke scholen tot het verleden behoren willen we schooluitval tegengaan zullen werkloze leraren toch voor de klas gaan staan zal er een gezamenlijke kennismakingsdag worden georganiseerd door de diverse scholen komen er meer schooltuinen bij zal het schoolzwemmen terugkomen Economie zal de overheid zuinig aan doen met het geld van de burger zal er een sluitende begroting komen wordt er minder subsidie gegeven en meer gekeken naar mogelijkheden tot sponsoring worden monopolies tot een minimum beperkt wordt de pot algemene middelen afgeschaft zal het belastingstelsel worden vergroent zal er gestopt worden met de EDBA of omgevormd worden Democratie en openheid van bestuur komt er een transparanter stadsbestuur komen er wijkcentra waar van alles mogelijk is zal de politieke markt een andere vorm krijgen zal de burger beter weten waar zijn geld aan besteed wordt komen alle wethouders en ambtenaren uit Almere zal in 2022 de burgemeester door de bevolking worden gekozen zullen er minder fractieassistenten komen zullen de etentjes voorafgaand aan de raad door de raadsleden worden betaald zal de borrel na de Raad door de raadsleden zelf worden betaald geeft de gemeente sterk opdrachtgeverschap zullen we afscheid nemen van onbetrouwbare partners hebben we een toegankelijke overheid zullen er minder beleidsambtenaren in het gemeentelijk apparaat zijn

Sociale voorzieningen komt iedereen zijn plicht na, zowel burger als overheid zullen mensen die werkloos zijn en nog kunnen werken, ‘maatschappelijk’ werk gaan uitvoeren, zonder dat dit ten koste gaan van de arbeidsmarkt zal er toezicht komen op PLANgroep en bewindvoerders zal er bij schuldhulpverlening meer aandacht komen voor nazorg zal de intake voor PLANgroep in een besloten ruimte plaatsvinden zal er een voedselbank komen zal er een stadspas komen voor de minima telt iedereen mee, ook verstandelijk en/of psychisch gehandicapten zal de stad toegankelijk zijn voor een ieder zal fraude hard worden aangepakt zal er aandacht komen voor zwervers Vrijwilligerswerk zal vrijwilligerswerk gestimuleerd worden zal vrijwilligerswerk gewaardeerd worden Wonen zal er een passende woning komen voor elke bewoner zullen er meer sociale-, starters-, doorstroom-, en studentenwoningen komen zal het woonlastenfonds blijven bestaan zullen er geen lotingen plaatsvinden voor huurwoningen zal de volgorde van toewijzingen van huurwoningen drastisch veranderen zullen huurwoningen beter worden onderhouden zullen de toewijzingen van WMO woningen beter gaan zal er aandacht voor de leegstand in Almere komen zal de OZB belasting omlaag gaan zal er ondergrondse containers komen bij flatgebouwen zal het zwerfafval als het aan ons ligt tot het verleden behoren Infrastructuur en wegen zullen zowel de stad als de wegen toegankelijk blijven zijn er geen blauwe zones meer buiten de centra kunnen mensen die het ziekenhuis bezoeken gratis parkeren zal een deel van de parkeergarages in Almere Buiten omgebouwd worden zal het betaald parkeren goedkoper worden zullen trein en bus beter op elkaar aansluiten komt er een nachttrein naar Almere komt er gratis bewaakte fietsenstalling onder de stations komt er beter vervoer naar Almere Zand komen er meer taxistandplaatsen worden bruggen weer veilig zal de gemeente bij renovatie van wijken logisch te werk gaan zal er aandacht naar de bestaande stad gaan Ondernemen krijgt de ondernemer meer vrijheid zal de ondernemer weer ondernemer kunnen zijn zullen er geen onnodige regels zijn voor ondernemers zal het vestigingsklimaat van ZZP en MKB verbeteren zal er een website komen voor alle ZZP’ers en vestigen ze zich ook in het ondernemersplein zal de toeristische sector vergroten Kunst, cultuur, recreatie en sport kunnen jong en oud zich weer vermaken in de stad wordt het Beatrixpark omgevormd tot ‘Vondelpark’ worden er meer evenementen en festiviteiten naar de stad gehaald komt er een Proef Eet, waar alle restaurants in Almere voor een zacht prijsje hun eten kan aanbieden wordt sporten voor iedereen mogelijk gemaakt dat de de recreatiemogelijkheden, zoals dagbestedingen en ontmoetingsruimten, verruimen zullen de recreatiemogelijkheden in wijkcentra toenemen zal er een Uitkrant komen met alle activiteiten in Almere meer speeltoestellen voor kinderen in samenspraak met de bewoners worden speeltoestellen voor kinderen goed onderhouden komt er een graffiti plek in Almere zal kunst en cultuur worden gestimuleerd op basisscholen

het groenblauwe raamwerk van almere 2.0 - Almere 2.0 - Gemeente ...
Mensen maken Almere boekje - Gemeente Almere
Programma-HSP-2014-opmaak-met-financien1
Actieprogramma Veiligheid 2010-2014 - Veilig Almere - Gemeente ...
20130702 MaS nieuwsb.. - Echnaton
Samen wijn verbouwen? - gemeente Tielt-Winge
Antwerpen, Werf van de Eeuw - Deurne
Veiligheidsmonitor 2011 Almere - Veilig Almere - Gemeente Almere
Verkiezingsprogramma PVV Almere
coalitieakkoord-gemeente-tilburg-2014-2018
Zesde jaargang, nummer 3 November. - Easyriders Almere
GLP_verkiezingsprogramma-almere_2018-2022
Open Ruimte - Cultuurvisie 2012-2022 gemeente Utrecht
Jaarverslag 2010 - Gemeenteraad Almere - Gemeente Almere
Conceptnota Kleur aan Groen - Gemeente Almere
recreatieve route - Gemeente Almere
De Hectare Cultuur - Gemeente Almere
Procesplan praktijkwerkplaats Almere Haven - Gemeente Almere
Bewonersnieuws oktober 2010 - Zorggroep Almere
Themabericht 'Staat van de Stad 2011' - Almere 2.0 - Gemeente ...
Word jij de nieuwe clubkampioen? - Squash Almere
Banner Actief Groen >> lees verder - Duurzaam Almere
BESTUURSAKKOORD 2012-2018 GEMEENTE ST ... - Molenbeek
GESCHIEDKUNDIG PROJECT WO I - RUMESTA Verslag van de ...
JOB-student - Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs