05.03.2018 Views

MCA jaarverslag 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MCA BRABANT JAARVERSLAG 2017

STICHTING MULTIMODAAL COÖRDINATIE- EN ADVIESCENTRUM BRABANT

NAAR BETER EN SLIMMER

INTERMODAAL VERVOER

MCA jaarverslag 2017 1


VOORWOORD

Transformatie

2017 was een bijzonder jaar voor MCA Brabant. Het was in meer dan één opzicht

een kroonjaar in het twintigjarig bestaan van de organisatie. Het betekende

namelijk tevens een keerpunt in de historie van de stichting.

In die twintig jaar is veel bereikt. Vele vaarwegen werden verbeterd, economisch

belangrijke delen van Brabant werden ontsloten en de logistieke verschuiving

van de weg naar het water was substantieel. Met de opening van het

Maximakanaal werd in 2015 een belangrijk project afgerond voor het MCA.

2017 was een mooi moment om onze zegeningen te tellen en te besluiten welke

koers er voor de komende jaren zou worden gevaren. In samenwerking met de

provincie is een nieuw driejarenplan opgesteld. Hierin ligt de focus op het beter

gebruiken/benutten van de aanwezige infrastructuur.

Tegelijkertijd zagen we in die twintig jaar de toename van de containeroverslag

in de zeehavens. Met name de afhandeling van lichters in de haven van Rotterdam

kreeg hieronder te lijden, doordat de wachttijden voor hun behandeling

opliepen. Dit leverde ongemakken voor de Brabantse industrie, die hun productieprocessen

hebben gepland op een tijdige levering van hun containers.

Alles tezamen heeft dit geleid tot een programma waarbij hard gewerkt zal worden

aan het verbeteren van de modal split en het bevorderen van het multimodale

achterlandtransport.

Het driejarenplan is opgesteld aan de hand van vijf thema’s:

1. Betere benutting van de vaarwegen

2. Betere benutting van spoorinfrastructuur

3. Versterking Logistieke Knooppunten

4. Efficiënter containervervoer op de logistieke corridors van/naar

de zeehavens

5. Monitoring en informatievoorziening.

Met de resultaten van dit plan maken we Brabant klaar voor de verwachte groei

in het goederenvervoer.

Binnen de organisatie zijn er ook een aantal wijzigingen geweest. Jan-Renier

Swinkels heeft de voorzittershamer overgenomen van Jan Kerkhof. De opengevallen

plaats in het bestuur is ingenomen door Jacques Niederer, burgemeester

gemeente Roosendaal.

Bij de Raad van Advies hebben Paul Goris en Anton van Beers het stokje overgenomen

van Wilco Volker en Peter van der Meij.

En als laatste heb ik zelf het roer over mogen nemen van Cees

van Elk als directeur.

Kortom: een nieuw programma en nieuwe gezichten in de organisatie.

We houden koers op een verbetering van de modal split en

gaan weer samen vaart maken.

HENDRIK-JAN VAN ENGELEN

DIRECTEUR MCA BRABANT

MCA jaarverslag 2017 2


MCA Brabant verder als project gestuurde organisatie

Samen met marktpartijen multimodaal

vervoer bevorderen

De provincie Noord-Brabant heeft het nieuwe Driejarenplan van

de Stichting MCA eind 2017 goedgekeurd. MCA Brabant verandert

van een reguliere naar een project gestuurde organisatie. De

doelstellingen zijn duidelijk omschreven: de belangrijkste pijler

onder het Driejarenplan 2018-2020 is om marktpartijen als verladers

en logistiek dienstverleners bij elkaar brengen, de samenwerking

te versterken en het multimodaal vervoer te bevorderen.

MCA Brabant wil de verbinding tot stand brengen tussen de verschillende

vervoersmodaliteiten ten behoeve van de ontwikkeling

van een toekomstbestendig multimodaal goederenvervoer van en

naar de provincie Noord-Brabant. Het driejarenplan bevat de missie

van MCA en een onderverdeling van het operationele werkveld in vijf

hoofdthema’s.

De vijf hoofdthema’s zijn:

1. Beter Benutten van de vaarwegen in Brabant. Concreet doel is 5%

goederenvervoer meer over water in 2020 ten opzichte van 2016.

2. Betere Benutting van de spoorinfrastructuur. Doel is 10% meer

spoorvervoer in 2020 ten opzichte van 2016.

3. Versterking Logistieke Knooppunten in Brabant. Het doel is het

handhaven van de positie van de regio’s West- en Hart van Brabant

bij Top 3 Logistieke Hotspots.

4. Efficiënter containervervoer van/naar de zeehavens. Om de Brabantse

ambitie te verwezenlijken, moet de multimodale containeroverslag

in 2020 met 15% gegroeid zijn ten opzichte van 2016.

5. Monitoring en informatievoorziening. De organisatie is al sinds jaar

en dag bekend als een betrouwbare netwerk- en kennispartner voor

het multimodaal goederenvervoer.

Missie van MCA

Brabant

De Stichting MCA Brabant functioneert als een kennis- en netwerkorganisatie

voor Brabant, en brengt partijen – bedrijfsleven,

overheid (Rijk, Provincie en gemeenten) en kennisinstellingen – bij

elkaar en adviseert over multimodaal transport.

Voorts signaleert MCA trends en ontwikkelingen op het gebied

van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale

initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt

kennis en informatie en stemt in dialoog met de private en

de publieke sector regionale en landelijke programma’s af.

MCA jaarverslag 2017 3


CONTAINERVERVOER

BRABACON

Digitalisering containerlogistiek

op corridor Rotterdam-Brabant

MCA Brabant heeft in 2017 een onderzoek uit laten voeren

naar mogelijke quick wins op de digitale snelweg voor het goederenvervoer

tussen Rotterdam en Brabant. Het doel was het

vergroten van de operationele efficiency voor de ketenpartners

in het algemeen en de inland terminals in het bijzonder, het stimuleren

van de modal shift en het versterken van de corridor.

Uit de verkenning die het Havenbedrijf Rotterdam en MCA Brabant

in 2016 hadden uitgevoerd naar kansen en bedreigingen voor het

goederenvervoer op de corridor Rotterdam-Brabant bleek dat veel

bereikt kan worden door oog te hebben voor efficiency via digitalisering

van informatie-uitwisseling.

NEXTLOGIC

Onder andere had het onderzoek als uitkomst dat inland terminals

zoveel mogelijk deel moeten nemen aan de uitrol van Nextlogic,

het uitgebreide programma van het Rotterdams Havenbedrijf voor

verbetering van de container handling. De komende jaren zal dit

actueel zijn omdat de planning is dat Nextlogic in 2018 ‘live’ gaat.

Het digitaliseringsproces dient zo uniform mogelijk te zijn en te

worden versneld. De informatie van deepsea rederijen dient geautomatiseerd

beschikbaar te komen voor de inland terminals. Met

name zekerheid over de bestendigheid van de Barge planningsmodule

en de ETD/ATD datavoorziening is hier van belang.

CONGESTIE

Een verbetering van de situatie met de container handling in de

Rotterdamse haven en vermindering van de daarmee gepaard

gaande congestie is van groot belang voor zowel Rotterdam als

voor Brabant. Na Nordrhein-Westfalen is Brabant de grootste herkomst/bestemmingsregio

voor containers van de haven van Rotterdam

met meer dan 1,1 miljoen TEU.

Er is veel behoefte aan betrouwbare dienstverlening van de binnenvaart,

omdat steeds meer verladers belang hechten aan vermindering

van de carbon footprint. Niettemin heeft de congestie

in de Rotterdamse haven tot gevolg gehad dat in 2017 de modal

shift een negatieve groei kende, zo werd bij het Jaarcongres

van het MCA bekendgemaakt. Een ontwikkeling die onwenselijk

is vanuit het oogpunt van duurzaamheid maar ook vanuit de behoefte

aan een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemingen in

Brabant. Eind september 2017 werd naar aanleiding van een congestiebijeenkomst

een incentive aangekondigd ter ondersteuning

van initiatieven die een bijdrage leveren aan een efficiëntere barge

afhandeling.

MCA jaarverslag 2017 4


CONTAINERVERVOER

Multimodale containeroverslag in TEU Brabant (vanaf 2015 inclusief Moerdijk) Verdeling 2017

1.000.000

barge

rail

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

Waalwijk

Oss

Den Bosch

Veghel / Cuijk

Bergen op Zoom

Oosterhout

Moerdijk

200.000

100.000

Tilburg / Eindhoven

0

1997 2001 2006 2009 2012

2013 2014 2015 2016 2017

MCA jaarverslag 2017 5


Acties MIRT Corridor Zuidoost voor

multimodaal vervoer in Brabant

De Stichting MCA is in 2017 betrokken geweest bij het opstellen

van het actieprogramma voor MIRT Goederencorridor Zuidoost.

Naast de focus op bundeling van de maritieme goederenstromen

uit Rotterdam en Antwerpen op de belangrijkste knooppunten op

de Zuid-Oost corridor is er veel potentie voor bundeling van dunnere

continentale goederenstromen met als belangrijkste argumenten

duurzaamheid en bereikbaarheid.

Het actieprogramma telt negen actielijnen om de corridors te versterken,

waarvan vier multimodale aspecten kennen.

In deze corridor van topniveau worden in het MIRT enkele belangrijke

knooppunten benoemd, die (internationaal) onderscheidend

zijn en in internationaal perspectief extra impulsen verdienen voor

optimalisatie: Rotterdam, Tiel, Nijmegen, Moerdijk, Tilburg, Venlo en

Sittard-Geleen/Stein.

CONGESTIE EN BETERE BENUTTING

Vermindering van de congestie voor de containerbinnenvaart in de

Rotterdamse haven is een belangrijke factor voor de groei van multimodaal

vervoer van en naar Brabant. Hieraan kan worden bijgedragen

door bijvoorbeeld bundeling van lading langs de corridor zodat

de Call Size van de binnenschepen in de haven van Rotterdam wordt

vergroot en de efficiency van de afhandeling toeneemt.

Betere benutting van de vaarwegen kan door de inzet van grotere

schepen, door verkeersmanagement en voorrangsregelingen voor

de beroepsvaart. Met het bijeenbrengen van digitale transportdata

uit vele bronnen tegelijk kunnen partijen in de keten hun performance

verhogen. Dit ‘Corridor-Cloud-Concept’ kan zo een bijdrage leveren

aan het verlagen van de congestiedruk.

Voor de binnenvaart kan het Ligplaatsen Informatiesysteem (BLIS)

bijdragen aan efficiënter werken. Bovendien biedt het door MCA

in 2017 opgeleverde bakkenonderzoek een duidelijk overzicht van

kansrijke projecten voor die sector.

SPOOR

Ook wordt gekeken naar het spoor. Volgens het beheerplan 2018

van ProRail kunnen vanaf 2022 via de spoorverbinding Brabantroute

treinen van 740 meter lengte rijden.

Het gereedmaken van de Brabantroute voor lange treinen komt voort

uit het gezamenlijke Europese doel om in 2030 op alle internationale

spoorgoederencorridors treinen van deze lengte te laten rijden. De

infrastructuur op de railterminal in Tilburg is reeds op deze ontwikkeling

voorbereid.

Mede vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het streven gericht

op het verminderen van wegkilometers trucktransport, het verhogen

van de beladingsgraad, het verbeteren van de betrouwbaarheid en

verduurzaming van het goederenvervoer. De door MCA ondersteunde

activiteiten in 2017 en eerdere jaren sluiten aan bij deze doelstellingen.

MCA jaarverslag 2017 6


Naar een duurzame toekomst

Dankzij de aanwezige natte

infrastructuur zijn in Brabant

goede kansen voor uitbreiding

van de binnenvaart als

onderdeel van multimodaal

vervoer. Dan moet de binnenvaart

zich wel blijven onderscheiden

als duurzame vervoerswijze.

De toekomstbestendigheid van

de binnenvaart wordt namelijk

medebepaald door de manier

waarop het vervoer over water

wat betreft emissie, performance

en kostprijs kan blijven concurreren

met andere vervoerswijzen.

Waar op het onderdeel

emissie de sector tot voor kort

onbesproken als beste uit de

bus kwam, is door de invoering

van Euro 6 motoren en

elektrisch vervoer in het wegtransport

de voorsprong van de

binnenvaart niet meer vanzelfsprekend.

ELEKTRISCH

Maar ook in de binnenvaart zijn er ontwikkelingen die wijzen op sterke

vergroening van de sector. Een voorbeeld daarvan is de bouw van

volledig elektrisch aangedreven schepen voor het containervervoer.

De binnenvaartonderneming Port-Liner heeft zowel grote schepen

(110 meter lengte, 11,45 tot 14,20 meter breedte) als kleinere schepen

(52 bij 6,70 meter) op de tekentafel liggen. Voor beide types zijn

al meerdere opdrachtgevers. De verwachting is dat ze in 2018 worden

gebouwd en aan het einde van dat jaar varen, aangedreven door

batterij-containers (E-powerboxen). De besparing van CO2-uitstoot

en andere schadelijke stoffen is enorm met de inzet van deze schepen,

waarbij gewerkt wordt met een netwerk van laadpunten. Tevens

wordt ernaar gestreefd de stroom direct af te nemen van windmolens

en zonnepanelen in de nabijheid van de laadpunten. Dat betekent

letterlijk nul emissie. Vrijwel alle trajecten waarop deze schepen

actief zullen zijn, voeren naar of door Brabant. Een reuzenstap voor

de binnenvaart, ondersteund door de Europese Commissie. MCA

Brabant is betrokken geweest bij de subsidieaanvraag.

MCA jaarverslag 2017 7


Synchromodaal vervoer als de missing link

in een echte supply chain oplossing

In 2017 ontwikkelden de logistiek dienstverleners H.Essers en

GVT met verlader Samsung SDS voor de distributie van producten

een synchromodale goederencorridor tussen Brabant en Polen.

Op deze corridor tussen Tilburg en Rzepin/Poznan in Polen

wordt vervoer over de weg gecombineerd met zoveel

mogelijk spoorvervoer. De aankondiging van

dit ambitieuze project vond plaats tijdens

het Spoorcongres 2017 in Tiel.

De betrokken verlader hoopt ook andere verladers

te interesseren in gebruik te maken van

deze nieuwe synchromodale dienst, zodat door

bundeling van goederen er meer ritten mogelijk

zijn en zo een dagelijkse dienst kan worden geboden.

Om de drempel voor andere verladers zo

laag mogelijk te maken, wordt een app ingezet.

Deze app, heeft Connekt ontwikkeld in het kader

van het actieprogramma Lean & Green Off-

Road van de Topsector Logistiek. Een ‘logistieke

matching app’: verladers en vervoerders kunnen

op een eenvoudige manier direct volumes inbrengen. “Dat versnelt

de matching tussen verladers en vervoerders ten behoeve van ontwikkeling

en opschaling van gemeenschappelijke vrachtcorridors”,

aldus Connekt.

“Samsung SDS heeft de ambitie om internationale corridors te ont-

wikkelen om ons product zo beschikbaar mogelijk te maken. En wij

denken dat we dat het beste kunnen doen door samen te werken”,

aldus Robert van Beurden, Transportmanager van Samsung

SDS.

De synchromodale corridor

moet een besparing opleveren

van 3,8 miljoen

wegkilometers, waarvan

400.000 in Nederland,

waarmee 5.500 ton CO 2

minder wordt uitgestoten.

Treindienst Tilburg-China

In 2016 startte de containertreindienst tussen Tilburg en het Chinese

Chengdu met één treindienst per week. In 2017 werden dat drie tot

vijf treindiensten. De afstand tussen Tilburg en Chengdu bedraagt

11.000 kilometer en de trein doet er 15 dagen over. Dat is veel sneller

dan over zee. De Chinese regering hecht veel waarde aan deze

‘nieuwe Zijderoute’ en steekt er veel geld in. De hogere prijs voor een

snellere levering loont vooral voor de meer kostbare producten.

Klanten zijn onder andere Dell, Lenovo, DHL, Kühne & Nagel en DB

Schenker. Retourlading (van West naar Oost) is voor alsnog moeilijker

te vinden, onder andere omdat landbouwproducten wegens de

boycot van Rusland niet over Russisch grondgebied mogen worden

vervoerd. Door het groeiende consumptievermogen in China en de

regelmatige dienstverlening wordt verwacht dat Nederlandse exporteurs

nieuwe kansen in China gaan benutten en de retourstromen

snel zullen stijgen.

Ook Rotterdam heeft belangstelling voor de ‘nieuwe Zijderoute’.

Door deelname van Rotterdam wordt de Chinezen doorvoer via de

Rotterdamse haven aangeboden naar tal van plaatsen in Europa.

MCA jaarverslag 2017 8


TILBURG

Ondanks beperkingen van de vaarwegen

groeit Tilburg door als logistieke hotspot

De plannen om in 2018 als eerste emissieloos containervervoer

aan te kunnen bieden, tekent de ambitie van Tilburg als logistieke

hot spot. Er is echter nog veel te doen in Tilburg om de

vaarwegen geschikt te maken voor de verdere groei.

In Tilburg is nog geen structurele oplossing gevonden voor de bereikbaarheid

van Loven en Kraaiven met een vaarklasse IV-schip. Voor de

opwaardering naar vaarklasse IV voor het pand Vossenberg-Loven zijn

in 2017 de financiële randvoorwaarden gecreëerd. De huidige sluis II van

vaarklasse II moet worden vervangen door een sluis van vaarklasse IV.

De voor de bouw geprogrammeerde tijd van vier jaar voor die vervanging

is voor het bedrijfsleven onacceptabel. Ook in 2018 zal MCA Brabant

zich met het Tilburgs bedrijfsleven inspannen om de bouwtijd van de

sluis tot een minimum te beperken. Vaarklasse IV is voor 3 gebruikers

achter de sluizen van zeer groot belang, 2 gebruikers zien daarmee

kansen voor groei, overige gebruikers zien kostendaling als perspectief.

Onzekerheid leidt tot onduidelijkheid of de investeringsagenda voor de

komende jaren. In 2017 was ook de brughoogte van de overgang bij

sluis III onderwerp van overleg. Duidelijk werd, dat er geen problemen

zijn met de iets lagere hoogte. Deze kan bij containerschepen worden

gecompenseerd door ballast en is bij overige schepen geen probleem.

In 2017 werd de containerterminal in Loven grotendeels buiten dienst

gesteld, omdat vaarklasse 2 schepen in Rotterdam niet welkom zijn en

een extra overslag teveel kosten met zich meebracht. Mede daardoor

groeide het containervervoer van en naar de terminal op Vossenberg en

was uitbreiding van die terminal al in 2017 – in plaats van in 2020 – noodzakelijk.

De opwaardering van het Wilhelminakanaal naar een vergunde

vaarklasse V-vaarweg is een belangrijke schakel voor de verdere groei

van multimodaal goederenvervoer. In 2017 konden op ontheffingsbasis

al wel twee klasse V-schepen ingezet worden. Een definitieve vergunning

en uitbreiding naar meer schepen blijft noodzakelijk.

Het vervoer per spoor van en naar Tilburg groeide verder.

Zie voor een toelichting het artikel over spoor op pagina 17.

MOERDIJK

Haven van Moerdijk blijft groeien

In de Moerdijkse haven steeg in 2017 de overslag, het aantal

gevestigde bedrijven en de werkgelegenheid. De overslag van

en naar de zeevaart steeg zelfs met veertien procent. De totale

overslag groeide met 5,5 procent naar 18,5 miljoen ton.

De groei van de containeroverslag

bedroeg in

2017 tien procent. De

natte bulk kende een

groei van acht procent

en stukgoed zes procent.

De overslag van

ertsen en schroot daarentegen

daalde met 17 procent. (-17%).

Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. In 2017 meerden er

2202 zeeschepen aan, zestien procent meer dan in 2016. Het aantal

binnenschepen was met 11.740 drie procent gestegen.

SPOOR

Ook de aan- en afvoer over spoor groeide in 2017 in Moerdijk. Directeur

Gerard de Groot van de Moerdijkse Shortsea-onderneming

A2B-online werd in 2017 uitgeroepen tot spoorman van het jaar.

Mede door zijn inzet werden een aantal nieuwe spoordiensten van

A2B-online in 2017 gestart. Spoordiensten naar Duisburg, Ludwigshafen

en Geleen. Mainz, Milaan(Segrate), Krefeld en Piacenza

MCA jaarverslag 2017 9


RWS

Brabantse kanalen worden beter benut

Het bedrijfsleven in Zuidoost Brabant heeft zich in samenwerking

met MCA Brabant en de Provincie rond de eeuwwisseling

hard gemaakt voor de opwaardering van de Zuidoost-Brabantse

kanalen. Daarbij is de intentie door een 13-tal “BERZOB”-bedrijven

vastgelegd om na deze opwaardering van de kanalen

460 vrachtwagens per dag (90 vrachtwagens in de spits) van de

weg te halen via modal shift van weg naar water.

Volgens de tussenrapportage in mei 2017 stegen de jaarlijks vervoerde

goederen van de deelnemende bulkbedrijven samen in 2016 naar

2,43 miljoen ton. Een stijging van 16 procent t.o.v. het jaar daarvoor.

De bouw en de recycling van minerale grondstoffen trekt weer aan.

De hoeveelheid vervoer over water is van 2015 naar 2016 gestegen

met 89.000 ton. Dat is tien procent ofwel 33 vrachtwagenbewegingen

extra per dag. Gemiddeld voeren de bedrijven die beschikken

over een kade 57 procent van de geschikte bulkstromen aan via

de Zuidoost-Brabantse kanalen. De extra modal shift is gerealiseerd

door actieve sturing op vervoer over water en door verplaatsing van

productiecapaciteit naar een watergebonden locatie.

Een aantal ‘BERZOB bedrijven’ (BERZOB staat voor ‘Bereikbaarheid

Zuid-Oost Brabant) maakt gebruik van de containerterminals

in Veghel en in Tilburg. Zo hebben de BERZOB-bedrijven) circa 125

vrachtwagenbewegingen per dag op de trajecten tussen de Randstad

(zeehavens) en Brabant (Tilburg/Veghel) vermeden.

De oorspronkelijke intentie was om op termijn 460 vrachtwagens

per dag minder op de weg te hebben. In 2016 was dat iets minder

dan de helft met een reductie van 211 ritten. Een tegenvaller is dat

de voorgenomen overslag bij Ekkersrijt voorlopig nog niet haalbaar

bleek.

Bakkenhoeken bieden binnenvaart

kans voor groei

Voor het varen met duwcombinaties liggen in Brabant kansen

voor groei en schaalvergroting. Bakkenhoeken bieden een relatief

eenvoudig en kostenefficiënt alternatief om de doorvaart

van duwcombinaties (koppelverbanden en duwstellen) op korte

termijn te verbeteren.

Bakkenhoeken zijn afmeer- en afkoppelplekken op strategische locaties,

bij vernauwingen en overgangen van vaarwegklassen overgangen.

Zo kunnen kleinere kanalen en binnenhavens beter worden

benut, volumes van en naar verschillende locaties gebundeld en efficiënter

en daarmee ook duurzamer vervoerd.

MCA Brabant heeft in 2017 een marktinventarisatie uitgevoerd,

waarbij samen met verladers, vervoerders en Koninklijke BLN-Schuttevaer

in beeld werd gebracht op welke locaties de realisatie van

bakkenhoeken meerwaarde biedt. Samen met de stakeholders heeft

MCA Brabant in opdracht van Rijkswaterstaat de maatregelen, infrastructurele

kosten, baten en het actieprogramma voor de bakkenhoeken

verder uitgewerkt.

Uit dit onderzoek blijkt dat bakkenhoeken zowel voor bedrijven als

overheden voordelen opleveren. Of het project wordt uitgevoerd,

hangt van andere factoren af. Sommige locaties zijn eigendom van

private partijen en eventuele kosten voor camerabewaking zijn afhankelijk

van aanwezige voorzieningen.

Er is sprake van een gedeeld privaat en publiek belang. De voorkeur

gaat uit naar de regie in handen geven van één ontwikkelende partij

(Rijkswaterstaat) die samen met de belanghebbende overheden en

bedrijven de kar verder gaat trekken.

MCA jaarverslag 2017 10


Roep om schaalvergroting

in de binnenvaart

Zoals op veel plaatsen in dit jaarverslag van MCA Brabant is te lezen,

zet MCA zich volop in om de bereikbaarheid van verschillende plaatsen

in Brabant voor schepen en treinen te verhogen. Een belangrijk

draaipunt in de goederentransporten van, naar en door Brabant is

de terminal in Tilburg.

Hoe groter de schepen die over het Wilhelminakanaal Tilburg kunnen

bereiken, des te meer containers kunnen over water van de zeehavens

naar deze draaischijf. Schaalvergroting van de scheepvaart

staat echter op gespannen voet met de veiligheid en de risico’s voor

de kunstwerken (bruggen en sluizen). Of dit zo is en welke maatregelen

er nodig zijn om de verdere schaalvergroting niet in de weg te

staan, is onderwerp van onderzoek door Rijkswaterstaat dat mede

op aandringen van MCA Brabant plaatsvindt.

Tussen 2014 en 2017 werd aan twee klasse V-schepen reeds een

ontheffing verleend om op het Wilhelminakanaal te varen. Begin

2017 werd een ontheffingsverzoek geweigerd door Rijkswaterstaat.

Het betrof een aanvraag voor een langdurige ontheffing. Rijkswaterstaat

achtte het veiligheidsrisico en de risico’s voor de kunstwerken,

bodem en beschoeiing te groot om een meerjarige ontheffing te verlenen.

De geweigerde ontheffing was niet de enige aanleiding voor het onderzoek.

De roep om het gebruik van grotere (container)schepen

klinkt steeds luider. Schaalvergroting

in het containervervoer

betekent niet alleen

een kostenbesparing, maar

is tevens noodzakelijk om

de multimodale, logistieke

keten die betrouwbaarheid

te geven waarmee multimodaal

vervoer de concurrentie

met het wegvervoer aan

kan.

Bovendien is berekend dat

als op het Wilhelminakanaal

klasse V-schepen kunnen

worden ingezet, er ook

bundelingskansen liggen op

het traject via Moerdijk. De

schepen kunnen met twee

lagen containers vanuit Tilburg

bijladen in Moerdijk om

met vier lagen naar Rotterdam

te varen. Tevens is de

koppeling met een duwbak

een reële optie.

West- en Midden-Brabant

‘Smart Verbonden’

Optimalisering van de modal shift in het goederenvervoer van

en naar Tilburg en van de spoorbereikbaarheid van de haven

van Moerdijk zijn twee speerpunten van ‘Smart Verbonden’, de

Ruimtelijk-Economische Agenda (REA) West-Brabant en Hart

van Brabant.

Het REA richt in ‘Smart Verbonden’ haar pijlen op de logistiek en

de (circulaire) maakindustrie. De uitvoering van de agenda kent ten

aanzien van de logistiek twee belangrijke projecten:

- De spoorbereikbaarheid van Moerdijk als Europese Kernzeehaven

en het Logistiek Park Moerdijk moet worden vergroot, in verband met

de functie als ‘extended gate’ en shortsea-haven. Tevens is Moerdijk

een schakel in de multimodale Corridor Zuid voor goederenstromen

richting Antwerpen en Zuid-Europa.

- De capaciteit van Railterminal Tilburg dient optimaler te worden benut

en in combinatie met Barge Terminal Tilburg nog meer te worden

ingezet in verhoging van de modal shift.

Er is tevens sprake van een ‘Digital Supply Chain-programma’. Dat

moet een bijdrage leveren aan het versterken van de digitalisering in

de Topcorridor.

Veel van de punten uit de REA zijn steevast terug te vinden in de programma’s

van MCA Brabant. Het ligt voor de hand dat MCA Brabant

aan deze acties ook de komende jaren een bijdrage zal leveren.

Draaischijf Tilburg. Budel-Vossenberg met 24 TEU-schepen, Loven-Vossenberg per truck of 32TEU-schepen,

Vossenberg-Moerdijk 112 TEU-schepen, bijladen Moerdijk-Rotterdam tot aan 224/280 TEU. Tevens

directe verbinding Tilburg-Antwerpen met 112 TEU-schepen.

MCA jaarverslag 2017 11


LOKAAL/REGIONAAL

West Brabant in 2017 Logistieke Hotspot van Nederland

West-Brabant werd in 207 andermaal uitgeroepen tot de nummer

1 Logistieke Hotspot van Nederland. Al driemaal eerder

was deze regio de nummer 1, de laatste keer in 2012. De huldiging

van West-Brabant vond plaats op 16 mei in Dordrecht.

Vier jaar lang was de regio Venlo-Venray de nummer 1 Logistieke

Hotspot. In 2014 en 2015 was de nummer 2 de regio Tilburg-Waalwijk.

West-Brabant – met als logistieke pijlers Breda, Roosendaal,

Bergen op Zoom en Moerdijk – moest genoegen nemen met de

derde plaats. Vorig jaar passeerde West-Brabant Tilburg-Waalwijk

echter en dit jaar liet het ook Venlo-Venray achter zich. De beoordeling

vond plaats op basis van een enquête. De jury bestond uit

31 experts: logistiek vastgoed-ontwikkelaars, makelaars, locatie-adviesbureaus,

logistiek dienstverleners en verladers.

Voor het bepalen van de ranking van logistieke hotspots van Nederland

worden diverse regio’s aan de hand van een online enquête

vergeleken op basis van zes criteria:

1. beschikbaarheid van geschikt personeel

2. beschikbaarheid van voldoende bouwgrond en geschikte panden

3. medewerking van overheid/ gemeenten

4. inzetbaarheid en motivatie van medewerkers

5. aanwezigheid van goede infrastructuur

6. bereikbaarheid van logistieke knooppunten

31 Experts, logistiek vastgoed ontwikkelaars, makelaars, locatie adviesbureaus,

logistiek dienstverleners en verladers beoordeelden dat

West-Brabant en Venlo-Venray op basis van de eerste 3 criteria gelijk

scoorden. De betere score van West-Brabant op de 3 laatste criteria

gaf de doorslag.

ROOSENDAAL

Beperkingen

Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal – sinds 2017 bestuurslid

van MCA Brabant – maakt zich sterk voor de logistieke

sector in West-Brabant: “Geweldig om na 5 jaar weer de logistieke

hotspot van Nederland te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we met ons

regionale, logistieke programma en de unieke samenwerking tussen

ondernemers, onderwijs en overheid in Connected West-Brabant,

deze positie de komende jaren zullen versterken en uitbouwen.”

Connected is een samenwerkingsverband waarin sinds maart elf

West-Brabantse logistiek dienstverleners, zes West-Brabantse

werkgelegenheidsgemeenten, de regionale MBO- en HBO-onderwijsinstellingen,

TKI Dinalog en REWIN West-Brabant samenwerken.

BERGEN OP ZOOM

Akkoord over buitendijkse

terminal

In 2017 bereikten de gemeente Bergen op Zoom en de eigenaar

van de Markiezaat Container Terminal (MCT) een akkoord over een

nieuwe buitendijkse containerterminal. Het terrein van de nieuwe terminal

verkocht de gemeente aan MCT voor 1,1 miljoen euro. De

verwachting is dat de nieuwe terminal in 2019 in gebruik kan worden

genomen. De huidige terminal aan de Vierlinghweg stamt van 2008

en nadert de grens van de capaciteit. Momenteel slaat MCT 65.000

containers over. Op de terminal ten zuiden van de Burgemeester Peterssluis

kan meer worden overgeslagen. De kosten van de aanleg

van de nieuwe terminal worden geschat op € 20 tot 25 miljoen.

De gemeente verwacht dat de verplaatsing een boost zal geven aan

bedrijven op de bedrijventerreinen Noordland en Theodorushaven.

oosendaal heeft met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf

I en II zeer succesvol grote logistieke bedrijvigheid aangetrokken.

Dit is al jaren aanleiding om multimodale containeroverslag

in Roosendaal te overwegen. Het Mark-Vlietkanaal en de Nieuwe

Roosendaalse Vliet zijn met vaarklasse II niet echt geschikt om in

te zetten op multimodaal vervoer over water naar Roosendaal. Ook

het gebruik van spoorvervoer is met de aanwezige spoorinfrastructuur

niet ondenkbaar. MCA Brabant voerde in 2017 enkele gesprekken

met de gemeente Roosendaal over een multimodale overslagvoorziening.

MCA Brabant moest concluderen dat gezien de ligging

van Roosendaal ten opzichte van Moerdijk en Bergen op Zoom,

de beperkte vaarwegklasse en de bestaande spoorinfrastructuur

er geen goede kansen zijn voor een dergelijke voorziening in de

nabijheid van Borchwerf.

MCA jaarverslag 2017 12


LOKAAL/REGIONAAL

WAALWIJK

Aanleg nieuwe haven vertraagd

In Waalwijk is de ontwikkeling van de nieuwe haven buiten de

sluis vertraagd doordat de aanbesteding uiteindelijk geen gegadigden

heeft opgeleverd, die binnen de bandbreedte het project

konden of wilden realiseren.

De gemeente heeft besloten zelf opdrachtgever te worden van de

aanleg van de nieuwe haven. De procedure voor een Milieu Effect

Rapportage is inmiddels opgestart. Op 30 november 2017 is het

voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

De gemeente Waalwijk streeft naar een minder complexe aanbesteding.

De gronden behorende bij de insteekhaven worden apart

verkocht, het ontwerp wordt door de gemeente opgesteld en aanbesteed.

Het streven is om medio 2018 te starten met de aanbesteding.

In het najaar 2018 zijn de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure

dan bekend. Inmiddels groeit het containervervoer naar

en van de bestaande binnendijkse haven licht en zijn de logistieke

activiteiten rondom Waalwijk toegenomen, onder andere met de

komst van een groot warehouse van Bol.com.

NOORDOOST-BRABANT

Vijfsterren Logistiek streeft naar nog

meer oog voor binnenvaart

In het samenwerkingsverband Vijfsterren Logistiek bundelen de verschillende

logistieke platforms in de regio Noordoost-Brabant de

krachten. Eén van de doelen van Vijfsterren Logistiek is de verbetering

van (het gebruik van) de infrastructuur en groei van goederenvervoer

over water en spoor. Voor het multimodaal vervoer zijn Cuijk,

Oss, Veghel en Den Bosch belangrijke knooppunten. Vooral het

vervoer over water heeft de aandacht van Vijfsterren Logistiek maar

OOST-BRABANT

Terminal De Kempen

de indruk is dat voor velen in de regio nog geldt: “onbekend maakt

onbemind”. Daarom is met het MCA het idee ontwikkeld om in 2018

onder het motto “Toekomst voor Multimodaal Goederenvervoer in

Noordoost Brabant” inzicht te gaan verschaffen in de sterktes en

zwaktes en kansen en bedreigingen voor multimodaal goederenvervoer

in Noordoost Brabant. Meer inzicht moet uiteindelijk tot acties

leiden ten faveure van multimodaal goederenvervoer.

Terminal De Kempen is gesitueerd bij Budel (gemeente Cranendonck) op enige afstand van Weert, in Brabant, op een steenworp van

de grenzen met België en Limburg. Sinds april 2017 vaart het schip De Kempen (vaarklasse II) met containers tussen Budel en Tilburg

twee tot driemaal per week heen en weer.

In 2017 werden uitbreidingsplannen

voor de terminal met de gemeente

en omgevingsdienst uitgewerkt. Het

MCA was sparringpartner voor terminal

De Kempen bij het opstellen van

de uitbreidingsplannen. Mogelijk zal in

2018 de terminal intensiever worden

gebruikt als zowel bulk als containers

met (elektrisch voortgestuwde) schepen

tussen Budel en Antwerpen worden

vervoerd in plaats van over de weg

zoals nu nog het geval is.

In het hoofdstukje over duurzaamheid

op pagina ? is al gewezen op de bouw

van vijf nieuwe kempenaars (52 bij

6,70 meter) die door middel van batterijen

worden aangedreven.

De opening van terminal De Kempen was groot feest voor de betrokkenen.

MCA jaarverslag 2017 13


LOKAAL/REGIONAAL

EINDHOVEN

Kennissessies over logistiek

Om bestuurders en ambtenaren in de stad en de regio Eindhoven

meer deskundig te maken inzake de logistieke mogelijkheden

in de regio werden in 2017 door MCA Brabant kennissessies

over logistiek voor hen georganiseerd.

De sessies vonden plaats na overleg met de ambtelijke staf en de

portefeuillehouder Visser van de Metropoolregio Eindhoven (MRE).

Tijdens deze kennissessies hielden MCA, de havenmeester van

Eindhoven en Rijkswaterstaat presentaties, waarna interactief werd

ingegaan op de situatie in en om Eindhoven. Opvallend daarbij was

dat er aanzienlijk meer belangstelling was voor eventuele overlast

dan voor ‘het faciliteren van goederenvervoer ter verbetering van de

economische dynamiek’. Bijvoorbeeld bij multimodaal goederenvervoer

lag de nadruk op de overlast door vervoer over het spoor.

Intensiever overleg tussen MCA Brabant en de ambtenaren en bestuurders

moet vervoer over water te stimuleren.

Er is in het voorjaar van 2017 een app gelanceerd door Eindhoven,

waardoor steeds in real time kan worden gezien welke schepen waar

varen. Dit komt de veiligheid ten goede, met name op het Beatrixkanaal.

Eindhovens wethouder Jannie Visscher vertelde in de media bij

de introductie van die app dat investeren in en betere benutting van

de vaarwegen een gezamenlijke verantwoording van bedrijfsleven en

overheid is.

SON EN BREUGEL

Voorlopig geen ROC Ekkersrijt

MCA Brabant voerde in het najaar van 2017 een bespreking met de directie van A. Jansen BV in

Son, het bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met recycling en transport. Al enkele jaren wordt

gesproken over de mogelijkheid van een overslagfaciliteit, ROC Ekkersrijt in Son en Breugel. De

conclusie van het overleg met MCA Brabant is dat zonder wijziging van de vaarweg de grote

potentie van de firma Jansen om over water te vervoeren niet benut zal worden. Onbalans van

de in- en uitgaande stromen en de kostprijs vanwege vaarklasse II in plaats van klasse IV zijn

volgens de directie de belangrijkste factoren, waarom een noodzakelijke grote investering voor

een laad- en loskade niet loont.

In 2017 hebben MCA Brabant en de stichting BERZOB op een bijeenkomst in het provinciehuis,

genaamd ‘Practical Knowledge Café’ over Beter Benutten-projecten in Brabant voorbeelden van

samenwerking binnen BERZOB gepresenteerd.

HELMOND

Sluizen aanpassen, bedrijven niet verplaatst

De gemeente Helmond had vorig jaar al besloten de sluizen 8 en 9 in de

Zuid-Willemsvaart te vervangen door nieuwe sluizen. De verkenningen

om de 2 mengvoederbedrijven uit de binnenhaven te verplaatsen bleek

uiteindelijk geen haalbare kaart te zijn. Verder wilde de gemeente Helmond

uit bezuinigingsoverwegingen de bedieningstijden van bruggen

en sluizen beperken. In overleg met de twee betrokken ondernemingen

in Helmond, die afhankelijk zijn van de aan- en afvoer over water For

Farmers en Voergroep Zuid, is in de zomer 2017 een proef gehouden

met de beperkte bediening. Met enkele aanpassingen werden daarop

de bedieningstijden aangepast. Verder heeft MCA Brabant de gemeente

Helmond geadviseerd om met Rijkswaterstaat contact op te nemen over

mogelijke bediening op afstand bij vervanging van de sluizen.

MCA zal betrokken zijn bij de evaluatie van de proef met de aangepaste

bedieningstijden van de sluizen.

MCA jaarverslag 2017 14


LOKAAL/REGIONAAL

OSS

Oss tri-modaal op 8,5 hectare

Een tri-modale terminal met een oppervlakte van 8,5 hectare.

Dat kan OCC in Oss realiseren aan het Burgemeester Delenkanaal.

Een ontwikkeling die mogelijk is geworden door het verwerven

van het tussenliggende terrein tussen de containerterminal

en de reeds beoogde uitbreiding van OCC. Het terrein was

van Gebr. Gerrits Metaalrecycling.

Begonnen is met de milieuvergunning-aanvraag voor de doorontwikkeling

van de containerterminal. Met Oss en het ministerie van

Infrastructuur & Waterstaat werd al overeenstemming bereikt over de

inzet van DUB-gelden (decentralisatie-uitkering Bodem).

OCC nam in 2017 een nieuw kantoor in gebruik en tevens twee loodsen

op de containerterminal.

In de eerste helft van 2017 groeide het spoorvervoer met tien procent,

mede dankzij de export naar China, maar dat werd in de tweede

helft van 2017 tenietgedaan door de exportbeperkingen naar

China. Minder gunstig verloopt een mogelijke realisatie van een grote

mestverwerking op het terrein van de Osse Overslagcentrale. De

mestverwerking kan leiden tot een enorme groei van het multimodaal

vervoer. De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant zijn respectievelijk

tegen en voor de vestiging van deze fabriek.

Zowel vervoer over water als over spoor naar Oss heeft de aandacht

van het MCA. MCA Brabant onderzocht samen met een plaatselijke

ondernemer de (subsidie)mogelijkheden om een mobiele puinbreker

(op een ponton) in de markt te zetten.

‘S HERTOGENBOSCH

Logistieke ontwikkelingen in Den Bosch

MCA Brabant heeft in 2017 overleg gevoerd en advies uitgebracht

over de ontwikkeling en uitgifte van natte kavels op bedrijventerrein

De Brand. Gezien (te ontwikkelen) alternatieven elders in de regio lijkt

een investering om watergebonden bedrijven aan te kunnen trekken

erg risicovol.

Op het bedrijventerrein De Rietvelden hebben Heineken, de gemeente

Den Bosch en energieproducent RWE ruim zeven hectare grond

verkocht aan WPD (Warehouses With Brains). WPD gaat de kavel

herontwikkelen. Volgens MCA Brabant ontstaan hiermee kansen

voor grootschalige logistiek en meer gebruik van vervoer over water.

Een andere ontwikkeling in den Bosch betreft de containerterminal

van BCTN. Die is gevestigd op het Smart Hub terrein, samen met

Spierings Smart Logistics, een logistieke dienstverlener en tevens

regisseur van het Smart Hub concept. BCTN werkt met Spierings

samen om de afstand tussen magazijn en schip zo klein mogelijk te

houden. Door deze samenwerking is er een snellere doorlooptijd op

de terminal mogelijk zonder gebruik van vrachtauto’s over de openbare

weg. MCA Brabant gaat met BCTN en Nedcargo in overleg

over de implementatie van duurzamer vervoer via de binnenvaart van

en naar Den Bosch.

MCA jaarverslag 2017 15


LOKAAL/REGIONAAL

VEGHEL

Veghel kende in 2017 verdere groei van

aan- en afvoer over water

Na de opening van het Máximakanaal in 2015, begon een periode

van groei in de af- en aanvoer in 2016 en in 2017. Het Máximakanaal

en de Zuid-Willemsvaart worden steeds beter benut.

In 2017 was die groei iets meer dan twee procent ten opzichte van

2016. Het containervervoer groeide tussen 2012 en 2017 ruim 55

procent. Tien procent van 2016 naar 2017.

Er waren in 2017 wel problemen met de beschoeiing van het Maximakanaal.

Op enkele plaatsen schoven de basaltblokken van de

kant het water in. Tijdelijk werd de snelheid op het kanaal teruggebracht.

De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels voltooid.

Jaarlijks laden en lossen circa 4.000 beroepsvaartuigen in de havens

van Veghel. Er is een tendens naar steeds grotere schepen, waardoor

het aantal schepen afneemt.

Beter benutten door efficiënte sluisbediening

Beter benutten van de infrastructuur kan ook door een meer efficiënte

sluisbediening. Een vaarweg die 24 uur per dag beschikbaar is,

kan meer scheepvaart verwerken of aantrekken. Een 24-uurs bediening

is kostentechnisch aantrekkelijker als de bediening op afstand

gebeurt en centraal is geregeld. MCA heeft een position paper opgesteld

ter ondersteuning van de overwegingen van de beheerders

van kunstwerken over hoe zij in de toekomst de sluisbediening in

willen richten.

Rijkswaterstaat heeft in Zuid-Nederland voor veel vaarwegen al een

centrale bediening ingericht in de centrales in Tilburg en Maasbracht.

MCA Brabant heeft met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland afgesproken

een handelingsperspectief op te stellen, waarmee beheerders

van kunstwerken vroegtijdig kennis kunnen maken met de problematiek

rondom centrale bediening.

Niet alle kunstwerken in Brabant worden beheerd door Rijkswaterstaat.

MCA Brabant bevordert daarom de samenwerking tussen

Rijkswaterstaat en andere beheerders om tot een zo effectief mogelijke

(centrale) bediening van de kunstwerken te komen.

Die samenwerking is ook noodzakelijk met de binnenvaart en verladers,

om mogelijk te komen tot bijvoorbeeld een vraag-gestuurde

bediening, zodat de bediening optimaal wordt afgestemd op de logistieke

wensen.

Inzet leader firms voor multimodaal transport

Op initiatief van MCA Brabant hebben de TU Eindhoven en MCA deelgenomen in een discussie bij het European Supply Chain

Forum (ESCF) over het over all programma voor de Fast Moving Consumer Goods (FMCG)-sector.

Namens de Technische Universiteit Eindhoven is professor Ton de

Kok, gespecialiseerd in onder andere supply chain management, betrokken

bij die discussie. Het genoemde programma van het ESCF

staat bekend als ‘Future proof multiplied FMCG value chain’.

THEMA’S

Het programma kent een aantal thema’s, onder andere:

- Data Sharing

- Ontwikkelen van duurzame transportketens,

- Retourladingen.

In Brabant werd een aantal bedrijven – ‘leader firms’ – geselecteerd

om mogelijke programma’s te ontwikkelen om de multimodale keten

uit te breiden en meer modal shift in Brabant te genereren. Het is de

bedoeling om dit samen te doen met de NHTV (school voor internationaal

hoger onderwijs in Breda) en Connekt (onafhankelijk netwerk

voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit). Tevens is het nieuwe

logistieke samenwerkingsverband Logistics Community Brabant

(LCB) erbij betrokken. Dit is het nieuwe centrum voor logistieke bedrijven

in het MKB, die met hulp van kennisinstellingen en het onderwijs

hun bedrijfsvoering willen moderniseren.

MCA jaarverslag 2017 16


Meer samenwerking op het spoor in West-Brabant

Spoorvervoer Brabant verder in de lift

De regionale ontwikkelingsmaatschappij West-Brabant RE-

WIN heeft het initiatief genomen voor het project MORe, dat

door de provincie Noord-Brabant wordt gesteund met 50.000

euro subsidie. De kapitalen in die naam staan voor Moerdijk,

Oosterhout en Roosendaal en het project behelst een meer

effectieve inzet van het aanwezige spoornet in de goederentransporten

van en naar deze West-Brabantse plaatsen.

West-Brabant is in 2017 weliswaar uitgeroepen tot Logistieke

Hotspot nummer 1, maar de inzet van het spoor kan beter. Dat

kan door bundeling van de krachten. In het project MORe zal

Sjoerd Sjoerdsma – ook programmamanager van Nextlogic en

voorheen directeur van Keyrail – optreden als onafhankelijk ketenregisseur.

Onder zijn leiding worden bedrijven bij elkaar gebracht,

die hun spooractiviteiten willen uitbreiden of beginnen. De

verwachting is dat met deze aanpak het goederenvervoer over

spoor van en naar West-Brabant een boost krijgt. De beschikbare

capaciteit op het spoor wordt beter benut.

Betrouwbaar en efficiënt spoorvervoer verbetert de multimodale

bereikbaarheid van bedrijventerreinen. In 2017 kwamen op die

wijze diverse kansrijke vervoersstromen in beeld. Afronding van

MORe is voorzien begin 2018.

MOERDIJK

ProRail heeft in februari 2017 een ‘overbelastverklaring nabije toekomst’

afgegeven voor emplacement Moerdijk en stamlijnen. Na

een capaciteitsanalyse werden drie kansrijke oplossingsrichtingen

in een capaciteitsvergrotingsplan uitgewerkt, die gezamenlijk

voldoende ruimte bieden voor verdere groei van het spoorvervoer.

- Uitbreiding aan de zuidzijde van het emplacement Moerdijk met

één processpoor en één opstelspoor.

- Het herinrichten van de TRS-gebieden (Tijd Ruimte Slot) zodat

door een wijziging van de indeling een aantal specifieke rangeerbewegingen

gelijktijdig kan plaatsvinden.

- Het invoeren van Integrale Planning di bijdraagt aan het efficiënter

besturen van het treinverkeer op Moerdijk.

TILBURG

Naast het succes van de treinverbinding met China (zie pagina 8

van dit jaarverslag) wordt er ook in Tilburg aan andere verbindingen

gewerkt.

Om continuïteit te kunnen garanderen op de vervoersrelatie Tilburg

– Polen kocht GVT Group of Logistics in Tilburg in 2017 de

terminal in Rzepin. Rzepin ligt in het westen van Polen aan de

spoorverbinding Berlijn-Warschau.

Dankzij de betrouwbaarheid van de Portshuttle werd in 2017

voorkomen dat nog meer containers over de weg zouden worden

vervoerd tussen Brabant en de Rotterdamse haven. De uitbreiding

van de railterminal in Tilburg, het binnen kunnen halen van

elektrisch aangedreven locomotieven en de opwaardering van

de Brabantroute ten behoeve van treinstellen met een lengte van

740 meter bieden een basis voor verdere groei.

MCA jaarverslag 2017 17


Organisatorische metamorfose voor organi

De organisatie van MCA Brabant heeft in 2017 een metamorfose

ondergaan. Afscheid werd genomen van enkele belangrijke

leden van zowel het bestuur, de Raad van Advies als de directie.

MCA is er in geslaagd waardige vervanging te vinden, waarmee

de organisatie niet aan kracht heeft ingeboet.

Jan-Renier Swinkels, de CEO van bierbrouwer Bavaria, is Jan Kerkhof

opgevolgd als bestuursvoorzitter van de stichting MCA Brabant.

De nieuwe voorzitter was al enige jaren lid van het bestuur. Hij is

tevens voorzitter van de stichting BERZOB. Bij het jaarcongres van

MCA Brabant op 7 december 2017 bedankt hij namens de stichting

Jan Kerkhof, die zijn voorzittershamer al eerder tijdens een bestuursvergadering

had neergelegd. Het bestuur van de MCA Brabant had

9 november al afscheid genomen van twee prominenten: voorzitter

Jan Kerkhof en lid van de Raad van Advies Peter van der Meij.

De plek in de Raad van Advies van Peter van der Meij wordt ingenomen

door Anton van Beers. De vrijgekomen plaats in het bestuur

van MCA Brabant wordt ingenomen door Jacques Niederer,

burgemeester van Roosendaal, waardoor ook de overheden weer

sterk vertegenwoordigd zijn. Het nieuwe bestuurslid is een bekende

in Brabant. Hij was gemeenteraadslid in Bergen op Zoom en na het

lidmaatschap van de

Tweede Kamer werd

hij in 2002 wethouder

in Breda. Vanaf 2005

werd Jacques burgemeester

van zijn geboorteplaats

Weert.

Sinds januari 2011 is

Anton van Beers en Paul Goris zijn nieuwe

leden van de Raad van Advies.

hij burgemeester van

Roosendaal.

Voorzitter Jan Renier Swinkels (r) dankt bij het jaarcongres de vertrekkende

voorzitter Jan Kerkhof voor zijn verdiensten.

RAAD VAN ADVIES

Anton van Beers en Paul Goris traden in 2017 toe tot de Raad van

Advies van MCA Brabant. Beiden hebben hun sporen meer dan verdiend

in de wereld van de logistiek. Zij vertegenwoordigen respectievelijk

de Brabantse ondernemers en de binnenvaart in de Raad

van Advies. Anton van Beers is dagelijks bestuurslid van VNO-NCW

Brabant Zeeland en Paul Goris is voorzitter van het Centraal Bureau

voor de Rijn- en Binnenvaart. Hij nam de plaats in van Wilco Volker

van het Bureau Voorlichting Binnenvaart.

DIRECTIE

In 2017 benoemde het bestuur een nieuwe directeur van MCA Brabant.

Per 1 januari 2018 is Hendrik-Jan van Engelen benoemd. Hij

volgt Cees van Elk op, die sinds 1 januari 2015 leidinggaf aan MCA

Het nieuwe bestuur en de directie: (vlnr) Jacques Niederer, Jacqueline de Rijk, Jan Renier Swinkels (voorzitter), Hendrik-Jan van Engelen (directeur) en

MCA jaarverslag 2017 18


isatie MCA Brabant

Volg MCA Brabant in

de sociale media

Voor alle betrokkenen bij het multimodale transport door, naar en

vanuit Brabant is het nog eenvoudiger geworden de activiteiten van

MCA Brabant te volgen nu MCA ook actief is op zowel Facebook

als Twitter.

Naast de sociale media blijft MCA Brabant natuurlijk de regelmatig

de website updaten – voor een meer diepgaande analyse van de

ontwikkelingen – en ontvangen alle relevante relaties circa zesmaal

per jaar de nieuwsbrief met onder andere verwijzingen naar de

artikelen op de website.

Roeroverdracht van MCA Brabant. Hendrik-Jan Engelen (l) neemt

roer over van Cees van Elk. Achter hen voorzitter Jan Renier Swinkels.

Brabant. Hendrik-Jan van Engelen is werkzaam als zelfstandig consultant

in havens en logistiek. Tot september 2015 was hij commercieel

directeur van Havenbedrijf Gent NV. Voordien was hij delivery

manager bij Logica Nederland BV, general manager bij APM Terminals

International en in de negentiger jaren van de vorige eeuw

werkte hij bij P&O Nedlloyd en bij Cap Gemini.

SECRETARIAAT

Drs. Suzanne de Laat uit Eindhoven is sinds maandag 27 november

2017 officemanager bij MCA Brabant. Zij vervangt tijdelijk Myriam

van der Broek, die wegens ziekte enige tijd niet in staat is om te

werken.

) en Rob van Gansewinkel.

MCA jaarverslag 2017 19


Stichting MCA

Bezoekadres

Brabantlaan 1

5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Postadres

Brabantlaan 3

5216 TV ‘s-Hertogenbosch

KvK: 17101061

Tel: 073-6104752

Fax: 073-6131054

info@mcabrabant.nl

www.mcabrabant.nl

MCA jaarverslag 2017 20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!