Views
9 months ago

INFORMATIEGIDS 2018

Notulen jaarvergadering

Notulen jaarvergadering d.d. 26 oktober 2017 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. Aangezien het vereiste quorum van leden niet om 20.00 uur aanwezig is, schorst de voorzitter de vergadering conform artikel 16 lid 3 van de statuten en heropent de vergadering om 20.10 uur. De vergadering kan nu gezamenlijk besluiten nemen. De voorzitter, Peter van Eijk, heet de aanwezigen welkom en vraagt om vóór punt 5 van de agenda een toegevoegd agendapunt (te weten: de Kaetelberger van het jaar ) toe te voegen. De vergadering gaat akkoord en daarmee is de agenda vastgesteld. 2. Notulen ledenvergadering 19 oktober 2016. De notulen worden zonder opmerkingen tekstueel of naar aanleiding van, met dank aan de notuliste Ingrid de Rooij, vastgesteld. 3. Inleiding en jaaroverzicht door de voorzitter. Veel leden hebben ook dit jaar deelgenomen aan de competitie. Door stevige inzet van Josette Titulaer en Marcel Goedmakers hebben ook relatief veel jeugdspelers deelgenomen aan de competitie. De deelname aan ander activiteiten was wisselend. Met name de clubkampioenschappen zijn niet meer populair. Wellicht is het tijd om op een andere manier naar tennisactiviteiten te kijken. Naar aanleiding van gesprekken op de ledenvergadering van 19 oktober verleden jaar, is een werkgroep “Toekomst LTC de Kaetelberg” aan de slag gegaan. Betrokken leden hebben veel leden van de Kaetelberg geïnterviewd en deden tijdens een ledenvergadering in het voorjaar verslag. We komen daar bij punt 7 op de agenda op terug. De commissies die zich dadelijk presenteren, hebben opnieuw uitstekend werk verricht. Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat is het echter niet! Aanvulling van leden in de commissies is derhalve hard nodig om alles draaiende te houden. De Kaetelberg is een geweldig mooie en goed gefaciliteerde tennisclub. Top banen die 12 maanden per jaar bespeelbaar zijn, een mooie moderne en goed toegeruste kantine in een mooie groene omgeving die goed onderhouden wordt. Een historie die ons al bijna 40 jaar siert. Laten we die uitgangspunten tegen het licht houden bij het bespreken van een aantal belangrijke aandachtspunten die ons vanavond en in de komende tijd moeten bezig houden. 4. Jaarverslag penningmeester en financiële commissie. De penningmeester Ernest Keulers geeft een toelichting op de financiële situatie van onze vereniging. Het huidige boekjaar is weer de gebruikelijke 12 maanden; de exploitatie met een klein tekort afgesloten en voor het eerst in geschiedenis van onze vereniging hebben we de “schuldervrij-status”bereikt. Een mooie mijlpaal maar allerminst een reden om achterover te kunnen leunen. a.Toelichting op de jaarstukken 2017 Nèt Oèt 2018 28

Zoals reeds aangegeven is door het teruglopend ledenaantal de ontvangen contributie en kantineomzet wederom fors achtergebleven. Doordat we dit boekjaar geen groot onderhoud hebben hoeven plegen voor de banen is deze kostenpost ruim binnen budget gebleven. Ditzelfde geldt voor de kosten aan ons clubgebouw. Ook dit jaar hebben we de sponsoropbrengst van de Plus Benders actie kunnen gebruiken om de banken voor de banen 4 en 5 te vervangen. Daarnaast is er een eenmalige meevaller doordat we een aantal parkeerplaatsen hebben verhuurd aan een aangrenzende onderneming. De vorig jaar verhoogde consumptieprijzen hebben geleid tot een gezondere brutomarge voor de kantine-opbrengst. b. De kascontrolecommissie bestaande uit Paul Dekkers, Anton Bernards en reserve lid Koert Maas, doet verslag van haar bevindingen bij monde van Paul Dekkers. Er is sprake van een goede financiële situatie. De financiële stukken waren goed op orde en hebben de kascontrole commissie goed in staat gesteld haar werk te doen. De commissie heeft de boekhouding en de jaarrekening 2017 gecontroleerd. Er zijn door de commissie geen onrechtmatigheden of onjuistheden geconstateerd. De kascontrole commissie vraagt de leden de jaarrekening 2017 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. De leden verlenen de penningmeester en het bestuur decharge. c. De kascontrole commissie 2018 zal bestaan uit Koert Maas, Paul Dekkers en Anton Bernards reserve lid. d. De penningmeester licht de begroting 2018 toe. Voor dit boekjaar worden er geen grote investeringen verwacht. We hopen dat de teruggang in leden kan worden gestopt waardoor onze inkomsten stabiliseren. Overigens gaan we er in de begroting voor het komende jaar van uit dat de inkomsten en uitgaven in lijn liggen met het huidige boekjaar. Door niet verder af te schrijven op ons clubgebouw kunnen we een reserve creëren, voor de op termijn noodzakelijke vervanging van onze speelvelden. De contributie laten we ongewijzigd om niet nog meer leden te verliezen. De leden stemmen in met de gepresenteerde begroting. e. De contributie en consumptieprijzen wijzigen in 2018 niet. Toegevoegd agendapunt: Kaetelberger van het jaar. Iemand met bijzondere verdiensten, iemand die dienstbaar is aan de visie van de Kaetelberg: Voor en door leden. Het is zeer zeker op de Kaetelberger van dit jaar meer dan van toepassing. Hij, ja het is een man, heeft mee gepland, is vaak ingesprongen waar nodig, heeft letterlijk de vuile vaat gedaan, is gastvrij geweest en dat al bijna 25 jaar lang. Beste mensen, ik heb het natuurlijk over Erik van Rijn die al bijna 25 jaar lang lid is van de kantinecommissie. Erik is daarmee een geweldig voorbeeld. Zo willen we toch graag dat alle leden zich inzetten!? Terecht zijn vanavond alle spotlights op Erik gericht. Erik worden bloemen en de oorkonde van de Kaetelberg aangeboden. 5. Verslagen en plannen van de diverse commissies. Nèt Oèt 2018 29

informatiegids voor senioren - Houten
Informatiegids Conferentiecentrum en ... - Bouw & Infra Park
Informatiegids voor patiënten met follIculaIr lymfoom - Belgian ...
Informatiegids van de Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen
SVVN Informatiegids Seizoen 2011-2012
nieuw_coalitieakkoord_2014-2018
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018
beleidsplan-2015-2018
Seizoensbrochure concertseries 2017 | 2018
ZEST #04-2018