Views
8 months ago

INFORMATIEGIDS 2018

Gerard Janssen stelt

Gerard Janssen stelt vervolgens de commissie voor en licht het programma van 10 december nader toe. Alle leden ontvingen een mail met een uitnodiging en verzoek tot aanmelden. Er zijn vanavond ook intekenlijsten aanwezig. Gerard vraagt aan iedereen de aandacht om in te tekenen. Het bestuur stelt op basis van gereserveerde middelen €3500,- beschikbaar. Zou er meer belangstelling zijn dan 200 mensen dan zal het beschikbare budget tekort schieten. Het bestuur zal dan garant staan voor aanvulling. 7. Toekomst Kaetelberg. a. Aftreden van de voorzitter, Peter van Eijk. Elf jaar geleden ben ik door Gert-Jan Maessen tijdens de tennislessen van onze dochters benaderd met de vraag of ik voorzitter wilde worden van de Kaetelberg. Ik was op dat moment nog geen lid, mijn dochters wel. Betrokkenheid binnen de club was dus beperkt. Affiniteit met de tennissport was er wel. Ik tennis vanaf mijn vijftiende. Hoewel ik mij vereerd voelde en dat nog steeds voel, heb ik even nagedacht. In de woonkamer van Harald Janssen vond een vervolggesprek plaats. Ik heb aangegeven het voorzitterschap of althans de voordracht naar de leden graag te willen accepteren mits ik de rol van voorzitter kon invullen met een belangrijke uitvoerende taak van andere leden van het bestuur en commissievoorzitters. Het feit dat ik elf jaar voorzitter van deze mooie club mocht zijn, geeft aan dat dit mogelijk was door de samenwerking en inzet van mijn mede-bestuurders. Het zijn in de loop van de jaren heel wat mensen geweest waarmee ik mocht samenwerken. Met veel plezier en trots ben ik al die jaren voorzitter geweest. Trots, vooral op wat we samen binnen de club presteerden, trots op de mooie accommodatie waar we van profiteren, trots op de samenwerking. Twee jaar geleden heb ik kenbaar gemaakt in 2017 te willen stoppen als voorzitter. Ik denk dat het goed is als er afwisseling is, nieuw bloed komt. Ik heb steeds gedacht dat het toch mogelijk moet zijn om binnen deze club een opvolger te vinden. Regelmatig heb ik aangegeven dat ik zou aftreden en me niet meer verkiesbaar zou stellen op de ledenvergadering van oktober 2017. Ik heb ongeveer vijfendertig mensen persoonlijk benaderd. Zelf mensen buiten onze club heb ik gevraagd voor het voorzitterschap. Ik kan jullie echter geen opvolger presenteren. Dat doet pijn. Het is een naar gevoel dat ik de mooie voorzittershamer niet kan doorgeven. Ik vind dat alle leden daar verantwoordelijk voor mogen en moeten zijn. Elf jaar voorzitterschap is niet nodig, maar voor een kortere, roulerende, periode moet het toch mogelijk zijn een voorzitter te benoemen. Ik heb het als een eer gezien, ik heb er samen met mijn medebestuurders veel plezier aan beleefd, ik heb er veel van geleerd. Ik dank jullie heel erg voor de mooie samenwerking en het vertrouwen in de afgelopen jaren! Peter treedt af, wordt bedankt en krijgt bloemen aangeboden. b. Bestuurlijke toekomst. Peter van Eijk: Met mijn aftreden en geen opvolger wordt het bestuur erg smal. Het was na het aftreden van Nèt Oèt 2018 34

onze secretaris Ingrid de Rooij al onvolledig. Er ontstaat nu een dilemma dat het voortbestaan van onze vereniging raakt. Er is statutair een bestuur nodig bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter. Er zijn leden geweest die stelden dat het bestuur wellicht breder in samenstelling moet zijn. De keuze voor een bestuur bestaande uit drie leden is een bewuste keuze geweest. Een keuze op basis van duidelijke scheiding van taken en bevoegdheden. Leden inzetten op basis van kwaliteit. Leden die uitvoerend willen werken, inzetten binnen de commissies. Leden die bestuurlijke verantwoording willen nemen, inzetten in het bestuur. Onze huidige commissie voorzitters willen ook geen van allen toetreden tot het bestuur. Voor de secretaris is ook nog geen opvolger gevonden. Meer bestuurders aantreden, lijkt mij geen optie. De financiële middelen nemen af. Er is voorlopig nog geen probleem maar de vergrijzing neemt toe, een dalend aantal leden en verminderde inkomsten vragen om een meerjarig perspectief. Het voortbestaan en de vorm waarin zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. In de wintermaanden heeft een initiatiefgroep door middel van interviews hard gewerkt aan een toekomstvisie van onze club. De ideeën en wensen zijn erg goed, een rijke bijdrage. De uitvoer is nog niet gerealiseerd. De vraag of de club zelfstandig kan voortbestaan dient zich aan. Het fenomeen van een werkgroep die nadenkt over de bestuurlijke toekomst en inrichting lijkt mij een passende tussenstap. Ik zal geen deel uit maken van deze werkgroep. Wie gaat de kar trekken? De gemeente Venlo heeft faciliteiten om te ondersteunen. Het initiatief moet vanuit de club komen. Laten we onze krachten en vooral de kwaliteiten van onze club benutten en van daaruit naar de toekomst kijken zonder enig voorbehoud. Het woord is aan jullie. Na deze woorden van Peter van Eijk ontstaat een gesprek tussen de leden dat er toe leidt dat er twee leden zijn die als kartrekker van de werkgroep gaan fungeren: Hans Janssen en Anton Bernards. Ernest Keulers, spreekt als penningmeester maar vooral als enig overgebleven bestuurslid zijn zorgen uit. Hij wil en zal niet alle bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich nemen. Het laatste jaar heeft hij naast het penningmeesterschap ook al inhoud gegeven aan het secretariaat. Hij past ervoor om nu ook de rol van voorzitter in te vullen. Hij vraagt aan de leden per direct de taak van secretaris in te vullen. De vergadering wordt voor 15 minuten geschorst. Om 22 uur wordt de vergadering hervat. Er hebben zich ook nog andere leden voor de werkgroep gemeld: Leon Wienen, Harald Janssen, Jan van Tulder. Marga Kuijpers neemt de afweging nog even in beraad. Samen met penningmeester Ernest Keulers gaat de werkgroep zich buigen over de bestuurlijke toekomst. De commissievoorzitters ondersteunen de werkgroep. Het voorstel dat de commissievoorzitters het voorlopige bestuur vormen, wordt door de voorzitters afgewezen. Paul Dekkers presenteert namens de groep die ontstaan is uit de werkgroep “Toekomst Kaetelberg” de voornemens, acties en planning. Paul wijst erop dat we een bijzondere mooie club zijn. Een gevoel van trots moeten we samen uitdragen. Er liggen kansen om zaken op te pakken en aantrekkelijk te zijn voor (nieuwe) leden en sponsoren. Het logo verdient aandacht, de website kan aangepast worden met een lay-out waarin de Kaetelberg beter herkenbaar is, bewegwijzering moet verbeteren. Nieuwe leden moeten zich welkom voelen. Deze en andere voorbeelden wil de werkgroep uitwerken. Vóór 1 februari 2018 vindt er een presentatie aan de leden plaats van de resultaten van de werkgroepen. Met deze afspraak wordt de vergadering met dank aan alle aanwezigen gesloten. Nèt Oèt 2018 35

informatiegids voor senioren - Houten
Informatiegids voor patiënten met follIculaIr lymfoom - Belgian ...
Informatiegids van de Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen
Informatiegids Conferentiecentrum en ... - Bouw & Infra Park
SVVN Informatiegids Seizoen 2011-2012
nieuw_coalitieakkoord_2014-2018
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018
beleidsplan-2015-2018
Seizoensbrochure concertseries 2017 | 2018