Views
9 months ago

Programma Koningsdag 2018

Programma Koningsdag 2018

Aubadeliederen 1 Het

Aubadeliederen 1 Het Wilhelmus Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar ’t aller stond de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. 2 Een lied van Koppelstok In naam van Oranje, doe open de poort! De watergeus ligt aan de wal: De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord Hij vordert Den Briel of uw val Dat is het bevel van Lumey, op mijn eer En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer De watergeus komt om Den Briel! (2x) De vloot is met vijfduizend koppen bemand De mannen zijn kloek en vol vuur Een ogenblik nog en zij stappen aan land Zij wachten bericht binnen 't uur Gij moogt dus niet dralen, doe open de poort! Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord Bezit van de vesting Den Briel! (2x) Komt, geeft de verzeek'ring, 'k moet spoedig terug De klok heeft het uur reeds gemeld Ik zeg 't u, geeft gij mij de sleutels niet vlug Dan is reeds uw vonnis geveld De wakkere Geuzen staan tandknersend daar Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar En zweren: de dood of Den Briel! (2x) Hier dringt men naar buiten, daar schoolt men bijeen En spreekt over Koppelstoks last: De stad in hun handen of anders den dood... 't Besluit tot het eerste staat vast! Maar nauw'lijks is hiermee de veerman gevleid Of Simonsz. de Rijk heeft de poort gerammeld En zo kwam de Geus in Den Briel! (2x) 3 Oranje medley 5 De Zilvervloot Voor u wel bekende melodieën. zing ze uit volle borst mee. Heb je van de zilveren vloot wel gehoord, De zilveren vloot van Spanje. Die hadden er veel Spaanse matten aan boord En appeltjes van Oranje! Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein, Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot: Die heeft gewonnen de zilveren vloot Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot. Zei toen niet Piet Hein met een aalwaerig woord: Wel jongentjes van Oranje, Kom, klim ‘reis aan dit of dat Spaanse boord En rol me de matten van Spanje! Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein, Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot: Die heeft gewonnen de zilveren vloot Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot. 20

4 Waar de blanke top der duinen Waar de blanke top der duinen Waar de blanke top der duinen Schittert in de zonnegloed En de Noordzee vriend’lijk bruisend Neerlands smalle kust begroet Juich ik aan het vlakke strand: (bis) 'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis) Waar de blanke deugd der vaad'ren Nog een gastvrij plaatsje vindt En de vrede in huis en harten Vorst en Volk tezamen bindt juich ik, 't zij op veld of strand: (bis) 'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis) Waar onze ouders werken, zwoegen En ons leiden tot de deugd Waar wij door hun trouwe zorgen Wijsheid garen in de jeugd Daar klinkt 't lied van elke kant: (bis) 'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis) 6 In een blauwgeruite kiel Draaide hij aan ’t grote wiel De ganse dag Maar Michieltjes jongenshart Leed ondragelijke smart A ach, a ach, a ach, a ach Als matroosje vlug en net Heeft hij voet aan boord gezet Dat hoorde zo In een blauw geruite kiel Naar Oostinje, naar de West Jongens dat gaat opperbest Hojo, hojo, hojo, hojo Daar staat Hollands admiraal Nu een man van vuur en staal De schrik der zee ’T is een Ruiter naar den aard Glorierijk zit hij te paard Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee! 7 Neerland en Oranje Wijze: Land of Hope and Glory Neêrland, o mijn Neêrland, op de kaart slechts klein, 't Land van mijne liefde zult gij altoos zijn. En wanneer uw vrijheid bruut werd aangerand, Hield ge met Oranje trouw en moedig stand, Hield ge met Oranje trouw en moedig stand. Neêrland en Oranje, één in vreugd' en rouw, Altoos bleef Oranje 't volk van Neêrland trouw, Altijd stond Oranje pal voor Nederland, God bescherm Oranje en ons vaderland, God bescherm Oranje en ons vaderland 21

programma%2018%20april%202013
nieuw_coalitieakkoord_2014-2018
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018
beleidsplan-2015-2018
Burggrave september 08 2018
Burggrave juni 06 2018
Binnendijks 2018 49-50
REZ Catalogus 2018
Internship AFC AJAX 2018
Mega Jef (januari - augustus 2018)
Burggrave juli-augustus 07 2018