Views
7 months ago

1104_HKM_HWN_wk15_2018

11 april

11 april 2018 www. .nl pagina 6 Groep de Mos: geef basisschool De Zonnebloem haar oversteekplaats terug Den Haag-West - “Hoe moeilijk kan het zijn?” verzucht raadslid Jelle Meinesz van de Haagse lokale partij Groep de Mos / Hart voor Den Haag. “Basisschool De Zonnebloem bij de Zonnebloemstraat in de Bloemenbuurt had ooit een eigen zebrapad. Die moet gewoon terugkomen. De leraren willen het, de ouders willen het en de buurt wil het. Waar wachten we nog op? De veiligheid van kinderen gaat boven alles,” aldus Meinesz. Naar aanleiding van een petitie en eerdere schriftelijke vragen eind vorig jaar gaf het stadsbestuur aan dat er klinkers zouden komen en een schoolzone-markering. Dat zou de omgeving van de basisschool veilig genoeg maken. Meinesz, die zelf nog een tijd klaar-over is geweest bij het zebrapad, is het daar niet mee eens. Hij ziet met eigen ogen dat de problemen niet zijn opgelost. Schriftelijke vragen: Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Meinesz (Groep de Mos / Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad: 1) Bent u bekend met de nieuwe situatie na de aanpassingen in het kader van de verkeersveiligheid aan de Zonnebloemstraat bij OBS De Zonnebloem (RIS298239)? 2) Bent u, net als de buurt en school, van mening dat de aanpassingen wat betreft Meinesz: “De situatie is met geen haar verbeterd. Auto’s rijden nog steeds te hard. Met een zebrapad geven we aan dat hier kinderen kunnen oversteken. Daarnaast moet er een Kiss & Ride-plek komen zoals de school ook wil; daarmee voorkom je opstoppingen door mensen die hun auto dubbel parkeren.” Volgens de partij zijn het zebrapad en de Kiss & Ride-plek twee prima oplossingen die de school eerder zelf heeft aangedragen in een petitie. De partij stelt daarom schriftelijke vragen om het onderwerp nogmaals onder de aandacht te brengen bij het College. Den Haag-West - Recruiters kunnen mensen aan een mooie nieuwe betrekking helpen. Maar daar moet je ze dan wel een bee tje bij helpen, adviseerde Dennis Smits de deelnemers aan zijn workshop ‘Waarop zoeken recruiters?’ die hij bij het Netwerkcafé Den Haag gaf. Een passend antwoord waarmee iedereen blij gemoed uit de voeten kan, zei hij niet te kunnen geven. Het hangt maar net van de omstandigheden af waarin een recruiter zoekt. Moet hij uit velen de meest geschikte kandidaat kiezen dan gaat de baan naar iemand die het best voldoet aan de eisen van de opdrachtgever voor de speurtocht. Die kwalificatie blijkt volgens Smits het best uit het curriculum vitae oftewel het cv waarin alle bijzonderheden bij voorkeur puntsgewijs staan vermeld. Motivatiebrieven kunnen recruiters in Smits’ beleving daarom soms minder boeien. Het wordt anders wanneer maar enkele mensen het aangeboden werk lijken te kunnen doen. Dan wordt het puzzelen voor de recruiter om een kandidaat te vinden die hij met goed fatsoen kan voorstellen. Foto: PR Dienstverlening De recruiter doet dat allemaal in opdracht van een onderneming. Die betaalt voor deze dienstverlening en bepaalt dus wie de mooie nieuwe betrekking krijgt. Oftewel: de recruiter selecteert maar beslist niet wie er in dienst komt. Wie een gooi naar de nieuwe baan wil doen moet zich verkopen als de oplossing voor het probleem waar de recruiter op dat moment mee zit: de juiste persoon voordragen. Smits vergelijkt het met het televisieprogramma Idols waar de kandidaten telkens goed genoeg een liedje moeten zingen om weer een ronde verder te komen. verkeersveiligheid niet voldoende hebben opgeleverd omdat er nog steeds te hard wordt gereden en omdat auto’s dubbel staan geparkeerd waardoor onveilige situaties ontstaan? Zo neen, waarom niet? 3) Bent u bereid nogmaals naar de situatie te kijken en onder andere het door de school zelf voorgestelde zebrapad terug te brengen en een Kiss & Ride-plek aan te leggen bij de Daal en Bergselaan? Zo neen, waarom niet? Recruiter moet een beetje worden geholpen om nieuwe baan te geven In de banencaroussel zoals die in het netwerk van LinkedIn draait bepalen zoektermen of een gegadigde naar de volgende ronde gaat. De praktijk leert Smits dat mensen nogal eens nietszeggende containerbegrippen gebruiken om hun kwalificaties aan te prijzen. Ze noemen zich bijvoorbeeld ‘expert’, ‘flexibel’, ‘creatief’ of ‘gemotiveerd’. “In de top 10 van termen waarop wordt gezocht in LinkedIn staat niet één van deze termen”, zegt Smits. En dat is omdat ze recruiters in zijn woorden niet helpen en niet triggeren. “Jammer, want dit is nu net de groep die LinkedIn gebruikt om mensen te zoeken.” Anderen maken er overigens ook veel gebruik van; de reden dat iedereen er naar zijn mening goed aan doet het profiel bij te houden en regelmatig te kijken wat anderen op LinkedIn zoal bezighoudt. Voorbeeld Het volstaat niet meer om jezelf te onderscheiden met alleen een woord als ‘flexibel’. Daar moet dan altijd een sprekend voorbeeld op volgen van hoe flexibel iemand zich een keer heeft getoond zodat bijvoorbeeld een recruiter besluit: deze kandidaat wordt het en niemand anders. Zo’n voorbeeld is een verhaal met een kop en een staart waarin iemand die zich flexibel noemt uitlegt waarom dat woord op hem van toepassing is en hoe goed dat in een bepaald geval heeft uitgepakt. Zulke verhalen vertelt iedereen de hele dag door, zegt Smits. Maar zodra ze in een sollicitatie worden opgevoerd krijgen ze een heel ander karakter. Ze kunnen namelijk zomaar het verschil bepalen tussen wel of geen mooie nieuwe betrekking. De praktijk leert Smits dat recruiters soms nepvacatures de wereld in slingeren om hun kandidatenbestand uit te breiden. Zodat ze zonder al te veel moeite en met goed fatsoen bij opdrachtgevers mensen kunnen voordragen die het best het aangeboden werk kunnen doen. Want dat leert de praktijk hem door mr. A.P. van Delden De koper van deze villa verkrijgt niet de eigendom van de grond maar een erfpachtrecht. Erfpacht wordt in het Burgerlijk Wetboek omschreven als een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft “eens anders” onroerende zaak te houden en te gebruiken. De onroerende zaak is en blijft echter eigendom van die ander. Die ander is de erfverpachter, ook wel “bloot eigenaar” genoemd. Dat is in de praktijk meestal de gemeente. Lang niet alle gemeenten in Nederland zijn erfverpachters maar de rechtsfiguur van de erfpacht komt regelmatig voor, met name in grote steden zoals Amsterdam en Den Haag. Meer over de door de gemeente Den Haag gehanteerde voorwaarden vindt u terug via: https://www.denhaag. nl/nl/belastingen/woonlasten/ erfpacht/erfpachtvoorwaarden. htm. Een erfpachtrecht is een zakelijk recht. Dat wil zeggen dat sprake is van een rechtstoestand waarbij het eigendomsrecht van de onroerende zaak is belast met het recht van erfpacht. Erfpachtrechten worden gevestigd door middel van een notariële akte en zijn geregistreerd in het openbare register van het kadaster. ook: recruiters willen nog wel eens een zoekopdracht aannemen zonder dat ze zicht hebben op geschikte kandidaten. De gegadigde die zich het best onder de aandacht van een recruiter brengt maakt dan de meeste kans om het aangeboden te krijgen. “Een kwestie van jezelf verkopen”, noemt Smits het. En wie daar mee bezig is kan wat hem betreft nog een functie in het cv opnemen, namelijk die van verkoper. Wijzer in de regio Erfpacht, wat is dat eigenlijk? “Te koop: prachtige villa met zeezicht aan de rand van de duinen. De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht.” Herkent u deze advertentie? En weet u wat er te koop wordt aangeboden? Wettelijk uitgangspunt is dat de erfpachter het genot van de zaak heeft alsof hij eigenaar is. Vandaar dat de erfverpachter ook wel “bloot eigenaar” wordt genoemd. De bloot eigenaar heeft niet het genot. De erfpachter mag echter zonder toestemming van de bloot eigenaar geen andere bestemming aan de zaak geven of een handeling in strijd met de bestemming van de zaak verrichten. Bovendien is de erfpachter verbonden aan de inhoud van de vestigingsakte, waarin bijzondere voorwaarden zijn opgenomen en waarin wordt verwezen naar algemene voorwaarden. De voorwaarden brengen in de praktijk beperkingen mee. Zo kan een gemeente aan een erfpachter voorwaarden opleggen ten aanzien van de wijze van gebruik van de onroerende zaak die verder gaan dan (de publiekrechtelijke regels uit) het bestemmingsplan. Een erfpachtrecht kan zijn gevestigd voor een tijdelijke periode of “eeuwigdurend”. Een erfpachtrecht voor een tijdelijke periode eindigt na afloop van die periode. In het verleden is wel gebleken dat erfpachters zich dat niet altijd realiseren. Het kan echter enorme consequenties hebben. De erfverpachter verkrijgt na het verstrijken van de vestigingstermijn immers weer de volle eigendom en kan, indien de erfpachter het genot wil voortzetten, nieuwe voorwaarden (inhoudelijke en financiële) voorwaarden verbinden aan een nieuw te vestigen erfpachtrecht. In de akte is meestal een jaarlijkse betalingsverplichting vastgelegd, ook wel de canon genoemd. De algemene voorwaarden kennen in de praktijk de mogelijkheid tot tussentijdse canonherziening. Gemeenten bieden in de praktijk ook aan dat jaarlijkse canon eeuwigdurend wordt afgekocht. Het is dus goed opletten welke financiële verplichtingen en risico’s in een concreet geval van toepassing zijn. Ook als de canon eeuwigdurend is afgekocht, blijft de inhoud van de vestigingsvoorwaarden van toepassing. Alles overziend kunnen aan een erfpachtrecht veel nadelen kleven die bij eigendom niet van toepassing zijn. Een erfpachtrecht is dus een minder sterk recht dan een eigendomsrecht. Uiteindelijk zou dat juridische gegeven zijn doorwerking moeten hebben in de markt. De koper van een erfpachtrecht koopt immers geen grond. Het volle genotsrecht zou dus tegen een iets lagere prijs te verkrijgen moeten zijn dan het volle eigendomsrecht van die prachtige villa. Arjan van Delden is advocaat bij Geelkerken Linskens Advocaten, gevestigd te Leiden en Den Haag (Binckhorst). Voor meer informatie of contact: www.gl-advocaten.nl. Netwerkcafé Het Netwerkcafé Den Haag is een activiteit van Werken aan Netwerken, een netwerkgroep voor werkzoekenden. Elke eerste donderdag van de maand belegt de groep een bijeenkomst aan de Kerketuinenweg 45. Elke bijeenkomst staat in het teken van telkens weer een ander onderwerp waarmee mensen zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt.

11 april 2018 www. .nl pagina 7 ZONDAG 15 APRIL 2018 Protestantse Kerk Nederland (pkn) Hervormde Gemeente Oude Kerk, Keizerstraat 8 10.30 uur ds. B.H Weegink 17.30 uur ds. J. Jongejan, Katwijk Protestantse Kerk Nederland (pkn) Gefedereerde wijkgemeente “Rondom de Prinses Julianakerk” Vlielandsestr. 1 10.00 uur ds. F.J. van Harten, Duinendienst 17.30 uur naar de Oude Kerk Protestantse Kerk Nederland (pkn) Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90 10.00 uur ds. Ch. van der Leest, Cantatedienst Protestantse Kerk Nederland (pkn) Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 10.00 uur ds. J. Maasland, Dienst in Uitvoering-2 Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Ichthuskerk, Duinkerksestraat 11 10.00 uur ds. G. den Broeder Christelijke Gereformeerde Kerk Prins Mauritslaan 15 10.30 uur ds. J. Bos 17.00 uur ds. J. Bos Oud Gereformeerde Gemeente Westduinweg 194 K 10.00 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst Hersteld Hervormde Evangelisatie Scheveningen Hoge Prins Willemstraat 214 10.00 uur kand. H. Roelofsen 17.00 uur kand. H. Roelofsen Lourdeskapel Berkenbosch Blokstraat 9a De Lourdesgrot is dagelijks geopend van 9 tot 18 uur voor stil gebed en bezinning. Iedere zaterdag om 11.00 uur Rozenkrans bidden Baptistengemeente Scheveningen Nieuwe Laantjes 127 10.00 uur br. G.J. Sipkema www.baptistscheveningen.nl Evangelische Gemeente Morgenstond in Scheveningen Westduinweg 151 10.00 uur geen opgave dovenvertolking aanwezig Maranathakring Westduinweg 151, ingang poort maandag 16 april 14.15 uur evangelist B. van Twillert H. Antonius Abtkerk Scheveningseweg 235 zaterdag 14 april 18.00 uur Eucharistieviering Engels met father Saps en het Filipijns FCC Choir o.l.v. Y. Haaxman zondag 15 april 10.30 uur Eucharistieviering met parochievicaris A. v.d. Helm en diaken R. van Berkel m.m.v. het jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 tot 15.00 uur Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen, Oude Kerk, Keizerstraat 8 08.45 uur kand. D.C. de Pater 15.00 uur ds. K.J. Kaptein Reality Scheveningen Kranenburgweg 204 10.30 uur samenkomst www.realityscheveningen.nl Kerkdiensten Noorderkerk, Schuytstraat 11 10.00 uur ds. A. van Mansum Bosbeskapel, Bosbesstraat 7 10.00 uur ds. M. den Dulk Duinzichtkerk, Van Hogenhouckln. 89-91 10.00 uur ds. C. van Duinen Bethlehemkerk, Ln v. Meerdervoort 627 10.00 uur ds. A. Vastenhouds 16.30 uur ds. A. Markusr Houtrustkerk, Houtrustweg 1 10.30 uur ds. K. van Klaveren Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan 154 10.00 uur ds. J. Scheelet Titus Brandsma Parochie H. Familiekerk, Kamperfoelieplein Iedere vrijdag 10.00 uur Iedere zondag 10.30 uur Remonstrantse Kerk Laan van Meerdervoort 955 10.30 uur geen opgave Christian Science Kerk Laan van Meerdervoort 199 Diensten Groot Hertoginnelaan 33 Iedere zondag, 10.30 uur: voorlezing uit de Bijbel en “Wetenschap en Gezondheid” van Mary Baker Eddy. Zondagschool, 10.30 uur. Iedere tweede woensdag, 20.00 uur: voorlezing en getuigenissen (Nederlandse en Engelse dienst) Thomaskerk, Groot Hertoginnelaan 2 Mensenwijdingsdienst: Iedere zondag 10.15 uur. Iedere woensdag 10.00 uur. De Menstenwijdingsdienst in de Engelse taal eenmaal per maand om 10.00 uur. De Menstenwijdingsdienst is ook in de Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58). Quakers, Stadhouderslaan 8 10.30 uur Stille samenkomst Mobarak Moskee, Oostduinlaan 79 Vrijdaggebed 13.30 uur tot 14.15 uur Hare Krishna Tempel, Weimarstr. 213 Iedere zondag 15.00 uur zondagsdienst met lezing uit Gita, gebed en maaltijd Drie Koningen Parochie: O.L. Vrouw van Goede Raadkerk Bezuidenhoutseweg 157 zaterdags 17.30 uur Eucharistieviering met koor iedere woensdag 12.30 uur Eucharistieviering St. Albaan, Rietzangerlaan 2 10.30 uur Kerkdienst Pinkstergemeente Bethel Den Haag Zorgvlietkerk, Pr. Mauritslaan 10 10.00 uur dienst H. Agneskerk, Beeklaan 188 10.00 uur Eucharistieviering Nederlands/Latijn met koor 12.00 uur Eucharistieviering Spaans Soefi Beweging Nederland, A. Paulownastraat 78 11.00 uur Universele eredienst of informele dienst Opgave Kerkdiensten graag mailen naar: redactie@haagsekustmedia.nl Muziek en Poëzie in de Kloosterkerk Workshop rondom Sweelinck Koorconcert Lutherse Kerk Den Haag-West - De Stichting Cultuur en Muziek organiseert een Koorconcert in de Lutherse kerk, aan de Lutherse Burgwal 9, op zaterdag 28 april aanstaande om 15.30 uur. De toegang is gratis, er is een collecte aan de uitgang. Op het programma staan: Requiem van Gabriel Fauré, delen uit de Sunrise Mass van Den Haag-West - U moet binnenkort belastingaangifte doen. Vindt u het lastig en bent u onzeker over wat u moet invullen? Maak dan een afspraak voor gratis hulp. De hulp is bedoeld voor senioren met een Ooievaarspas en wordt gegeven door vrijwilligers van vakbond CNV in bibliotheek Segbroek, aan de Weimarstraat 353, op zaterdag 14 april aanstaande van 11.15 tot 16.00 uur De hulp is gratis, maar vooraf moet u zich aanmelden via e-mail: ouderenindewijk@denhaag.nl of via telefoon: 070- 3535511. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt. Voor het invullen van de belastingaangifte is een DigiD noodzakelijk. Neem uw DigiD daarom mee naar de afspraak. Den Haag-West - Op zaterdag 14 april om 16.00 uur, vindt er in de Kloosterkerk, aan de Lange Voorhout 2, een concert plaats met muziek en poëzie. Het concert vindt plaats in het kader van de Haagse Vrijheidsweken, een bundeling van activiteiten met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in de aanloop naar 4 en 5 mei. Tijdens dit concert in de Kloosterkerk klinkt er orgelmuziek en worden er gedichten voorgedragen die zijn ontstaan in oorlogstijd. De nadruk ligt daarbij op muziek en poëzie uit en rond de Tweede Wereldoorlog, maar er zullen ook verbanden worden gelegd met andere oorlogen en de actualiteit. De luisteraar kan op die manier kennismaken met kunst die is ontstaan in moeilijke politieke tijden. Geerten van de Wetering bespeelt het orgel en actrice Tatiana Radier draagt de gedichten voor. Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk organiseert het concert in samenwerking met de Haagse Kunstkring. De toegang bedraagt 10 euro. Meer informatie via de website www.kunstcentrumkloosterkerk.nl en de website www.bevrijdingsfestival denhaag.nl/portfolio-item/ muziek-en-poezie/. Den Haag-West - Wil je eens zingen bij een kamerkoor? En kennismaken met muziek uit de zestiende eeuw? Laat je verrassen. Op woensdag 18 april aanstaande tussen 20.00 en 22.00 uur houdt het Haags Renaissance Kamerkoor een (gratis) workshop in de Noorderkerk, aan de Schuytstraat 11. Inloop met koffie of thee is om 19.30 uur. Onder leiding van dirigent Enrico Ruggieri worden op deze avond, een programma met verschillende liederen van de componist Sweelinck en tijdgenoten, geoefend en gezongen. Locatie: Noorderkerk, Schuytstraat 11 in Den Haag. Inloop met koffie/thee om 19.30 uur Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Marijke van den Broek, via telefoon: 06-19767251 of via email: mbroek54@ziggo.nl . De bladmuziek wordt opgestuurd en op de website vindt je midi-files, wanneer je alvast wilt oefenen. Ola Gjeilo. Het concert wordt uitgevoerd door Toonkunstkoor Zeist onder leiding van Danny Nooteboom. Medewerking wordt verleend door Joalien van der Houten (sopraan), Gert-Jan Oosterom (bas) en Sander van den Houten (orgel). Meer informatie op de website www.hetbatzorgel.nl. Gratis hulp bij belastingaangifte voor 65-plussers Heeft u geen DigiD? Kom dan minimaal 1 week van tevoren langs bij het DigiTaalPunt in de bibliotheek. Daar helpen ze u om een DigiD aan te vragen. Het DigiTaalPunt van bibliotheek Segbroek is open op maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Klassiek concert Den Haag-West - Leden van het Haags barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen geven een uitvoering met werken van onder anderen Bach en Buxtehude. Het concert is op zondag 15 april aanstaande tussen 17.00 en 18.00 uur in de Maranathakerk, aan de 2 e Sweelinckstraat 156. De toegang is vrij. Belangrijke Telefoonnummers Alarmnummer: 112 Politie (geen alarm): 0900-8844 Brandweer (geen alarm): 088 886 8000 Doktersnachtdienst: 070-3469669 Dienstdoende apotheek: 070-3451000 Spoeddienst tandartsen: 070-3110305 Dierenambulance: 070-3282828 Amivedi: 088 0064 636 Katvinder: 070-3992020 Sensoor: 070-3454500 Kindertelefoon: 0800-0432 Alloe! Hulplijn: 070-3622629 Tri-Angel.nl: 070-3889352 VOOR Segbroek: 070-3047340 Ouderenadviseur Segbroek: 070-3469543 Opvoedsteunpunt Segbroek: 070-3795757 Jongeren Informatie Punt: 070-3655930 Bureau Jeugdzorg: 070-3119025 Stadsdeelkantoor Segbroek: 070-3535700 Archipelbuurt Wijkcentrum ’t Klokhuis Celebesstraat 4 070-3503511 Zorgcentrum Het Schakelpunt Burg. Patijnlaan 1900 070-7541340 Wijkbus ‘Stap in’ 070-3520416 Bomen & Bloemenbuurt Bewonersorganisatie Bomenbuurt Kastanjestraat 2 06-42013657 Wijkberaad De Hyacint Anemoonstraat 25 070-3603725 Regentes/Valkenbos Het Lindenkwadrant 2 e Braamstraat 6 070-2052480 Wijkberaad Heesterbuurt 2 e Braamstraat 9 070-3634322 Wijkvereniging De Jasmijn 2 e Braamstraat 11 070-3238933 Vogelwijk Wijkvereniging De Vogelwijk www.vogelwijkonline.nl De Joden van Parnassia Den Haag-West - Corien Glaudemans van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag houdt een voordracht over ‘de Joden van Parnassia’. Het betreft hier de honderden patiënten en onderduikers die in de Tweede Wereldoorlog uit de Haagse inrichtingen Bloemendaal en Rosenburg zijn weggevoerd naar de nazi-vernietigingskampen. Hun dramatische verhaal is pas onlangs in bredere kring bekend geworden. De lezing is op woensdag 18 april aanstaande, van 14.30 tot 16.30 uur in de Maranathakerk aan de 2e Sweelinckstraat 156. De toegang is gratis. KELFORT MULTILAMP LED € 24, 18 excl. btw geldig april 2018 Sneeuwklokjestraat 29, Den Haag. Telefoon: (070) 312 34 75 info@zwager.net www.zwager.net Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 10.00 uur ds. M. Nijveld Maranathakerk, 2e Sweelinckstr. 156 10.30 uur ds. D. Stegeman Stuur uw wijkberichten naar redactie@haagsekustmedia.nl

Gemeente Den Haag Boulevardplan Scheveningen - BouwLokalen
Focus Haaglanden - Actorion
Hoe archiveer je digitale kantoordocumenten?
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Infokrant april 2013 - Gemeente Herent
Samen wijn verbouwen? - gemeente Tielt-Winge
Rondom de Toren - Editie 919
DEN HAAG SPECIAL - Haags Montessori Lyceum
Winter 2010/2011 - OranjeWijk
februari 2011 - Haagse Vogelbescherming
DOARPSBLED FOAR WYTGAARD - t Havenpypke
12 LOKAAL 16 april 2010 - VVSG
28e jaargang No. 108 April 2001 - Historische Vereniging ...
Rondom de Toren - Editie 918
33º55'23.15”N 76º48'50.70”W
Lees dit artikel. - Van Huët CC