Views
9 months ago

ONB krant 2018

Huitema, dé specialist

Huitema, dé specialist in vloeren en raambekleding VLOEREN RAAMBEKLEDING GORDIJNEN KASTEN OP MAAT Stationsweg 76-78 Drachten Telefoon 0512 541 496 www.huitemawoninginrichters.nl Telefoon: 0512 - 36 63 60 (24 uur per dag, ook in het weekend) Bij Crematorium en Uitvaart centrum Wâldhôf krijgt u alle ruimte voor uw wensen. Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Crematorium en Uitvaartcentrum Wâldhôf Rydwei 3, Opeinde www.waldhof.nl Ook als u niet of elders verzekerd bent. Wâldhôf Onderdeel van

jubileum/promotiekrant 2018 5 De Dwersfeart Bigoun op nij... Reeds in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw vormde voetbal in Noord Oost Drachten de enige vorm van realiseerbare ontspanning. En heeft Koning Voetbal ooit ergens de scepter gezwaaid, dan was het zeker in de omgeving van de Noorderdwarsstraat, waar het lot der afkomst de bewoners uitermate nauw aan elkaar verbonden waren en op elkaar afstemden. Reeds in de jaren twintig bestond de gelegenheid in Drachten toe te treden tot een voetbalvereniging, de v. v. Drachten. Toetreding tot deze in competitieverband uitkomende vereniging vereiste de aanschaf van de benodigde uitrusting zoals voetbalschoenen. In de jaren twintig en dertig was deze vorm van luxe niet voor en ieder weggelegd en zeker niet voor velen onder de bewoners van de Dwersfeart, de arbeiderswijk van Drachten. De lotsverbondenheid had bovendien tot het ontstaan van sterke eenheidsgedachte geleid. Deze eenheidsgedachte, de liefde voor voetbal en het in de wintermaanden ter beschikking krijgen van een kamp land aan de Folgeralaan, maakten de weg vrij voor oprichting van een voetbalvereniging in Noord Oost Drachten. ,,De Zwaluwen” Met een financiële bijdrage van een ieder, die begaan was met de oprichting van de v.v. De Zwaluwen werden doelpalen, een bal en shirts aangeschaft. doch velen ontbrak het aan voetbalschoenen. Het niet beschikken over voetbalschoenen stond toetreding tot de v. v. De Zwaluwen evenwel geenszins in de weg, al moest tijdens trainingen en onderlinge wedstrijden, meermalen met een snelle reactie het vege lijf in veiligheid worden gesteld, vanwege door de lucht vliegende klompen of delen van klompen. Twee winterseizoenen zou de overigens niet in competitieverband uitkomende Dwersfeart-club jeugd en senioren de gelegenheid bieden zich met voetbal te vermaken, totdat door gebrek aan een speelgelegenheid de vereniging moest worden opgeheven. ,,De Zwarte Duivels” De gedachte aan een eigen vereniging en het enthousiasme met name van de kant van de jeugd bleven bestaan en rond 1932 namen voorstanders van een dergelijke vereniging opnieuw het initiatief. Het voor voetbalbegrippen erg smalle terreintje achter School II I, werd het toneel, waar De Zwarte Duivels hun tegenstanders warm ontvingen. Dit smalle terreintje werd omheind door sloten en aangezien er bij een sprint richting de zijlijnen en achterlijnen geen uitwijkmogelijkheden waren, kwam het dan ook meermalen hilarische momenten voor, dat spelers noodgedwongen verkoeling zochten door een “onvrijwillige” duik te nemen in één van de aan het veld grenzende sloten.. Ook DZD was een product van de onderlinge verbondenheid van de bewoners van de Dwersfeart en van de vroegere bewoners van Noord Oost Drachten. Bij de oprichting van DZD kon dan ook opnieuw met succes een beroep worden gedaan op een ieder, die zich bij het verenigingsleven betrokken voelde. Een bal kon worden aangeschaft, doelpalen konden worden besteld en met de intrede in de FVBcompetitie verwierf de v. v. De Zwarte Duivels zich het bestaansrecht in Drachten. Met goede verrichtingen in de competitie werd dit recht onderstreept en het aspirantenelftal deed goede hoop voor de toekomst koesteren. Accommodatieproblemen vormden echter andermaal een ernstige bedreiging voor de v.v. DZD en enkele malen moesten De Zwarte Duivels elders een heenkomen zoeken. Zo werd een speelgelegenheid gevonden aan de Folgeralaan ter hoogte van de Dwarsvaart om zich uiteindelijk te vestigen op een veld aan de Klokhuislaan, op de plaats waar in later jaren de Noordoostkerk, (nu de Schakel) zou worden gebouwd. Het al dan niet beschikken over een speelgelegenheid zou er echter niet de oorzaak van zijn, dat DZD in het einde van de dertiger jaren uiteenviel. Onenigheid betreffende het financiële beleid bracht een versplintering van krachten teweeg en uiteindelijk zou de zo’n belangrijke functie vervullende voetbalvereniging De Zwarte Duivels het slachtoffer worden. ,, Wez Wis Mei Goals” De drang naar een voetbalclub bleef na de opheffing van De Zwarte Duivels echter wel. Een half jaar na het verdwijnen var De Zwarte Duivels staken de meest fanatieke voetbalminnaars, die een versplintering onder de bewoners en prominente spelers voorzagen, de koppen weer bij elkaar er de naam van de ,,nieuwgeborene’’ Wez Wis Mij Goals maakte de doelstelling duidelijk. Daarmee was er weer plaats in een vereniging ingeruimd voor de oudspelers van DZD en met name de junioren, waartoe de latere prominenten van de v.v. Drachten behoorden, zoals onder meer Thomas Postma, Gerrit (Kei) Postma, Janus van der Linden, Roel de Vries, Walter Wouda, Jan de Hey en Kees de Hey deden de verenigingsnaam Wez Wis Mei Goals herhaalde malen eer aan. Er werd gespeeld op een terrein achter het Drachtster Lyceum en later op het vroegere veld van De Zwarte Duivels, maar Wez Wis Mij Goals was geen lang leven beschoren, want naar twee jaar deed wederom accommodatiegebrek ook WWMG vellen. De leden voor zover zij daarmee instemden werden overgeheveld naar ,,concurrent’’ v.v. Drachten, al bleef de gedachte aan een eigen voetbalvereniging bij de meest fervente aanhangers van “Kening fuotbal” leven. De oorlogsjaren passeerden en ook een aantal jaren na de oorlog gaven de oud-spelers van De Zwarte Duivels en het later WWMD hun beste krachten aan voetbalverenigingen uit de omgeving, en met name aan de v.v. Drachten, waar spelers als Thomas Postma, Roel de Vries, Kees de Hey, Libbe Beenen en Eelke Duursma furore maakten. Buurtvereniging Noorderdwarsvaart e.o. Beschikte de Dwersfeart dan niet over een voetbalvereniging, de buurtvereniging Noorderdwarsvaart e.o. zorgde voor ontspanning en het was ook binnen het bestuur van de buurtvereniging, waar de gedachte aan een voetbalvereniging grond vond. Met name het bestuurslid Fokke Postma, oud-speler van DZD en WWMD, was een fel voorstander van een voetbalvereniging op de Dwersfeart en hij zou dan ook de basis leggen voor oprichting van een nieuwe voetbalvereniging. Hij vond met zijn gedachte aan een nieuwe voetbalvereniging steun bij met name medebestuurslid, de heer Jurjen Bekkema, die zich aanvankelijk gereserveerd had opgesteld, maar tenslotte de,, voetbalkoorts” kreeg. De heren Postma en Bekkema gingen, zonder medeweten van de overige bestuursleden van de buurtvereniging, op zoek naar een hoek weiland, wat als speelgelegenheid zou moeten dienen. ,,Vele avonden zijn we samen op stap geweest op zoek naar een veld, zonder de overige bestuursleden daarin te kennen, omdat we enigszins bang waren, dat er binnen het bestuur teveel bezwaren zouden bestaan”, herinnert de heer Postma zich, die de heer Bekkema zover had weten te “bewerken”, dat deze stelde: ,,Als we geen veld kunnen huren, dan koop ik een stuk weiland”. Uiteindelijk slaagden deze heren erin een weiland van de heer Bijker aan de Klokhuislaan voor een periode van 10 jaar te huren, met recht van koop. Met de gedachte, dat, indien reeds een speelgelegenheid was gevonden, de overige bestuursleden niet konden negeren, dat er een voetbalvereniging moest worden opgericht, brachten de heren Postma en Bekkema hun plannen in een bestuursvergadering naar voren. De heren Bekkema en Postma kregen direct steun van de heer Hendrik Dootjes en dit drietal moest de overige bestuursleden overtuigen, dat de behoefte aan een voetbalvereniging groter was dan aan bijvoorbeeld een korfbalvereniging. De vergadering van de buurtvereniging kon echter niet direct tot oprichting van een voetbalvereniging besluiten en zo gebeurde het, als gevolg van de aanmoedigingen van de aanwezige leden aan het bestuur, dat, indien er werkelijke mogelijkheden waren, een voetbalvereniging moest worden opgericht. En zo schreef het bestuur van de buurtvereniging Noorderdwarsvaart e.o. een oprichtingsvergadering uit voor 24 januari 1948. ,,Op Nij Bigoun’’ Vele jaren was er op gewacht. De oorlog had nog voor een behoorlijke vertraging gezorgd, veelvuldig was erover gesproken, maar toen het bestuur van de buurtvereniging de bewuste vergadering uitschreef, stond reeds bij voorbaat vast, dat een traditie in ere zou worden hersteld en de Dwersfeart opnieuw over een “eigen” voetbalvereniging zou beschikken. In een volledig bezet schoollokaal van School III aan de Noorderdwarsvaart, vervulde de voorzitter van de buurtvereniging Noorderdwarsvaart e.o., Klaas Veenstra, de aangename taak de uit een groot enthousiasme geboren rumoerige vergadering te leiden. Als naar verwachting werd dan ook meteen met grote meerderheid van de ruim 70 aanwezigen besloten tot oprichting van een voetbalvereniging. Uit de grote verscheidenheid van gelanceerde namen, werd gekozen voor de naam, die werd uitgesproken door een felle voorstander van een Dwersfeart-club en later één van de grote steunpilaren, Roel de Vries: Op Nij Bigoun ofwel ONB. Na bijna 8 jaar telde Drachten weer twee voetbalverenigingen… De opzet van de heren Postma en Bekkema, was dat de buurtvereniging het terrein aan de Klokhuislaan verhuurde aan de nieuw op te richten voetbalvereniging. Bovendien zouden geen bestuursleden van de buurtvereniging zitting nemen in het bestuur van de voetbal vereniging. De doelstelling was om de voetbalvereniging “Op Nij Bigoun’’ geheel zelfstandig te laten functioneren, dus los van de buurtvereniging Noorderdwarsvaart e.o. Dit om te voorkomen, dat bij de te overwinnen kinderziekten geen twijfels zouden worden gezaaid in de Buurtvereniging door die leden van de buurtvereniging, die aanvankelijk geen voorstander waren. In de jaren ’59 en ’60 dreigen er opnieuw problemen met betrekking tot speelgelegenheid. Door uitvoering van in het bestemmingsplan aan de Klokhuislaan was de afwatering van het speelveld volstrekt onvoldoende. Als gevolg hiervan was het speelveld veranderd in een compleet moeras en niet meer fatsoenlijk bespeelbaar. De gemeente schoot te hulp en in 1961 nam ONB het nieuwe complex aan het Kaatsveld in gebruik. Daar zou later het veld op het Oranje terrein aan toegevoegd worden. In datzelfde jaar kreeg ONB de koninklijke goedkeuring. In de begin jaren ’70 bleek de vereniging sterk te groeien en werd het sportpark aan het Kaatsveld te klein en toen al werden voorbereidingen getroffen om een nieuw sportcomplex in te richten ten noorden van de Rondweg. De realisatie en ingebruikname liet echter op zich wachten tot 1979. Pas dan wordt het huidige sportpark geopend met de treffende naam: Sportpark de Fennen. Een mooi detail, met een gevoel van nostalgie is dat de toegang voor het verkeer weliswaar aan de rondweg ligt, maar de officiële locatie en adres is: Noarderdwersfeart 217

Krant SRW 2018
Open Tervuren krant 2018
Waterwegsport krant September 2018
Download krant - Wervel vzw
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
De integrale krant als pdf - Doorbraak
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download krant - Wervel
nieuw_coalitieakkoord_2014-2018
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018