Views
4 months ago

ilovepdf_merged (24)

At-tahiy-yâtoe

At-tahiy-yâtoe Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. At-tahiy-yâtoe lil-lâhi was-salawâtoe wat-tay-yibât 2. As-salâmoe °alayka ay-yoehan-nabiy-yoe warahmatoel-lâhi wabarakâtoeh 3. As-salâmoe °alaynâ wa °ala °ibâdil-lâhis-sâlihîn 4. Asj-hadoe al-lâ ilâha il-lal-lâh, wa asj-hadoe an-na Moham-madan abdoehoe wa rasoelloeh Betekenis van de soera Allah is de grootste. Alle gebeden en aanbiddingen in woorden, daden en bezingen zijn alleen voor Allah. Vrede zij met jou, o profeet en de genade van Allah en zijn zegeningen. Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is.

Al-lahoem-ma sal-li Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma sal-li °alâ say-yidinâ Moham-madin wa°alâ âli say-yidinâ Mohammad 2. Kamâ sal-layta °alâ Ibrâhiema wa °alâ âli Ibrâhiem 3. In-naka hamiedoen madjied Betekenis van de soera Allah is de grootste. O Allah! Verhef onze heer Mohammed en de volgelingen van onze heer Mohammed. Zoals u Ibrahiem en de volgelingen van Ibrahiem hebt verheven. U bent waarlijk geprezen, verheeflijkt.

Download - 24.com
rapport 2001-24 - Stowa
NJB 24 - Nederlands Juristenblad
IN DE RECHTSZAAL - College 24
de 24 maaiden die CLERICALE SCHOOLSTRIJD