Views
1 week ago

ilovepdf_merged (28)

Al-Fatiha

Al-Fatiha Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-hamdoe li’l-lâhi rab-bi’l -°âlamien 2. Ar-rahmâni’r –rahiem 3. Mâliki yaumi’d-dien 4. Iy-yâka na°boedoe wa iy-yâka nasta°ien 5. Ihdinas-sirâtal moestaqiem 6. Sirâtal-ladziena an °amta °alayhim, ghairil-maghdoebi °alaihim walâ’d-dâl-lien

De opening Reden van openbaring Het eerste hoofdstuk van de Koran is surah Al-Faha. Dit vers is geopenbaard toen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in Mekka woonde. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Lof aan Allah, de Heer van alle werelden. De Barmharge, de Genadevolle. Heerser van de dag des oordeels. Jou alleen dienen wij en jou alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie Jij gunsten hebt geschonken. Niet (het pad) van degenen op wie toorn is neergedaald en niet (het pad) van de dwalenden..

TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Folia 28 - Folia Web
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
150330 derde helft 28
M-auto magazine | 28
140317 derde helft 28
e 1968/28 - Tento.be