Views
1 week ago

ASBESTMAGAZINE EDITIE nr 9 - APRIL-MEI 2018

VAVB: professionele

VAVB: professionele vereniging voor professionele asbestverwijderaars De Vereniging van Asbest Verwijderende Bedrijven (VAVB) maakt zich al meer dan 20 jaar sterk voor verantwoorde, duidelijke en goed uitvoerbare regelgeving. Ook het terugdringen van onnodige, kostbare administratieve lasten staat hoog op de agenda van de VAVB. Maar de vereniging is bovenal een prettig en informeel samenwerkingsverband waarin de leden kennis en ervaring met elkaar delen. De leden van de VAVB zijn sterk gespecialiseerde asbestverwijderaars. Heeft u interesse in het lidmaatschap of bent u op zoek naar een professionele asbestverwijderaar? Kijk dan op www.vavb.nl Vereniging Asbest Verwijderende Bedrijven VOAM-VKBA is dé branchevereniging voor asbestonderzoekbureaus en inspectie-instellingen VOAM-VKBA is een professionele branchevereniging met ambitie en een focus op de inhoud van het asbestvak, waarbij wij staan voor eenduidigheid en kwaliteit op het gebied van asbestonderzoek en inspectiewerkzaamheden. Wij zijn de spreekbuis van onze leden! Dit doen we door onze stem te laten horen en proactief inbreng te geven in overlegorganen binnen de asbestbranche. Waarbij u kunt denken aan overleggen met ministeries, Ascert, diverse andere brancheverenigingen en de diverse werkgroepen en commissies. Wij verwoorden de dagelijkse praktijk van de gecertificeerde SC-540 bedrijven en DIA's naar werkbare schema's waarbij we zorgen voor eenduidigheid, transparantie en toepasbaarheid in de praktijk! Secretariaat VOAM-VKBA: Lekdijk Oost 12 - Jaarsveld - Postbus 59 3410 CB LOPIK - Telefoon: 0348 - 478 057 Wat doet fenelab? Fenelab is dé branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. - Fenelab verenigt private en publieke bedrijven en instellingen die actief zijn op het vakgebied van meten, testen, inspecteren en onderzoeken. - Fenelab maakt zich sterk voor de gemeenschappelijke belangen van de leden op het gebied van o.a. accreditatie, kalibratie, normering, onderwijs & arbeid, arbo en public relations. - Meer dan 80 procent van de private labs zijn aangesloten bij de vereniging. - Fenelab vertegenwoordigt ruim 5,5 miljard omzet en biedt ruim 5.000 full time arbeidsplaatsen. Lid worden van Fenelab? Zie www.fenelab.nl en u kunt contact opnemen via telefoonnummer 070 337 8760 E-mail secretariaat@fenelab.nl Twitter @fenelab LinkedIn Group Fenelab VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven Met bijna 100 leden en ruim 20 donateurs vertegenwoordigen wij een belangrijk deel van de sloopen asbestverwijderingsbrache. Een belangrijk VERAS dossier is verantwoord opdrachtgeverschap en opdachtnemerschap bij sloop en asbestverwijdering. VERAS heeft samen met een aantal toonaangevende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de sloopsector opgesteld. De Sloopcode beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. Zie voor meer informatie www.sloopcode.nl Zie www.sloopaannemers.nl 24 asbestmagazine | mei 2018

Vanuit de rechtszaal In deze rubriek neemt mr.dr. Yvonne Waterman u mee naar de rechtszaal. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en de meest interessante uitspraken? Zij plaatst ze voor u in de context van rechtspraak. Vaak zit er ook een handige tip bij! Een grote boete voor een klein misverstand In deze niet-gepubliceerde zaak1 betreft het een schildersbedrijf A dat schilderwerkzaamheden uitvoert in een appartementencomplex B (opdrachtgever). A en B hebben expliciet afgesproken dat de werkzaamheden geen enkel raakvlak zullen hebben met asbest; daar wil het schildersbedrijf niets mee te maken hebben. In alles is voorzien, ook een geldig asbestinventarisatierapport. Maar dan wordt zijdens B gevraagd of een schilder enige lange en in de weg liggende kabels wil verleggen, bijvoorbeeld door een gat in een paneeltje te maken en ze daar doorheen te trekken. De schilder is zich bewust dat dit paneeltje net buiten het afgesproken werkgebied ligt en vraagt met nadruk aan de beheerder van B: "Zit daar asbest in?" Waarop hij te horen krijgt dat dit niet het geval is. De beheerder gaat even koffie drinken, verslikt zich bijna en rent meteen terug… om te constateren dat het paneeltje al voortvarend is doorboord en er asbest op de grond ligt. "Sorry hoor", zegt hij tegen de schilder, "ik heb mij vergist." Maar de werkgever van de schilder krijgt wel een boete van tienduizenden euro's voor dit kleine incident. Gaande de gerechtelijke procedure wordt er wel wat van deze boete afgeschaafd, maar een substantieel bedrag blijft staan waar een schilder héél lang voor moeten schilderen om dat bij elkaar te verdienen. De moraal van het verhaal: hoe klein de (aanvullende) opdracht of activiteit ook is, wanneer asbest wordt verstoord zonder dat er een geldig inventarisatierapport is, zonder dat er een DTA'er aanwezig is etc., kan de opdrachtnemer zwaar worden beboet. Daar doet goed vertrouwen in het woord van de wederpartij niets van af. Kan een waarschuwing een besluit zijn? Het korte antwoord daarop is 'ja', aldus de Raad van State op 24 januari 2018.2 Wat is het geval? De Inspectie SZW heeft veel aanmerkingen op de uitvoering van werkzaamheden door een asbestsaneerder. Dit vormt aanleiding voor de Minister om een schriftelijke waarschuwing te verstrekken op grond van art. 28a Arbeidsomstandighedenwet: bij herhaling van bepaalde overtredingen zal hij de saneerder bevelen tot staken van diens werkzaamheden. (In de praktijk leidt dit vaak tot faillissement.) Specifiek wordt vermeld dat de waarschuwingsbrief geen beschikking is en dat daar dus geen bezwaar tegen kan worden ingediend. Maar dat ziet de saneerder toch anders; en naar blijkt, waarschijnlijk terecht. Advocaat-Generaal Widdershoven adviseert de Raad van State om zo’n brief wél als een besluit aan te merken waartegen de saneerder bestuursrechtelijke actie kan ondernemen. Want, stelt hij, zo'n waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift én het is ook een voorwaarde om bij een volgende overtreding een sanctie of maatregel op te leggen. Dit maakt zo'n standaardbrief in feite een 'essentieel en onlosmakelijk deel' van het sanctieregime. Maar dit geldt alleen voor waarschuwingen die op de wet zijn gebaseerd; voor waarschuwingen die gebaseerd zijn op beleid geldt dit niet. Ten tijde van deze publicatie heeft de Raad van State nog geen uitspraak gedaan; maar meestal wordt het advies van de A-G gevolgd. Wat is het belang om zo'n droog en heel samengevat verhaal in Asbestmagazine te vermelden? Indien de saneerder geen bezwaar maakt of beroep instelt tegen de op de wet gebaseerde waarschuwing, dan krijgt die waarschuwing 'formele rechtskracht'. De rechtmatigheid van de waarschuwing staat dan vast. De saneerder kan dan niet meer verweren dat de waarschuwing onterecht is gegeven. Ook kan hij geen aanspraak meer maken op schadevergoeding. Het is daarom aan te raden om bij een dergelijke waarschuwing te overwegen (afhankelijk van de feiten van het concrete geval) om toch bezwaar te maken en in beroep te gaan. Op zijn minst kunt u proberen om de Minister of de Inspectie SZW te vragen om de waarschuwing terug te nemen, zodat die geen deel meer uitmaakt van uw dossier. Caveat emptor: laat de koper goed uitkijken! De rechtbank Den Haag heeft op 14 maart 2018 uitspraak gedaan in een zaak met veel relevantie voor de kopers van onroerend goed.3 De projectontwikkelaar 'Tuin van Noord' heeft het Noordsingelcomplex in Rotterdam gekocht, dat bestaat uit een voormalige penitentiaire inrichting, een gerechtsgebouw, archiefgebouw, woning en diverse andere aanhorigheden. In de onderhandelingsfase heeft Tuin van Noord zich verlaten op de aangeboden asbestinventarisatie. Ook de notariële akte maakt melding van de aanwezigheid van asbest in het historische pand en stelt dat het risico van de aanwezigheid van asbest en asbesthoudende materialen mei 2018 | asbestmagazine 25