Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Een er

Een er van werd opgemaakt door gemeentearbeiders en heeft jaren lang hier aan de gemeentezaal gestaan. Maar door vernielingen en niet meer onderhouden werd gedumpt achter de zaal in een gevangeniscel. In het begin van de fusie met Bilzen werd het kanon naar de werkplaatsen van de gemeente Bilzen gebracht, waar het na jaren door toedoen van mij (Ferdy Jans) werd hersteld en is het op woensdag 28 maart 2012 terug geplaatst aan de gemeentezaal. Het is een loopgraven mortier uit de eerste wereldoorlog. Men is volop aan het werk met het verbeteren van de weg van groot verkeer, Eigenbilzen, Hoelbeek naar Waltwilder. De kiezel werd per vrachtwagen aangebracht. De herstelling van deze weg is van groot nut voor het verkeer tussen deze gemeenten. 18 februari 1922, velos August Vandamme-Schoups, Bremenstraat, Eigenbilzen. Bij hem zijn steeds te bekomen eerste kwaliteit velos, merk VAG. Hij gelast zich met alle reparaties. Goede en spoedige bediening. Op voorstel van raadsleden, Oudstrijders, H. Croux en A. Schoups, werd op woensdag 21 februari 1922 in de gemeenteraad gestemd voor de vervlaamsing van de universiteit van Gent. Proficiat, raadsleden, gij ziet in waar het belang van ons volk ligt, en gij durft er voor uitkomen. Toneel te Eigenbilzen in 1920 Met van L naar R Van de Poel Nandje, Vandooren Arnold, Steegen Thomas, Vangronsveld Fik, Steegen Mathieu, Stulens Pierre, Onder Meers Thomas en Stulens Cornelis 108

Bij koninklijk besluit van 8 april 1922 zal de heer Thomas Lathouwers, gewezen burgemeester en vroeger provincieraadslid, thans sectieoverste in het ministerie van staathuishoudkundige zaken te Brussel, tot ridder in de Leopoldsorde benoemd worden. De inwoners van Eigenbilzen zijn bekommerd met de aanleg van het kanaal Antwerpen – Rijn, wat veel vruchtbare grond zal innemen. Het zou jammer zijn dat dit kanaal bij ons in de nabijheid zou komen. Gelezen op 6 mei 1922. Nog op 6 mei, wanneer zou de houten brug over de spoorweg leidende naar de Locht hersteld worden. Er werd door het gemeentebestuur herhaaldelijk aangedrongen bij de bevoegde overheid, maar helaas. 10 mei 1922, ten gevolgen van de aanslepende droogte zijn veel inwoners van Eigenbilzen verplicht zich van water te bevoorraden aan de vijvers van het kasteel van Zangerij. Op donderdag 10 mei 1922 vergaderden de duivenliefhebbers van Eigenbilzen, Mopertingen en Hoelbeek in café bij Ferdinand Withofs om een duivenmaatschappij op te richten. Op zondag 13 mei werd reeds het bestuur gekozen, er was reeds geld gestort door ereleden. In de jaren twintig werden meer dan tien tracés voor een kanaal tussen Antwerpen en Luik ontworpen. De Limburgse volksvertegenwoordiger, ingenieur en later minister van Openbare Werken Van Caenegem stelde in november 1922 zelfs drie mogelijke tracés voor. Ook de militairen bemoeiden zich met de zaak want ze zagen het kanaal als een mogelijke verdedigingslinie. In 1924 werden de eerste bodemonderzoeken gedaan en kwam aan het licht dat de doorgang in Eigenbilzen bijzonder moeilijk zou zijn wegens de aanwezigheid van drijfzand op geringe diepte (10 m.). in de kamer, in de commissies en in het Ministerie van Openbare Werken was de doorsteek van Eigenbilzen geregeld het onderwerp van discussies en studies. Nooit voorheen en later is een dorp zoveel over de tong gegaan in Brussel als Eigenbilzen in die periode. Langzaam groeide overal een concensus het nieuwe kanaal door de vallei van de Jeker te graven en dan verder door de vallei van de Demer. Vele plannen die de ingenieurs opmaakten om de problemen met de drijfzand in Eigenbilzen op te lossen, werden verworpen omdat de uitvoering te duur zou zijn. Op 1 juni 1922 heeft het armbureel met eenparigheid der stemmen August Schoups, gemeenteraadslid en oud strijder uitgeroepen tot voorzitter van het bestuur van weldadigheid. De noodlijdende zullen deze aanstelling toejuichen, daar zij weten dat hij een man van vertrouwen is, steeds op de bres zal staan om dienst te bewijzen aan diegenen die zijn hulp inroepen. Zijn voorganger was Lambert Meesters, die jammer genoeg overleden was. 109

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel