Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Jozef Vertessen uit

Jozef Vertessen uit Kwaadmechelen, huwde te Eigenbilzen met Maria Withofs. Zij was de kleindochter van Godfried Withofs die vele jaren burgemeester is geweest hier in Eigenbilzen. Vertessen was van huize uit een welstellend man. Ook zijn vrouw zat er warmpjes in. Zij had nogal wat goederen in het Genkse van haar moeder geërfd. Verder zou zij later, als enig kind al de goederen van haar vader erven hier te Eigenbilzen. De uitslag van de verkiezingen was als een donderslag bij heldere hemel, weliswaar behaalde Moens van alle kandidaten het hoogs aantal voorkeurstemmen, maar zijn lijst gehaalde maar vier van de negen zetels. Hij had geen meerderheid meer. Nu is de vraag zou Moens nu nog burgemeester kunnen blijven? Alvorens hier op in te gaan dient nog vermeld dat Vertessen, die lijsttrekker was, minder stemmen had gehaald als Van Roey. Men was zinnens Van Roey voor te dragen als burgemeester. De dokter zou nooit kunnen benoemd worden, hij was namelijk Vlaam – nationalist en tegenstander van de unitaire staat België. De nieuwe partij was nu verplicht een andere kandidaat voor te dragen. Intussen had Moens niet stil gezeten, hij lied zich door de verkozenen van zijn partij voordragen als nieuwe burgemeester. Hij kreeg wel tegenstand uit een andere hoek, pastoor Laenen dienden een klacht in bij de provinciegouverneur in Hasselt met de beschuldiging dat Moens de sociale organisaties in de gemeente bestreed. Volgens de pastoor was dit een slechte zaak voor de maatschappelijke vrede in de gemeente. Hij meende dat de uittredende burgemeester om die reden niet herbenoemd mocht worden. De pastoor haalden zijn gelijk en de Gouverneur schaarden zich achter de kandidatuur van Vertessen. Hij schreef, de heer Vertessen is een der beste ingezetenen van de gemeente. Hij heeft goed onderwijs genoten en beschikt over veel invloed. Zo kwam het eerste burgemeesterschap voor Vertessen van 1933 tot 1939. Deze verkiezingen hadden een diepe weerslag in ons dorp. Zoals duidelijk blijkt uit de oprichting van een nieuwe fanfare “Recht door Zee”. Zoals hier voor reeds vermeld werd Moens begin 1926 tot voorzitter gekozen van “Aurora”. Zijn tegen kandidaat was Jozef Vertessen. Vaak werd gezegd dat na deze voorzitters verkiezing het begin punt van de latere politieke tegenstellingen waren hier in Eigenbilzen. Dat is onjuist, de strijd begon pas later, meer bepaald tijdens het burgemeesterschap van Moens. Toen Vertessen als burgemeester werd aangesteld, had Aurora volgens de traditie – een serenade moeten, brengen. Dat werd geweigerd door Moens. Door dit voorval waren bepaalde mensen niet akkoord en zette de aandacht op een nieuwe fanfare. Aurora repeteerde steeds in de gemeentezaal maar door het burgemeesterschap van Vertessen verliet Aurora deze zaal en bouwden een nieuwe zaal op een stuk grond dat zij in erfpacht hadden gekregen. Aurora werd zo het korps van de oude partij. Tijdens het burgemeesterschap van de heer Moens had er een wijziging plaats in de bestuurscommissie van de lagere vrije jongensschool. Het nieuwe lid was iemand die onder de invloed stond van de burgervader van dien tijd, dus die had het nu voor het zeggen in de bestuurscommissie. Pastoor Laenen, hevige tegenstander van Moens, stelde dit allemaal niet op prijs. Begin januari 1935 ging Matheus Swennen, het schoolhoofd op pensioen, er moest een nieuwe opvolger worden benoemd. De bestuurscommissie droeg Berty Vanhees van Kl. Spouwen voor. De toenmalige pastoor Arthur Thewissen wilde deze voordracht niet bekrachtigen. Voor hem was deze jonge onderwijzer een zetbaas van Moens. De pastoor en Moens kwamen niet akkoord, nu zou men beroep doen op het bisdom die de zaak in handen nam. Uiteindelijk benoemde het bisdom een buitenstaander, een man die van elders kwam en die niet bij de politieke tegenstellingen betrokken was. Die man was Placied 132

Raskin, die onderwijzer was in Godsheide. Toen Raskin zich na de paasvakantie aanbood in de school, stapte een aantal leerlingen op. Vergezeld van hun ouders trokken ze naar de muziekzaal om daar les te volgen van Vanhees. Na enige tijd werd de nieuwe school gevestigd in een gebouw in de Winkelomstraat. Dat gebouw werd, net zoals zaal Aurora, door sympathisanten opgericht op een erfpacht verkregen terrein. De nieuwe school die zichzelf katholiek noemde, werd door de parochiegeestelijkheid volkomen genegeerd. Dat de nieuwe partij meer en meer in Vlaams – nationalistisch richting evolueerde, blijkt ook nog uit andere feiten zoals de volgende. Vertessen was trouwens een gematigd Vlaamsgezinde. Schepen Van Roey werd lid van de provincieraad en voorzitter van de Vlaams – nationale fractie in die raad. Ook was hij opvolger van het Vlaams – nationaal Kamerlid Gerard Romsee. Niet alle aanhangers van de nieuwe partij waren Vlaams – nationalisten. 28 januari 1933, niettegenstaande het gure winterweer liggen de werken aan het Albertkanaal niet stil. Thans wordt er nog ongeveer 40.000 M3 grond per maand afgegraven. Als de dagen langer worden kan men met twee ploegen werken, en kunnen de werken nog opgevoerd worden. De algehele uitgraving zal 1.000.000 M3 bedragen. Gemeenteraadszitting van donderdag 9 februari 1933. dit was de eerste vergadering na de verkiezingen. Er heerste buitengewoon veel belangstelling, ruim 80 toehoorders woonde de vergadering bij. De voorzitter Moens, dienst doende burgemeester, opende de zitting. De aanwezige raadsleden waren Van Roey, Vertessen, Steegen, Croux, Lathouwers, Degréve, Schoups en Withofs. 1. het proces verbaal der zitting van 12 januari 1933 werd eenparig goedgekeurd 2. eedaflegging schepenen. Beurtelings leggen de heren Dr. Van Roey en Jozef Vertessen de eed af, er werd hen acte gegeven van deze aanstelling. 3. naziening kas van de gemeente en onderstand. De heer Moens, voorzitter, maakte voorbehoud aangaande het proces verbaal van naziening der gemeentekas, daar hij dit niet op voorhand wist en kon nagezien worden, werd dit punt verschoven naar de volgende vergadering. 4. akte kerkfabriek deze verkoop akte behelsde de verlening door de kerkfabriek aan de zusters der Kindsheis Jesu van Hasselt een strook boomgaard van 3 are 30 ca om schoollokalen en speelplaats te kunnen oprichten. Werd op voorstel van eerste schepen Van Roey eenparig goedgekeurd. 5. advies van beraadslaging Commissie van openbare onderstand, verpachting land. Na enkele opmerkingen door de heer Moens aangaande dit punt, stelde de heer Van Roey een gunstig advies uit te brengen, na stemming werd dit aangenomen met 5 stemmen voor en 1 tegen en 3 onthoudingen. 6. herziening prijs electriciteit De voorzitter, vroeg wie een voorstel voor dit punt had. Dr. Van Roey zette zijn zienswijze uiteen en stelde voor de prijs per kilowatt te brengen op 2,60 fr. voor verlichting, 1,30 fr. voor drijfkracht en het minimum van 2 kilowatt af te schaffen. De spreker deed uitschijnen dat de minimum van 2 kilowatt vooral de kleine verbruiker trof en dat er gedurende zes jaar, ten deze opzichte onrechtvaardigheid gepleegd word. Na het voorstel ter stemming gelegd te 133

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
102-148 - Stichting Grueles
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Henk en Lydia Mulder Allerzielen Vrijwilligersmarkt Ziekendag - St ...
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Kasteelkatern nr. 30, september 2010 - Kastelen
m éér dan 9-to-5 m éér dan 9-to-5 - Sodico
i n fo r m e e r t - Gemeente Lede
Toeristische gids van Breda
Pinguïns en Plusbeurs Laatste loodjes in Noorwegen - Cittaslow
augustus - Oosterhoutse Golf Club
September 2009 - Kijkkez Jongerenmagazine
Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...