Views
3 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

hebben werd dit punt

hebben werd dit punt aangenomen door al de negen leden. 7. uitbreiding electriciteit Op voorstel van eerste schepen Van Roey, werd beslist, dat het straatlicht voortaan zou aan en uit gedaan worden door de kabinier Gerard Withofs. Verder stelde de meerderheidsgroep voor uitbreiding te laten maken in de Haenesteeg, daar deze bewoners al meermaals gevraagd hebben. Aangenomen door de 9 aanwezigen. 8. regelentering gemeentezaal. De eerst schepen gaf de raad zijner zienswijze te kennen over een nieuw reglement dat diende toegepast te worden, voor de opvoeringen en repetities te houden in de zaal. Punt voor punt zou besproken worden. 1. de sleutels zouden voortaan bij de gemeente secretaris berusten en er terug gebracht worden 2. de zaal staat open voor alle maatschappijen en verenigingen der gemeente zoals; harmonie, toneelbond, boerengilde, werkliedenbond, kajotters enz.. 3. de gemeente zal ter hare lasten nemen, de verlichting, verwarming en het onderhoud (poetsen) van de zaal. 4. al de maatschappijen hebben vrije toegang tot de zaal, mits op voorhand aanvraag te doen der te bepalen dagen en uren. 5. voor alle opvoeringen welke een inkomprijs eisen, zal een vergoeding van 50 fr. gevraagd worden. De uitzondering wordt gemaakt voor opvoeringen, die met toestemming van de parochiale geestelijkheid gegeven worden ten voordelen van een parochiaal werk of liefdadigheidsfeest. 6. voor opvoeringen en feestelijkheden dienen de datums aan het schepencollege, minstens een maand op voorhand ter kennis gebracht, dit om te beletten dat in de zaal twee of meerdere voorstellingen zouden doorgaan. 7. overtredingen van dit reglement kunnen de uitsluiting voor gevolg hebben over voorgaande artikelen werd nogal hevig tegen in gekomen, na stemming werd het voorstel aangenomen met 5 stemmen tegen 4. 8. reglementering dorsmachines, in geval dorsmachines uit andere gemeentes willen komen dorsen moeten dit op voorhand aanvragen aan het schepencollege. Dit reglement werd goedgekeurd met 5 stemmen, 2 tegen en 2 onthouden. Waarna de zitting gesloten verklaard werd. De gemeenteraad vergaderde op 31 maart 1933 ten einde een overeenkomst te treffen en de prijs te bepalen, aangaande de, de verkoop van de Hoefaert, ongeveer 42 Ha., en bestaande uit dennenbossen, heesterhout, vijvers, huis, boomgaarden en heidegronden. Na onderlinge bespreking stelde raadslid Degréve voor, dat hij de prijs van 150.000 fr. wilde geven. Dit voorstel werd door de meerderheid aangenomen, doch de burgemeester Moens nam dit voorstel niet aan zich steunende op de schatting gedaan door het bosbeheer. Voor hen zou de som van 180.000 fr. aanneembaar zijn. na stemming werd dit voorstel met 5 stemmen tegen 4 verworpen. De heer Jozef Vertessen deed uitschijnen dat om met kennis van zaken te kunnen oordelen, men eerst ter plaatsen moest gaan, om een beslissing te nemen. Daarna stelde men de prijs van 150.000 fr. en gebeurlijk, na bezichtiging een hogere prijs te bieden. Dit voorstel werd aangenomen met 6 stemmen en 3 tegen, waarna 5 raadsleden onmiddellijk de zaal verlieten. 134

Op zondag 2 april 1933 geeft de duivenmaatschappij “De Kanaalduif” haar eerste prijskamp op Solrè voor oude en jaarduiven samen. De inkorving heeft plaats in het lokaal Bangels aan de kerk. Openbare verkoop op 4 april 1933 van het landgoed (den Hoeffaert) onder de gemeente Gellik. Dit in café bij Pieter Boelen-Martens (Pieke Boelen) achter de kerk, door notaris Hauben van Bilzen. Bevattend: huis, tuin en boomgaard, weilanden, vijvers, dennenbossen van 15 tot 25 jaar. Schalmhoutbossen beplant met eikenbomen, heidegronden, enz.. dit met een oppervlakte van 42,10 ha. Gelegen in één blok. Dit landgoed behoorde aan baron de Lamberts van Zangerij, werd aangekocht door de gemeente Eigenbilzen voor de som van 226.000 fr. Het algemeen gevoel is dat deze aankoop voor de gemeente tot groot voordeel strekt, en tevens een goede geldbelegging in de tegenwoordige tijdsomstandigheden. Aangezien de wet van 26 juli 1899 de gemeente vrij stelt van registratierechten zo ze ten minste 50 Ha. aankoopt. Notaris Houben stelde voor nog gronden bij te kopen om aan de 50 Ha. te komen, die gronden genaamd in de Stevoorden zijn ook eigendom van baron de Lambert-Cortenbach. Zie verder: Op 13 mei 1933 werd door enkele sportievelingen van Eigenbilzen de SPARTA voetbalvereniging opgericht. Het plein werd gereed gemaakt in de Grote-Mereweg en sloten hun aan bij de Vlaamse voetbalbond. Op de vergadering zal beslist worden waar het nodige materiaal zal gehaald worden. Alle voetbal liefhebbers van den omtrek kunnen zich laten inschrijven bij de leden van het bestuur, of in het lokaal bij Leo Swennen.. 135

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda