Views
8 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Brief geschreven door

Brief geschreven door iemand van de Locht op 22 december 1918. Geschreven volgens de schrijfwijzen van dien tijd. De waarheid Ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van ons geliefd Vaderland had de gemeente, in overleg met de Geestelijke overheid besloten een feeststoet in te richten die niet alleen een nationaal, doch ook een Godsdienstig karakter zou dragen. De inrichting er van was prachtig, nooit zag men een schooneren stoet door het dorp trekken. Doch de inwoners onder de brug vragen zich af waarom de stoet alleen door het dorp ging, en de Lochtenaren hem niet eens mochten bewonderen tenzij in het dorp!!!! Aan wie de schuld? De bewoners onder de brug maken in groot aantal deel van alle maatschappijen ter dorpe, hun Godsdienstzin is even groot als die der dorpsbewoners, nooit weigeren zij hunne bijdragen te schenken tot verheffing voor al het goede. Terloops zullen wij aanhalen wat de inwoners onder de brug gedaan hebben voor de bevrijding van ons geliefd Vaderland, overrompeld door een meineedige en lafhartigen vijand. De bewoners onder de brug tellen samen ongeveer 450 inwoners, zijnde meer dan het derde van gansch de bevolking des dorps. Daar tellen wij 36 soldaten waaronder 8 krijgsgevangenen in Duitsland, 2 geinterneerd in Holland, 1 gesneuveld op ’t veld van eer, de overige hebben tot het laatste uur, hun plaats behouden aan het front in het gevaar, dus het getal dergenen die door de wisselvalligheden van het krijgslot eene veilige schuilplaats gingen zoeken, onder den beschermden mantel van Wilhelmientje Koningin der Nederlanden is dus bitter klein. De Locht mag met fierheid nederblikken op die kloeke helden die goed en bloedveil hadden voor Koning en Vaderland, en na vier jaren oorlogswee allen terug gekeerd zijn in den familiekring, velen ongedeerd anderen gekwetst door de vijandelijke kogels, met brandwonden overdekt, of door vergiftige gassen bijna omgekomen. Hulde aan de kloeke helden waaronder 6 vrijwilligers. Wij vragen daarom, hadden de ouders dier soldaten dan niet het recht dien prachtige stoet te zien voorbij trekken langs hunne woningen ? Het weze ons ook geoorloofd aan te halen wat de Locht gedaan heeft onder Geestelijk oogpunt. Het is waar de linkerhand mag niet weten wat de rechter geeft, doch wij noemen geene namen. Toen in 1909 onze nieuwe kerk wierd gebouwd, een kunststuk op gebied van bouwkunst, een pronkjuweel het welk de inwoners in later jaren zal herinneren den vromen Godsdienstzin der brave christelijke bevolking van Eygen – Bilsen, toen, volgens berekening van deskundige schonk een eenvoudig landbouwer van de Locht meer dan menig andere rijken. Thans is onze prachtige kerk bijna voltooid, enkel nog inwendige versieringen, doch er ontbreekt nog iets aan. Menigmaal hoorden wij de vreemdelingen zeggen Eygen – Bilsen is Geschoren, met eene schone kerk maar geenen toren. Wel Lochtenaren ! binnenkort zult jij de stem weer hooren, geeft gij arme menschen van het weinige wat gij hebt voor den opbouw van eenen nieuwe toren, neen ! neen ! men zal dan den penning niet weigeren, en gelukkig zullen wij zijn onze bijdrage te hebben gedaan voor dit schoone werk. Het besluit – De Lochtenaren zijn trouw gebleven aan God en Vaderland, waarom dan onderscheid maken in ’t feestvieren, wij hebben niet te onderzoeken wie er schuld aan heeft, wij verdenken noch de Burgerlijkje noch de Geestelijke overheid, integendeel, veel dank zijn wij het hoofd onzer gemeente schuldig tijdens de vier oorlogsjaren, ontevredenen zijn er altijd en overal. Wij hebben ook te veel eerbied voor het Priesterskleed, dan dat wij het bestuur der Parochie zouden verdenken van onderscheid te maken tusschen dorp en Locht. Eene zaak is zeker. De bewoners onder de brug worden behandeld als een overwonnen volk, zijn van geen tel en worden slechts aanzien als het overschot der bevolking. Wanneer er iets te geven is tot onderstand dan zijn wij goede vrienden, of in kiezingstijd dan worden wij opgezocht tot in de armste woningen. Maar wanneer er sprake is van een Nationale stoet te 98

vormen, en hem te laten over de Locht te gaan dan beweegt hemel en aarde, men schreeuwt dat is onmogelijk. Wij kunnen toch de Telegraafdraden niet door knippen, de perebomen met hun takken versperren den weg aan de Locht heeft niemand eene hand uitgestoken, aan de versiering, enz…doch neen, de schoone leuze gelijkheid en broederlijkheid bestaat niet tussen beide. Honderden voorbeelden leveren er bewijzen van. Enkel nog een geval willen wij hier aanhalen, toen over eenige jaren bij verkiezingstijd, in den voormiddag van een schoonen october, eenige afgevaardigden, waaronder er reeds welker zich bij den Heer is Wij vragen verschooning, wij laten liever de dooden rusten en zullen hun Zalig aandenken immer in herinnering bewaren (Nota der Redactie) doch een der afgevaardigden nog in leven, een achtbaar persoon onder de brug, zal zich alles herinneren toen zij zich begaven naar de woning van een voornaam persoon, toen kregen zij voor antwoord: gij heeren vertegenwoordigd de rijke partij. Welke verhevene waarheid en hoe diep teleurgesteld bij zulk een antwoord. Lochtenaren gij zijt thans verwittigd, zie toe wat: “Als de vos de passie preekt, Boer pas dan op uwe ganzen.” Vergeet niet het geleden onrecht van 8 december 1918, en prent diep in ’t geheugen het volgende: Alles voor het dorp mijn kind Wil steeds op uw zelfs betrouwen Nooit op vreemde krachten bouwen Hoogmoed maakt den mensch verblind Nooit iets voor de Locht mijn kind. Eygen – Bilsen 22 december 1918. Vanaf 6 september 1918 zal de N.M voor Elektriciteit van Genk stroom leveren aan onze gemeente, de gemeente moet een kapitaal van 40.000 fr. waarborgen. In maart 1919 vorderen de werken aan de elektrische verlichting goed in het dorp. Men hoopt weldra te kunnen beginnen op de Locht, daar de inwoners bijna allen gestort hebben om de verlichting te bekomen. Op 10 oktober 1920 werd het eerste licht hier in Eigenbilzen ontstoken, onder grote belangstelling op het dorpsplein. De verlichting voor deze tijd was voor in huis de olielamp (kinké) en in de stallen de lantaarn (latjan). Toch bleef de elektrische verlichting beperkt tot een lamp in de keuken, de kamer en een lampje in de slaapkamer. Stopcontacten waren onbekend, er werd afgetakt via een fitting aan de lamp. Op 12 oktober 1918 werd Nivelle Alfons tot gemeenteontvanger benoemd. De bevrijding in november 1918 werd uitbundig gevierd, maar er werd ook ingetogen gedacht aan de gesneuvelde, Willem Steegen, Pieter Morias, Lambert Appermans en Frans 99

Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
Herstel (1940) nr. 16 - Vakbeweging in de oorlog
NOAB-Activa-2017-v7 definitief
augustus-september - Meet- en Regeltechniek
PWA schoolgids 2015-2016 VSO definitief 0.1
De Gids (1940) nr. 6 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 48 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 8 - Vakbeweging in de oorlog
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2010 - Clarezia
Brochure CC Kapellen augustus 2012 - juni 2013 - Gemeente ...
TIJDINGEN nr. 83 juli - augustus - september 03 2012 - VMl
Oranje Fonds Bericht 33, augustus 2009
2010 / 4 - Wijkvereniging Benoordenhout
Iedereen lid! Kinderen toegelatenEnkel voor 16 ... - Sodico
ZATERDAG 1 SEPTEMBER - Cursiefje
de Senior, juli - augustus - september 2012 - Ocura
Onze buurt op Sail • Hannekes Boom • Onze buurt op Sail ... - WCOB
Zomer 2006 - Axel Colonna-Cesari
4 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
1209_Samen Kerk september 2012.pdf - OLV Bilthoven
07. De Desselaar september 2008 - Gemeente Dessel
scholenveldloop - Gemeente Meise
September 2010 - Gemeente Beernem
170922 Thema september oktober 2017 - editie Limburg
de hoornblazer - WSV Hoorn
sep/okt - Academisch Genootschap
INFO KUURNE
09 I 10 - De Panne
19de jg., september 2009, nr. 71