Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

9. PLANASPECTEN

In het getoonde plan zijn uiteenlopende aspecten verenigd

tot een samenhangend ontwerp. In dit hoofdstuk

worden deze separaat toegelicht. Voor de uitgebreide

tabel over het programma en de nadere onderbouwing

van de mobiliteitseffecten en het waterhuishoudingsconcept

verwijzen we naar de bijlage achterin dit boekje.

9.1 Woningbouwprogramma

Voor het gehele plangebied is aan de hand van proefverkavelingen

de plancapaciteit verkend. Uit deze verkenning

komt naar voren dat in de getekende planstructuur,

afhankelijk van de grootte van de woningen ca 2500

woningen kunnen worden ontwikkeld. Het uiteindelijk

te ontwikkelen aantal zal vanzelfsprekend afhangen van

de gemiddelde woninggrootte, maar de impact hiervan

op onder meer mobiliteit werd reeds geanalyseerd. In

bijlage is een overzicht opgenomen van de spreiding van

het bouwprogramma per bouwveld waarbij niet alleen is

voorzien in woningen, maar eveneens in gemeenschapsvoorzieningen,

scholen, crèches, commerciële voorzieningen

op maat van de wijk,…

Het plan voorziet verder in een diversiteit aan woningtypes

(zorgwoningen, service flats, diverse vormen van

betaalbaar wonen (huur, koop,…), diverse woningtypes

zoals grondgebonden woningen, aterlierwoningen (met

mogelijkheid tot praktijk,…).

Het aandeel betaalbaar wonen wordt hierna uitgebreid

toegelicht en is eveneens vastgelegd. De bestaande

wonen grote korrel

wonen midden korrel

wonen kleine korrel

96

Korrelgrootte van de wooncomplexen

More magazines by this user
Similar magazines