Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

10.1 Geluid

Ook het onderzoek geluid gebeurde in twee stappen: in

een eerste fase werd in het kader van de voorbereidende

studies voor het plan-MER, reeds een integrale geluidsstudie

gemaakt in de fase van opmaak van het voorontwerp

masterplan. Net zoals bij de andere voorbereidende

studies heeft dit geleid tot een aanpassing en optimalisatie

van het masterplan voor de discipline geluid. In de

fase van opmaak van het definitief masterplan is dan opnieuw,

mede in het kader van de plan-MER, een integrale

geluidsstudie uitgevoerd. Deze studie wordt integraal

opgenomen in het plan-MER. Gezien de diverse ontwikkelingsscenario’s

waarmee moet rekening gehouden

worden, de toelichting van de methodologie, de beschrijving

van de referentiesituatie, de geplande situatie en

zijn effecten, en de uiteindelijke conclusies, wat leidt tot

een lijvig rapport, worden hieronder enkel de conclusies

en aanbevelingen van de geluidstudie opgenomen. Een

samenvatting van de integrale studie kan echter nooit

leiden tot een correct inzicht. Voor meer inzichten in de

methodologie en de resultaten daarom verwezen naar

het plan-MER. Ter illustratie wordt hieronder een selectie

van enkele afbeeldingen uit de studie overgenomen.

In het project worden er geen nieuwe spoorwegen

en slechts een beperkt aantal nieuwe lokale wegen

voorzien. Ook kan worden vastgesteld dat het huidige

geluidsdrukniveau in hoofdzaak bepaald wordt door het

aanwezige verkeersgeluid van de R1 en Slachthuislaan.

Bijgevolg is het in de plan-MER studie van groter belang

te kijken naar de effecten van het omgevingsgeluid op

het projectgebied, dan naar de effecten van het project

op het geluidsdrukniveau in de omgeving.

Om de referentiesituatie te modelleren gaat men in

het plan-MER uit van de bestaande toestand inclusief

de heraanleg van de IJzerlaan en de betere aansluiting

daarvan op de Slachthuislaan. Dit project is immers

lopend en de werkzaamheden ervan zullen afgerond

zijn voor de start van de ontwikkelingen in het projectgebied

Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok.

Er werden meerdere geluidsmetingen uitgevoerd, over

kortere en langere duur. De meetpunten werden gekozen

in functie van enerzijds de toekomstige inrichting van

het projectgebied, waarbij rekening werd gehouden met

de ligging van gevoelige functies (zoals zorgcentra of

school) en/of publieke buitenruimtes, en anderzijds hun

spreiding over het gebied en afstand (kortbij en verder)

van een aantal relevante wegen. Uit deze metingen blijkt

dat de referentiesituatie reeds kampt met een slecht

geluidsklimaat.

Ligging meetpunten in en rond plangebied

(BMP1 tot 12: bemande meetpunten korte duur, IP1 tot 4: metingen van langere duur over 2 weken)

(bron achtergrond: GRB-kaart geopunt)

130

More magazines by this user
Similar magazines