Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

12. Kwaliteitsbewaking

De Raamwerkkaart (zie hoofdstuk 7) die de ruimtelijke

structuur borgt, krijgt een juridisch bindende vertaling

in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Maar er is meer

nodig om bij uitvoering van het masterplan de kwaliteit

te bewaren. Er is nood aan een duidelijk omlijnd en

tegelijkertijd flexibel kader om de uitwerkingen van de

bouwblokken mee te regisseren. Er is gezocht naar een

eenvoudige en transparante werkwijze, die de fasering

van de uitvoering ondersteunt door de ontwerptijd, nodig

voor het verder verfijnen van de beeldkwaliteit, eveneens

te faseren. Zo wordt bij de uitvoerende partijen een groter

engagement voor de kwaliteitseisen gecreëerd.

12.1 Kwaliteitsbewaking in twee

stappen

Tussen dit masterplan en de uitvoering zitten nog tal

van ontwerpfases, die het uiteindelijke resultaat zullen

bepalen. Daarom moet voor het vervolg de kwaliteit

geborgd worden. Daarbij onderscheiden we twee essentiële

stappen:

- het RUP

- inrichtingsplannen per deelgebied.

In het RUP worden enkele essentiële bepalingen

opgelegd, die uitspraken doen over de functies in het

plangebied en de grote lijn van het beoogde stadsbeeld

vastleggen. Het RUP bepaalt een opdeling van het plangebied

in deelgebieden, waarvoor inrichtingsplannen gemaakt

moeten worden. Deze inrichtingsplannen houden

zich aan de bepalingen van het RUP en vullen, gesteund

door ontwerpend onderzoek, de grote lijn verder in. Ze

formuleren onder meer eisen aangaande beeldkwaliteit

en moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de

welstandscommissie van de Stad Antwerpen. Van dan

af dienen ze als beoordelingskader voor het vergunnen

van bouwopdrachten binnen het betreffende deelgebied.

Dit betekent dat een bouwaanvraag slechts vergunbaar

is nadat voor het deelgebied waarin de aanvraag zich

situeert, een inrichtingsplan werd goedgekeurd.

Voor de kwaliteitsaspecten die niet uitdrukkelijk in het

RUP of de inrichtingsplannen worden genoemd (bijv. minimale

verdiepingshoogte, vereiste private buitenruimte,

bepalingen voor fietsenstallingen en parkeervoorzieningen,...)

, gelden de bepalingen van de bouwcode van de

Stad Antwerpen of andere relevante beleidsstukken.

In de volgende paragrafen wordt beschreven welke

kwaliteitseisen in het RUP vastgelegd moeten worden,

eerst voor het hele plangebied (paragraaf 12.2), daarna

per deelgebied (paragraaf 12.3) Hiermee ligt de grote

lijn van het beoogde stadsbeeld vast, in afwachting van

de inrichtingsplannen die er verder invulling zullen aan

geven.

154

More magazines by this user
Similar magazines