Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Rooilijn van de parkresidenties aan de Kalverwei.

De rand tussen Kalverweibuurt en Kalverwei kan met

enige ontwerpvrijheid worden bepaald. Anders dan

de andere rooilijnen wordt deze rand niet opgebouwd

door een veelheid aan percelen van wisselende grootte,

maar door een reeks van drie gebouwen, die de drie

bouwblokken van de Kalverweibuurt beantwoorden. Deze

gebouwen bezitten enige autonomie tegenover de achterliggende

bouwblokken. De grotere ontwerpvrijheid staat

hen toe deze autonomie, hun relatie tot de Kalverwei en

tot elkaar optimaal vorm te geven. Voor deze reeks van

drie gebouwen gelden volgende regels:

- De straten van de Kalverweibuurt geven uit op groene

pleintjes, te beschouwen als uitlopers van de Kalverwei.

Voor deze pleintjes wordt een minimale oppervlakte

opgelegd, maar niet de contour, die in samenhang met

de vrije rooilijnen van de gebouwenreeks bepaald wordt.

De overgang van Kalverweibuurt naar Kalverwei is dus

het voorwerp van een ontwerpopgave.

- De naar de Kalverwei gekeerde gebouwgevels bevatten

geen toegangen. Hun toegangen zijn naar de Kalverweibuurt

gericht. De route vanuit de parkresidenties naar

het park loopt dus, net als voor de rest van de buurt, via

de groene uitlopers.

- De parkresidenties hebben aan de kant van de Kalverweibuurt

een afgesloten, maar visueel toegankelijke

semi-private tuin. De toegang tot de residenties kan

eventueel verlopen via deze semi-private tuin.

KALVERWEI

12.2.4 Uitspraken over het volume

Voor elk gedeeltelijk inrichtingsplan legt het RUP een

maximale bovengrondse bruto vloeroppervlakte (BBVO)

vast, in sommige gevallen met een functiespecificatie.

Dit maximaal BBVO wordt uitgedrukt per bouwblok. De

som van de BBVO’s van alle bouwblokken in het door het

inrichtingsplan gevatte deelgebied bepalen het maximale

BBVO voor dit deelgebied.

Toch is per bouwblok een afwijking in meer van 10 % toegestaan,

op voorwaarde dat het totale maximale BBVO

van het betreffende inrichtingsplan niet overschreden

wordt. Bovendien moet zo’n afwijking in meer binnen de

voor het bouwblok opgelegde bouwenveloppe blijven: ze

mag deze optimaliseren, maar niet te buiten gaan.

Deze BBVO’s zijn tijdens het ontwerpproces gestaafd

met ontwerpend onderzoek. Enkele voorbeelden van

bouwblokken zijn binnen een bepaalde ruimte-enveloppe

op architecturale schaal uitgewerkt. Aan de hand van

deze voorbeelden is nagegaan hoeveel van de enveloppes

met realistische en kwaliteitsvolle plattegronden ingevuld

kan worden. Deze schatting is geëxtrapolleerd naar de

andere bouwblokken.

De in het RUP opgelegde bouwhoogtes zijn ontworpen

in verhouding tot de aangrenzende publieke ruimtes en

gecontroleerd met een bezonnings- en windstudie. Zo

moet bijvoorbeeld de bebouwing aan de Slachthuislaan,

waar deze geen tegenoverliggende bebouwing kent, een

maat hebben die in verhouding staat tot de grote open

ruimte die er zich voor uitstrekt. Daar is bijgevolg ook

een minimale bebouwingshoogte vastgelegd. Tegelijk

is bepaald dat deze bebouwing aan de straathoeken

verlaagt om aan te sluiten bij de bestaande wijk.

Er zijn vier plaatsen in het plan waar een torenvolume

kan komen. Hun positie markeert centrale plekken in de

wijk: de Kalverwei en de hoofdtoegangsweg, de Kalverstraat.

Ook deze posities zijn gecontroleerd met een

bezonnings- en windstudie. Het gaat nooit om vrijstaande

torens, maar telkens om in een specifiek bouwblok

ingebonden torens. Minstens één, in de bouwenveloppe

aangegeven gevelvlak ligt achteruit ten opzichte van

de rooilijnen van het bouwblok. Tegelijk reageren de

torens op elkaar, omdat ze per twee een publieke ruimte

markeren: twee torens bakenen de Kalverwei af, twee

torens de Kalverstraat. Verder worden de torens vanuit

verschillende benaderingen dynamisch waargenomen,

zowel vanuit de wijk als vanop de weg of vanuit naburige

stadsdelen. Daarom zijn al hun gevels als voorgevels te

160

More magazines by this user
Similar magazines