Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

II

Hoogbouwnota Antwerpen

Er bestaat geen algemene, Belgische normering voor het windklimaat op en rondom gebouwen. De stad

Antwerpen heeft in haar Hoogbouwnota Antwerpen echter duidelijke richtlijnen opgenomen. Ze baseert

zich hierbij op de Nederlandse normering NEN 8100:2006 “Windhinder en windgevaar in de gebouwde

omgeving”.

Windhinder en -gevaar volgens NEN 8100

De gevoeligheid van de mens voor wind is sterk afhankelijk van zijn fysieke toestand en van de

uitgeoefende activiteit. Zo zullen kinderen sneller windhinder ervaren dan volwassenen, en zal bij zitten of

slenteren sneller windhinder ervaren worden dan bij doorlopen. Bij hogere windsnelheden kan er afgezien

van hinder ook een gevaarlijke situatie ontstaan (vb. evenwichtsverlies).

We kunnen windhinder of -gevaar nooit volledig uitsluiten: bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan

buiten altijd en overal hinder of gevaar ontstaan. De normering vertrekt dan ook van de kans waarmee een

vastgelegde drempelwaarde voor de windsnelheid overschreden wordt.

Windhinder

We onderscheiden drie activiteitsklassen: (1) doorlopen, (2) slenteren en (3) langdurig zitten. Voor elke

klasse wordt de kans waarmee een windsnelheid van 5 m/s wordt overschreden beperkt tot een vastgelegd

percentage.

De overschrijdingskans is daarbij de som van de overschrijdingskans per windrichting, waarbij via een

weging op basis van de windstatistiek het voorkomen van een bepaalde windrichting en -snelheid in

rekening wordt gebracht.

De meting van de windsnelheid gebeurt voor doorlopen en slenteren op 1.8 m en voor langdurig zitten

op 1.2 m hoogte boven het maaiveld. De beoordeling van zitgebieden mag daarnaast eveneens beperkt

worden tot de zomerperiode.

Er wordt naar gestreefd om binnen de verschillende activiteitsklassen een goed, of eventueel matig

windklimaat te realiseren.

Overschrijdingskans

van de

grenswaarde van

5 m/s in

procenten

van het aantal

uren per jaar

Kwaliteitsklasse

Activiteit

I. Doorlopen II. Slenteren III. Langdurig zitten

< 2,5 % A Goed Goed Goed

2,5 – 5 % B Goed Goed Matig

5 – 10 % C Goed Matig Slecht

10 – 20 % D Matig Slecht Slecht

≥ 20 % E Slecht Slecht Slecht

Tabel 1: windhinder volgens NEN 8100

SLA.WIND.06 4

219

More magazines by this user
Similar magazines