Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, ambities - doelstellingen

toenemende verstedelijking als de klimaatsveranderingen zetten de biodiversiteit onder druk en net

daarom is het van belang om niet enkel in te zetten op behoud van de bestaande biodiversiteit, maar moet

deze ook versterkt worden. Dit kan zelfs op een kleine oppervlakte door groen in de hoogte in te planten

(hoogstammige bomen, groene gevels en groene daken) en door een gedifferentieerd onderhoud en de

plantenkeuze. Maar ook de aanwezigheid van lokale waterpartijen (zoals waterbuffering op groendaken of

wadi’s of waterplassen) kan de ecologische waarde van de groene omgeving sterk te verbeteren.

Omwille van het intensief programma en de beperkte ruimtemogelijkheden is het belangrijk om de kwaliteit

van de groene ruimte te maximaliseren. Daarom moet de verblijfskwaliteit van groene ruimte onderzocht

en geoptimaliseerd worden. Er moet worden gekeken naar een optimale oriëntatie t.a.v. licht en wind,

natuurlijke watertoevoer en voorrang geven aan groen op volle grond. Het spreekt voor zich dat het

verbeteren van de condities van de groene ruimte t.a.v. licht, wind, plantenkeuzen… ook de beeldkwaliteit

en verblijfskwaliteit van de open ruimte in de hand werkt.

Hitte-eiland effect

Uit de potentiele stralingstemperatuurkaart (3.2.20 onder planningscontext, figuur 78) is af te lezen dat de

hotspots met ‘sterke hittestress’ zich bevinden in de haven, industriegebieden en de versteende

binnenstad. Ook is af te lezen hoe parken en in mindere maten waterpartijen lokaal verkoeling bieden. Om

gedeeltelijk bijkomende opwarming ten gevolge van klimaaatverandering te neutraliseren, moeten we

zeker in de hotspots, ‘hitte-neutraliteit’ of een maximale verbetering van de huidige situatie nastreven.

De omgeving van de SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok ligt in een hotspot. We zien dat het

Lobroekdok enkel zorgt voor een minimaal milderend effect. Bovendien ligt deze dwars op de

predominante ZW-wind, zodat deze niet fungeert als grote ventilatiecorridor. Ook is af te lezen dat het Park

Spoor Noord slechts een beperkt koelend effect heeft. Dit komt grotendeels door het gebrek aan

beplanting en bomen. Een grasoppervlakte is maar in beperkte mate milderend gezien een bladerdek

meer fotosynthese, verdamping en bijkomende schaduw geeft. Het verschil kan waargenomen worden

indien we het koelend effect van Park Spoor Noord met het Stadspark met zijn vijvers en hoogstammige

bomen vergelijken.

Volgende ruimtelijke maatregelen kunnen het hitte-eilandeffect:

- Groenvolume maximaliseren (fotosynthese + verdamping)

- Waterpartijen aanleggen in publieke ruimte (verdamping)

- Schaduw creëren (minder directe straling)

- Vergroenen van gebouwen en verharding (groene gevels, groendakken, grasdallen…..)

- Rekening houden met de verdichtingsgraad of ‘sky-view factor’ (indirecte straling door

‘gebouwinsluiting’)

- Bodemafdekking minimaliseren

- Natuurlijk ventilatie optimaliseren

- Gevel en dakmaterialen van lichte kleur

Zoals aangegeven onder het gedeelte klimaatadaptatie bij de planningscontext zal als gevolg van een

steeds verdere bebouwing en verharding van de bodem een waterproblematiek ontstaan van

overstromingen, verdroging of uitputting. Het veranderend klimaat manifesteert zich in onze regio’s meer

periodes van extreme droogte en extreme neerslag. Dit zal de huidige waterproblematiek nog versterken.

Om dit te vermijden in het projectgebied dienen via een integrale aanpak de principes van duurzaam

waterbeheer maximaal te worden toegepast. Daarbij komt de klemtoon te liggen op volgende zaken:

- maximale natuurlijke infiltratie, verdamping en buffering van hemelwater, waardoor het water zo

lang mogelijk in de stad wordt vastgehouden en zo min mogelijk moet worden afgevoerd via de

riolering;

- het schoon houden van water (door waterstromen te scheiden en de inplanting van functies af te

stemmen op het watersysteem);

- beperken van drinkwaterverbruik.

De uitdagingen en de rol van de open ruimte liggen voornamelijk in de eerste opgave. De nieuwe Vlaamse

verordening van hemelwater stelt reeds strenge eisen t.a.v. hemelwaterbuffering en infiltratie. Echter,

gezien de lokale context van de SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok die gekenmerkt wordt

door hoge verhardingsgraad en laag gelegen topografie in de Schijnvallei moeten de ambities t.a.v.

100

More magazines by this user
Similar magazines